VHTK PS B Ô CHữ 7-13

Ai được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa? (Mc 16,19)

Vui Học Thánh Kinh
Ô Chứ 7-13 Mùa Phục Sinh B

Tham khảo

Chúa Nhật Phục Sinh  B : Tin mừng thánh Gioan 20,1-9
Chúa Nhật 2 Phục Sinh B : TIN mừng thánh Gioan 20,19-31
Chúa Nhật 3 Phục Sinh B : Tin mừng thánh Luca 24,35-48
Chúa Nhật 4 Phục Sinh B : Tin mừng thánh Gioan 10,11-18
Chúa Nhật 5 Phục Sinh B :  Tin mừng thánh Gioan 15,1-8
Chúa Nhật 6 Phục Sinh B : Tin mừng thánh Gioan 15,9-17
Chúa Nhật 7 Phục Sinh B : Tin mừng thánh Gioan 17,11b-19
Lễ Chúa Thăng Thiên năm B : Tin mừng thánh Máccô 16,15-20
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống : Tin mừng thánh Gioan 20,19-23
Lễ Chúa Ba Ngôi năm b : Tin mừng thánh Mátthêu 28,16-20


+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 07 Phục Sinh B

Những gợi ý

01. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)

02. Phải nhân danh Chúa Giêsu mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ đâu, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội? (Lc 24,47)

03. Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông hãy nhận lấy Đấng nào? (Ga 20,22)

04. Đức Giêsu đã làm gì để không một ai hư mất trừ đứa con hư hỏng? (Ga 17,12)

05. Theo Thánh Kinh, ai phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9) 

06. Ai đã yêu mến Đức Giêsu vì người hy sinh mạng sống mình? (Ga 10,17) 

07Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều cái gì? (Ga 15, 8)

08. Đức Giêsu hẹn gặp các môn đệ tại miền nào? (Mt 28,16)  

09. Khi gặp Đức Giêsu các môn đệ có hành động gì? (Mt 28,17)  

10Sau khi dặn dò các môn đệ, Chúa Giêsu được đưa đi đâu? (Mc 16, 19)

11. Các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những điều gì kèm theo mà xác nhận lời  các ông rao giảng? (Mc 16,20)

12Nếu anh em giữ các điều gì của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy? (Ga 15,10)

13. Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ai phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, Người từ cõi chết sống lại? (Lc 24,46)

14. Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đức Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn gì? (Lc 24,47)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

+++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 07 Phục Sinh B

01. Kinh Thánh (Ga 20,9)
02. Giêrusalem (Lc 24,47)
03. Thánh Thần (Ga 20,22)
04. Canh giữ (Ga 17,12)
05. Đức Giêsu (Ga 20,9) 
06. Chúa Cha (Ga 10,17)
07. Hoa trái (Ga 15, 8)
08. Galilê (Mt 28,16)  
09. Bái lạy (Mt 28,17)  
10. Lên trời (Mc 16,19)
11. Dấu lạ (Mc 16,20)
12. Điều răn (Ga 15,10)
13. Đấng Kitô (Lc 24,46)
14. Tha tội (Lc 24,47)

Hàng dọc :  Tụng Ca Allêluia


+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 08 Phục Sinh B

Những gợi ý
 
01. Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông hãy nhận lấy Đấng nào? (Ga 20,22)

02Theo Thánh Kinh, Đức Giêsu phải làm gì từ cõi chết? (Ga 20,9)

03Sau khi dặn dò các môn đệ, Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu ai?(Mc 16, 19)

04Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16,15)

05. Với Đức Giêsu, anh em là gì của ngài? (Ga 15,14)

06. Thiên Chúa, Cha Thầy, là người làm gì trong dụ ngôn cây nho thật? (Ga 15,1)

07.  Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ai phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, Người từ cõi chết sống lại? (Lc 24,46)

08. Những ai tin và chịu điều gì thì được cứu độ? (Mc 16,16)

09Đức Giêsu xin thánh hiến chính mình để nhờ sự thật, các môn đệ cũng được gì? (Ga 17,19)

10. Phải nhân danh Chúa Giêsu mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ đâu, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội? (Lc 24,47)

11.  Ai được tôn vinh vì anh em sinh nhiều hoa trái, và trở thành môn đệ Thầy? Chúa Cha (Ga 15,8) 

12. Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được điều gì nhờ danh Người? (Ga 20,31)

13. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, anh em cầm giữa ai, thì người ấy bị thế nào? (Ga 20,23)

14Từ ngôi mộ trở về, bà Maria Mácdala đã gặp ai đầu tiên? (Ga 20,2)

15. Đức Giêsu đã mở trí cho các ông hiểu biết điều gì? (Lc 24,45)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 08 Phục Sinh B

