VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH ELISABETH HUNGARI Ngay 17 tháng 11


Ngay 17 tháng 11
Tin Mừng thánh Máccô 10,17-30
Tin Mừng
17 Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? "18 Đức Giê-su đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa.19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ."20 Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ."21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi."22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
 
23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! "24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: "Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao!25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa."26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu? "27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được."
 
28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! "29 Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng,30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.
 
17 As he was setting out on a journey, a man ran up, knelt down before him, and asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?"
18 Jesus answered him, "Why do you call me good?  No one is good but God alone.
19 You know the commandments: 'You shall not kill; you shall not commit adultery; you shall not steal; you shall not bear false witness; you shall not defraud; honor your father and your mother.'"
20 He replied and said to him, "Teacher, all of these I have observed from my youth."
21 Jesus, looking at him, loved him and said to him, "You are lacking in one thing. Go, sell what you have, and give to (the) poor and you will have treasure in heaven; then come, follow me."
22 At that statement his face fell, and he went away sad, for he had many possessions.
23 Jesus looked around and said to his disciples, "How hard it is for those who have wealth to enter the kingdom of God!"
24 The disciples were amazed at his words. So Jesus again said to them in reply, "Children, how hard it is to enter the kingdom of God!25 It is easier for a camel to pass through (the) eye of (a) needle than for one who is rich to enter the kingdom of God."
26 They were exceedingly astonished and said among themselves, "Then who can be saved?"
27 Jesus looked at them and said, "For human beings it is impossible, but not for God. All things are possible for God."
28 Peter began to say to him, "We have given up everything and followed you."
29 Jesus said, "Amen, I say to you, there is no one who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the sake of the gospel30 who will not receive a hundred times more now in this present age: houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions, and eternal life in the age to come.


I. HÌNH TÔ MÀU
 
vhtk
*Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 10,17b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Người thanh niên gọi Đức Giêsu là gì? (Mc 10,17)
a. Thầy nhân lành.
b. Đấng Cứu thế.
c. Con Thiên Chúa.
d. Ánh sáng thế gian.
 
a2. Người thanh niên đến với Đức Giêsu hỏi điều gì? (Mc 10,17)
a. “Tôi phải tha thứ bao nhiêu lần?”
b. “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời là gia nghiệp”.
c. “Tôi phải tin vào điều gì?”
d. “Thưa Thầy, cho con đi với Thầy”.
 
a3. Đây là những điều mà anh thanh niên đã tuân giữ: (Mc 10,19)
a. Hãy thờ cha kính mẹ.
b. Chớ trộm cắp.
c. Chớ làm chứng dối.
d. Cả a, b và c đúng.
 
a4. Đây là lời Đức Giêsu nói với người thanh niên (Mc 10,21)
a. Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi.
b. Hãy về từ giã bố mẹ, rồi hãy đến theo tôi.
c. Hãy đi chôn cất người chết, rồi hãy đến theo tôi.
d. Hãy trình diện các tư tế, rồi hãy đến theo tôi.
 
a5. Những người từ bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu thì sẽ được gì? (Mc 10,30)
a. Sự ngược đãi.
b. Sự sống vĩnh cửu ở đời sau.
d. Đất Hứa làm gia nghiệp.
c. Chỉ a và b đúng.
 
B. Thánh nữ Elisabeth Hungari
 
b1. Thánh nữ Êlisabét sinh năm 1207 là vị công chúa của nước nào?
a. Nước Ba Lan.
b. Nước  Hungary.
c. Nước Hòa Lan.
d. Nước Nga.
 
b2. Chồng của công chúa Êlisabét tên là gì?
a. Louis.
b. Edward.
c. James.
d. Henry.
 
b3. Các tớ nữ nhận xét thế nào về  công chúa Êlisabét ?
a. Sống khiêm tốn.
b. Rất bác ái.
c. Say mê cầu nguyện.
d. Cả a, b và c đúng.
 
