VHTK Chúa Nhật 22 TN C

“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại."

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 22 TN C

Tin Mừng thánh Luca 14,1.7-14

Tải về file PDF A4 VHTK CHÚA NHẬT 22 TN C tại đây

TIN MỪNG

1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa:

"Hãy ngồi chỗ cuối"

7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này:8 "Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời,9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: "Xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối.10 Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: "Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn.11Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

"Khi đãi khách, hãy mời những người nghèo khó"
12 Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi.13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.14 Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại."

 

1  On a sabbath he went to dine at the home of one of the leading Pharisees, and the people there were observing him carefully.

7 He told a parable to those who had been invited, noticing how they were choosing the places of honor at the table.

8 "When you are invited by someone to a wedding banquet, do not recline at table in the place of honor. A more distinguished guest than you may have been invited by him,9 and the host who invited both of you may approach you and say, 'Give your place to this man,' and then you would proceed with embarrassment to take the lowest place.

10 Rather, when you are invited, go and take the lowest place so that when the host comes to you he may say, 'My friend, move up to a higher position.' Then you will enjoy the esteem of your companions at the table.

11 For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted."

12 Then he said to the host who invited him, "When you hold a lunch or a dinner, do not invite your friends or your brothers or your relatives or your wealthy neighbors, in case they may invite you back and you have repayment.

13 Rather, when you hold a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind;14 blessed indeed will you be because of their inability to repay you. For you will be repaid at the resurrection of the righteous."

I. HÌNH TÔ MÀU

 * Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 14,13-14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM


01. Ai đã mời Đức Giêsu dự tiệc? (Lc 14,1)
a. Nhạc mẫu ông Phêrô.
b. Ông trưởng hội đường Giaia.
c. Một thủ lãnh Pharisêu.
d. Chị em Mácta và Maria.


02. Đức Giêsu nhìn thấy khách dự tiệc thường làm gì? (Lc 14,7)
a. Chọn ngồi chỗ cuối.
b. Đi trễ.
c. Chọn cỗ nhất mà ngồi.
d. Cả a, b và c đúng.


03. Khi bị mời xuống ngồi chỗ cuối, người bị mời có cảm nghĩ gì? (Lc 14,9)
a. Vinh dự.
b. Kiêu hãnh.
c. Khiêm tốn.
d. Xấu hổ.


04. Khi được mời lên cỗ nhất, anh sẽ được thấy gì? (Lc 14,10)
a. Vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn.
b. Xấu hổ vì được mời lên.
c. Mọi người biết mình là người khiêm nhường.
d. Vinh danh.


05. Khi đãi tiệc, hãy mời  những người nghèo khó, tàn tật, … như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được gì? (Lc 14,14)
a. Tôn vinh trước mặt thiên hạ.
b. Vinh dự trước mặt mọi người.
c. Được mọi người ca tụng.
d. Được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.

III. Ô CHỮ 

Những gợi ý


01. Khi nào ông làm gì, thì đừng mời bạn bè, anh em? (Lc 14,12)


02. Khi bị mời xuống ngồi chỗ cuối, người bị mời có cảm nghĩ gì? (Lc 14,9)


03. Khi được mời lên cỗ nhất, anh sẽ được thấy gì trước mặt mọi người đồng bàn ? (Lc 14,10)


04. Ông thủ lãnh Pharisêu mời ai đến nhà dùng bữa? (Lc 14,11)


05. Đây là người ông hãy mời vì họ không có gì đáp lễ. (Lc 14,13)


06. Đức Giêsu thấy khách được mời đi đâu thường chọn cỗ nhất mà ngồi? (Lc 14,7)


07. Ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành làm gì?(Lc 14,14)


08. Ai hạ mình xuống sẽ được thế nào? (Lc 14,11)


Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại."

Tin Mừng thánh Luca 14,13-14b


Lời giải đáp  

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 22 TN C


I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Bữa tiệc thân ái

* Tin Mừng thánh Luca 14,13-14 

"Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại."


II. TRẮC NGHIỆM


01. c. Một thủ lãnh Pharisêu (Lc 14,1)
02. c. Chọn cỗ nhất mà ngồi (Lc 14,7)
03. d. Xấu hổ (Lc 14,9)
04. a. Vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn (Lc 14,10)
05. d. Được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại (Lc 14,14)


III. Ô CHỮ 
 

01. Đãi khách (Lc 14,12)
02. Xấu hổ (Lc 14,9)
03. Vinh dự (Lc 14,10)
04. Đức Giêsu (Lc 14,11)
05. Đui mù (Lc 14,13)
06. Dự tiệc (Lc 14,7)
07. Sống lại (Lc 14,14)
08. Tôn lên (Lc 14,11)

 

Hàng dọc : Khiêm tốn
 

NGUYỄN THÁI HÙNG
pvc tn

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...