01. Thánh Thần (Ga 20,22)
02. Trỗi dậy (Ga 20,9)
03. Thiên Chúa (Mc 16,19)
04. Tin mừng (Mc 16,15)
05. Bạn hữu (Ga 15,14)
06. Trồng nho (Ga 15,1)
07. Đấng Kitô (Lc 24,46)
08. Phép rửa (Mc 16,16)
09. Thánh hiến (Ga 17,19)
10. Giêrusalem (Lc 24,47)
11. Chúa Cha (Ga 15,8) 
12. Sự sống (Ga 20,31)
13. Cầm giữ (Ga 20,23)
14. Simon Phêrô (Ga 20,2)
15. Kinh Thánh (Lc 24,45)

Hàng dọc :  Tin Mừng Phục Sinh


+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 09 Phục Sinh B

Những gợi ý

01. Như ai đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em? (Ga 20,21) 

02Các môn đệ sợ người nào mà các cửa đều đóng kín? (Ga 20, 19)

03. Nếu anh em giữ các điều gì của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy? (Ga 15,10)

04. Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đức Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn gì? (Lc 24,47)

05. Khi gặp Đức Giêsu các môn đệ có hành động gì? (Mt 28,17)  

06. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)

07Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16,15)

08. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)

09Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều cái gì? (Ga 15, 8)

10Sau khi dặn dò các môn đệ, Chúa Giêsu được đưa đi đâu? (Mc 16, 19)

11. Bao nhiêu môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến? (Mt 28,16)  


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

++++++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 09 Phục Sinh B

01. Chúa Cha (Ga 20,21) 
02. Do thái (Ga 20,19)
03. Điều răn (Ga 15,10)
04. Tha tội (Lc 24,47)
05. Bái lạy (Mt 28,17)  
06. Thế gian (Ga 17,14)
07. Tin mừng (Mc 16,15)
08. Kinh Thánh (Ga 20,9)
09. Hoa trái (Ga 15, 8)
10. Lên trời (Mc 16,19)
11. Mười một (Mt 28,16)  

Hàng dọc :  Chúa Lên Trời

+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 10 Phục Sinh B

Những gợi ý

01. Các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những điều gì kèm theo mà xác nhận lời  các ông rao giảng? (Mc 16,20)

02. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)

03. Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt bàn tay vào đâu? (Ga 20,27)

04. Ai đã đứng giữa các môn đệ và ban Thánh Thần cho các ông? (Ga 20, 19-23)

05Nếu anh em giữ các điều gì của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy? (Ga 15,10)

06Sau khi dặn dò các môn đệ, Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu ai?(Mc 16, 19)

07. Đức Giêsu bảo, ma đâu có cái gì có thịt như anh em thấy Thầy có đây? (Lc 24,39)

08Những ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được gì? (Mc 16,16)

09. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em trở thành gì của Thầy? (Ga 15, 8)

10Đức Giêsu xin thánh hiến chính mình để nhờ sự thật, các môn đệ cũng được gì? (Ga 17,19)

11. Theo Thánh Kinh, ai phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9) 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 10 Phục Sinh B

01. Dấu lạ (Mc 16,20)
02. Thế gian (Ga 17,14)
03. Cạnh sườn (Ga 20,27)
04. Đức Giêsu (Ga 20,19-23)
05. Điều răn (Ga 15,10)
06. Thiên Chúa (Mc 16,19)
07. Có xương (Lc 24,39)
08. Cứu độ (Mc 16,16)
09. Môn đệ (Ga 15, 8)
10. Thánh hiến (Ga 17,19)
11. Đức Giêsu (Ga 20,9) 

Hàng dọc :  Lễ Hiện Xuống+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 11 Phục Sinh B

Những gợi ý

01. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)

02.  Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ai phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, Người từ cõi chết sống lại? (Lc 24,46)

03. Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là ai? (Ga 20,31) 

04Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh điều gì vì bạn hữu của mình? (Ga 15,13)

05. Ông tên là Tôma, cũng gọi là gì? (Ga 20,24)

06. Theo Thánh Kinh, ai phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9) 

07Đức Giêsu bảo anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, dạy bảo họ làm gì với mọi điều thầy đã truyền cho anh em? (Mt 28, 10)

08Sau khi dặn dò các môn đệ, Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu ai?(Mc 16, 19)

09.  Ai được tôn vinh vì anh em sinh nhiều hoa trái, và trở thành môn đệ Thầy? Chúa Cha (Ga 15,8) 

10. Các tông đồ phải nhân danh Đức Giêsu mà làm gì cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội? (Lc 24,47)

11. Ai đã đứng giữa các môn đệ và ban Thánh Thần cho các ông? (Ga 20, 19-23)

12Đức Giêsu đã canh giữ và không một ai trong các môn đệ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì? (Ga 17,12)

13Nếu anh em giữ các điều gì của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy? (Ga 15,10)

14.  Đức Giêsu nói ngài là mục tử thế nào? (Ga 10,11)  