b4. Một lần, Louis đi săn về gặp vợ cong mình xuống dưới sức nặng các đồ ăn giấu trong vạt áo. Ông hỏi :  - Em mang gì đó?
Vạch áo ra ông thấy gì?
a. Những đồ ăn thừa dành cho người nghèo.
b. Những bó hoa trắng hồng rất đẹp không mùa xuân nào có được.
c. Những hoa trái thường dùng.
d. Cả a, b và c đúng.
 
b5. Thánh nữ Êlisabeth qua đời lúc mới 24 tuổi, vào ngày 19 tháng 10 năm 1231. Từng đoàn người lũ lượt hành hương kính viếng mộ Ngài và đã có rất nhiều phép lạ xảy ra tại đó. Bốn năm sau Đức Giáo Hoàng nào đã tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh?
a. Đức Giáo Hoàng nào Grêgoriô V.
b. Đức Giáo Hoàng nào Gioan XII.
c. Đức Giáo Hoàng nào Grêgoriô IX.
d. Đức Giáo Hoàng nào Pi ô VI.
 
III. Ô CHỮ 
 
vhtk
 
Những gợi ý
 
01. Đức Giêsu nói ‘Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một cái gì trên trời?
 
02. Anh thanh niên hỏi phải làm gì để có sự sống đời đời làm … … … ? (Mc 10,17)

03. Khi từ bỏ mọi sự thì anh em sẽ được sự sống gì ở đời sau? (Mc 10,30)

04.  Con lạc đà chui qua đâu còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa?  (Mc 10,25)

05. Anh thanh niên gọi Đức Giêsu là vị thầy gì? (Mc 10,17)

06. Ai đã hướng dẫn người thanh niên hãy bán mọi sự mà đi theo Người? (Mc 10,17-21)

07. Trước mặt Đức Giêsu, anh thanh niên đã làm gì? (Mc 10,17)

08. Đức Giêsu nói anh hãy bán những gì anh có và cho người nghèo thì sẽ được kho tàng ở đâu? (Mc 10,21)

09. Đây là điều mà các môn đệ đã từ bỏ mọi sẽ mà theo. (Mc 10,29)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có
 mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời.”
Tin Mừng thánh Máccô 10,21

 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Thánh nữ Elisabeth Hungari
Tin Mừng thánh Máccô 10,17-30
I. HÌNH TÔ MÀU
*Chủ đề :
Thánh nữ Elisabeth Hungari
*  Tin Mừng thánh Máccô 10,17b
"Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. a. Thầy nhân lành (Mc 10,17)
a2. b. “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời là gia nghiệp (Mc 10,17)
a3.d. Cả a, b và c đúng (Mc 10,19)
a4. a. Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi (Mc 10,21)
a5. c. Chỉ a và b đúng (Mc 10,30)
 
B.
b1. b. Nước  Hungary.
b2. a. Louis.
b3. d. Cả a, b và c đúng.
b4. b. Những bó hoa trắng hồng rất đẹp không mùa xuân nào có được.
b5. c. Đức Giáo Hoàng nào Grêgoriô IX.
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Kho tàng (Mc 10,21)
02. Gia nghiệp (Mc 10,17)
03. Vĩnh cữu (Mc 10,30)
04.  Lỗ kim (Mc 10,25)
05. Nhân lành (Mc 10,17)
06. Đức Giêsu (Mc 10,17-21)
07. Quỳ xuống (Mc 10,17)
08. Trên trời (Mc 10,21)
09. Tin Mừng (Mc 10,29)
 