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 11 Phục Sinh B

01. Kinh Thánh (Ga 20,9)
02. Đấng Kitô (Lc 24,46)
03. Đấng Kitô (Ga 20,31) 
04. Tính mạng (Ga 15,13)
05. Điđymô (Ga 20,24)
06. Đức Giêsu (Ga 20,9) 
07. Tuân giữ (Mt 28, 10)
08. Thiên Chúa (Mc 16,19)
09. Chúa Cha (Ga 15,8) 
10. Rao giảng (Lc 24,47)
11. Đức Giêsu (Ga 20,19-23)
12. Kinh Thánh  (Ga 17,12)
13. Điều răn (Ga 15,10)
14. Nhân lành (Ga 10,11)  

Hàng dọc :  Tình Yêu Cúa Chúa


+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 12 Phục Sinh B

Những gợi ý

01Đức Giêsu xin thánh hiến chính mình để nhờ sự thật, các môn đệ cũng được gì? (Ga 17,19)

02Ai được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa? (Mc 16,19)

03. Sau khi dặn dò các môn đệ, Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu ai?(Mc 16, 19)

04. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, anh em cầm giữa ai, thì người ấy bị thế nào? (Ga 20,23)

05Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng điều gì? (Ga 15,11) 

06Những ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được gì? (Mc 16,16)

07Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16,15)

08Từ ngôi mộ trở về, bà Maria Mácdala đã gặp ai đầu tiên? (Ga 20,2)

09. Đức Giêsu đã mở trí cho các ông hiểu biết điều gì? (Lc 24,45)

10. Phải nhân danh Chúa Giêsu mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ đâu, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội? (Lc 24,47)

11. Theo Thánh Kinh, ai phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9) 

12. Người mục tử nhân lành hy sinh điều gì cho đoàn chiên? (Ga 10,11)

12Khi đứng giữa các môn đệ, Đức Giêsu đã làm gì và bảo các ông: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”? (Ga 20,22) 

14. Thiên Chúa, Cha Thầy, là người làm gì trong dụ ngôn cây nho thật? (Ga 15,1)

15. Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông hãy nhận lấy Đấng nào? (Ga 20,22)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

+++++++++++++
Lời giải đáp
Ô chữ 12 Phục Sinh B

01. Thánh hiến (Ga 17,19)
02. Chúa Giêsu (Mc 16,19)
03. Thiên Chúa (Mc 16,19)
04. Cầm giữ (Ga 20,23)
05. Niềm vui (Ga 15,11) 
06. Cứu độ (Mc 16,16)
07. Tin mừng (Mc 16,15)
08. Simon Phêrô (Ga 20,2)
09 Kinh Thánh (Lc 24,45)
10. Giêrusalem (Lc 24,47)
11. Đức Giêsu (Ga 20,9) 
12. Mạng sống (Ga 10,11)
12. Thổi hơi (Ga 20,22)
14. Trồng nho (Ga 15,1)
15. Thánh Thần (Ga 20,22)

Hàng dọc :  Niềm Vui Phục Sinh


+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 13 Phục Sinh B

Những gợi ý

01. Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16,15)

02. Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt bàn tay vào đâu? (Ga 20,27)

03. Cũng như điều gì không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho? (Ga 15,4)

04Ai được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa? (Mc 16,19)

05. Ai đã hẹn gặp các môn đệ ở miền Galilê? (Mt 28,16)

06. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)

07Nếu anh em giữ các điều gì của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy? (Ga 15,10)

08Các môn đệ sợ người nào mà các cửa đều đóng kín? (Ga 20,19)

09. Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được điều gì nhờ danh Người? (Ga 20,31)

10. Người mục tử nhân lành hy sinh điều gì cho đoàn chiên? (Ga 10,11)

11. Khi ra mộ, bà Maria Mácdala đã nhìn thấy cái gì đã được lăn ra khỏi mộ? (Ga 20,1)

12Đức Giêsu đã làm gì để không một ai hư mất trừ đứa con hư hỏng? (Ga 17,12)

13. Khi gặp Đức Giêsu các môn đệ có hành động gì? (Mt 28,17)  

14.  Ai được tôn vinh vì anh em sinh nhiều hoa trái, và trở thành môn đệ Thầy? (Ga 15,8) 

15. Khi đứng giữa các môn đệ, Đức Giêsu đã làm gì và bảo các ông: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”? (Ga 20,22)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 13 Phục Sinh B

01. Tin mừng (Mc 16,15)
02. Cạnh sườn (Ga 20,27)
03. Cành nho (Ga 15,4)
04. Chúa Giêsu (Mc 16,19)
05. Đức Giêsu (Mt 28,16)
06. Kinh Thánh (Ga 20,9)
07. Điều răn (Ga 15,10)
08. Do thái (Ga 20,19)
09. Sự sống (Ga 20,31)
10. Mạng sống (Ga 10,11)
11. Tảng đá (Ga 20,1)
12. Canh giữ (Ga 17,12)
13 Bái lạy (Mt 28,17)  
14. Chúa Cha (Ga 15,8) 
15. Thổi hơi (Ga 20,22)

Hàng dọc :  Mừng Chúa Sống Lại

Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...