Hàng dọc : Thương Yêu  
 
NGUYỄN THÁI HÙNG

Ngày 17-11: Thánh Elisabeth Hungari
Vị công chúa của nước Hungary này sinh năm 1207. Công chúa kết hôn với Luy, cai trị miền Thuringia, đang khi còn rất trẻ và theo thói thường Ngài lớn lên tại cung điệnThuringia.
Elisabeth xem ra đã được tiền định với niềm vui, được cầu nguyện hãm mình và mỗi ngày hy sinh một điều thích thú. Nếu trong cuộc chơi mà thành công rực rỡ, Ngài không quá vui và ngừng lại. Một phần những cái người ta cho Ngài thường là tới tay người nghèo. Nhưng Ngài sớm thấy một đau khổ khác, không phải mọi người đều vui lòng khi thấy Ngài lớn lên trong đạo đức, tốt lành và quảng đại như vậy. Công chúa Sophia, mẹ của Luy tức giận vì sự hoàn thiện này. Khi bà dẫn Elisabeth với cô con gái mình tới nhà thờ, cả hai trang điểm như công chúa thì Elisabeth lại cởi vương miện bằng đá ra mà nói không muốn mang nó đến trước Thiên Chúa phải đội mão gai. Thế là công chúa và con mình khinh bỉ và tuyên bố rằng: Ngài bất xứng để làm vợ của bá tước. Nhưng khi Luy đã trở lại triều đình chàng ngây ngất vì vị hôn thê trẻ của mình. Chàng chọn làm châm ngôn những đức tính: đạo đức, trong sạch và công bình. Chàng đã cử hành hôn phối sớm hết sức có thể, lúc chàng 20 và nàng 14. Năm sau họ có con đầu lòng và 2 năm sau nữa sinh con thứ. Các đày tớ của thánh nữ nói về Ngài: “Bà kêu đến Chúa trong mọi hành vi, bà sống khiêm tốn, rất bác ái và say mê cầu nguyện”. Ngày sống của nữ bá tước được phân phối cho công việc cầu nguyện, làm việc bác ái, cùng với các phụ nữ dệt len cho người nghèo. Rảo quanh các làng quê phân phát các đồ cứu trợ. Luy, một hiệp sĩ hào hùng, rất lịch thiệp, là bạn trung thành nâng đỡ Elisabeth trong đường thánh thiện Ngài đeo đuổi. Ông yêu vợ có khuôn mặt và tâm hồn dịu hiền của mình. Người ta thích kể lại một huyền thoại làm đẹp cuộc đời thánh nữ như sau:
Vào một ngày mùa đông. Luy đi săn về gặp vợ cong mình xuống dưới sức nặng các đồ ăn giấu trong vạt áo. Ông hỏi:
-       Em mang gì đó?
-        
Vạch áo ra ông chỉ thấy những bó hoa hồng rất đẹp không mùa xuân nào có được. Vị bá tước xúc động vì phép lạ, Ngài ưu ái người vợ lý tưởng của mình hơn nữa. Còn chính thánh nữ thì tăng gấp việc bác ái. Ngài săn sóc các bệnh nhân nghèo, cấp đồ ăn cho họ, băng bó các vết thương. Vào một ngày thứ năm tuần thánh, Ngài đã hôn chân các người cùi Ngài tập hợp lại. Dưới những chiếc áo sang trọng, Ngài dấu một chiếc áo nhặm. Không ai nghi ngờ sự khắc khổ của Ngài. Isentrude, người đày tớ theo Ngài và có nhiệm vụ đánh thức Ngài ban đêm để cầu nguyện làm chứng:
   “Ngài hoàn thành những công trình bác ái trong tâm hồn vui tươi và không đổi nét mặt”.
Chính Elisabeth đã nói về những người nhân đức mà mặt mày ủ dột : “Họ có vẻ muốn làm khiếp đảm Thiên Chúa nhân lành. Trong khi Ngài yêu thích những kẻ cho một cách vui tươi”.
Luy phải ra trận. Đây là lúc nữ bá tước đau đớn nhất và tăng gấp lời cầu nguyện và đánh tội. Thánh nữ vẫn thường bối rối lo sợ có những bất công mà lãnh Chúa thường gặp phải. Gặp người nghèo, thánh nữ nhiệt thành nâng đỡ họ. Phân phát hết lúa gạo dự trữ, Ngài hy sinh cả nữ trang và đá quí, Ngài thiết lập những nhà thương. Dân chúng gọi Ngài là “mẹ”. Khi chồng trở về, thánh nữ thường cười nói:

   - Em đã dâng cho Thiên Chúa cái thuộc về Ngài bảo vệ của cải của chúng ta.
Nhưng đã đến lúc những thử thách lớn lao đưa Elisabeth tới đỉnh cao thánh thiện. Luy tham gia đoàn quân thánh giá và vong mạng năm 1227. Vài ngày sau thánh nữ sinh hạ người con thứ ba. Ngài như điên lên vì đau đớn, nhưng đã chứng tỏ lòng đại độ từ bỏ thánh nữ đã có từ buổi thiếu thời. Hình ảnh cổ truyền còn diễn tả thánh nữ, bị người em bất xứng của Luy xua đuổi và cấm dân chúng không được cho trú ngụ, khóc lóc ôm con nhỏ đi vào đường mòn sỏi đá giữa mùa đông lạnh lẽo với hai người con níu bên tay... Thực tế là người em rể đã một thời không cho Ngài được thừa hưởng của cải của chồng Ngài. Elisabeth từ chối mọi thỏa hiệp với ông ta và không muốn nhận được cấp dưỡng bằng cái Ngài coi là của cấp của dân nghèo. Ngài thích được rẫy bỏ hơn và tự kiếm kế sinh nhai. Như thế với lương tâm Kitô giáo Ngài đã chọn được nên nghèo khó. Thực vậy, Ngài đã phải trú ngụ trong một chuồng heo cũ và đã biết khốn cực là gì. Người đày tớ theo Ngài kể rằng: 

  - “Bị bắt bớ bởi những chư hầu của chồng, thiếu mọi thứ của cải và vì thiếu thốn, Ngài đã phải gửi con đến những miền xa để chúng được nuôi dưỡng ở đó."
Dầu vậy, Ngài vẫn cảm tạ Chúa và đã bóc lột Ngài như thế, và trong một nguyện đường các anh em hèn mọn Ngài đã đặt tay lên bàn thờ thề hứa từ bỏ tất cả.

Cậu của Ngài là Giám mục miền Bamberg rất muốn Ngài tái giá và còn gọi Ngài tới lâu đài Haute Francoine nơi đặt các xương cốt của chồng Ngài. Nhận xương cốt, Ngài nguyện vâng phục và tạ ơn Thiên Chúa.
   “Lạy Chúa, con yêu biết bao. Nhưng Chúa biết con không hối tiếc việc hy sinh người yêu của con cho Chúa. Anh đã tự hiến mình cho Chúa, con cũng hiến dâng anh con cho Chúa để yểm trợ thánh địa. Nếu được con cho cả thế giới để đổi lấy anh, rồi chúng con cùng đi ăn xin với nhau. Nhưng con xin chứng tỏ rằng: nếu trái với ý Chúa, con sẽ không muốn chuộc lại sự sống của anh, cả đến sợi tóc đi nữa... Nguyện ý Chúa thành sự trong chúng con”.
Người góa phụ trẻ không muốn có phần gì đối với vinh hoa trần thế nữa, đã mặc áo dòng ba Phanxicô và dùng tiền của chồng để lại để điều hành một nhà thương là nơi bà ngồi ăn chung với các bệnh nhân nghèo khó. Sau cùng Ngài ở trong một ngôi nhà bằng cây vách đất. Ngài dệt vải để nuôi thân và chịu những hy sinh cực khổ hơn nữa. Cha giải tội của Ngài là Conrad thấy sự diụ hiền của Ngài có vẻ tạo nên cảm tình của hai người bạn từ hồi trẻ và nay theo Ngài, nên không cho Ngài giữ họ gần mình nữa. Thay vào đó là một đứa trẻ vô giáo dục và một bà điếc lác khó chịu. Elisabeth đối xử với họ cách âu yếm như với bạn bè và dành lấy những công việc gớm ghiếc nhất.
Một đứa trẻ bất toại Ngài săn sóc bắt Ngài thức dậy mỗi đêm sáu lần và chính Ngài giặt giũ áo quần hôi hám của nó. Khi đứa trẻ chết, Ngài thayvào đó một dứa trẻ phong cùi và nói:

   - Tôi không đang cởi giây giầy cho em. Đối với tôi Chúa Giêsu đang ở vào địa vị của em.
Đứa trẻ chết, lại một người bị bệnh trứng tóc sống bên Ngài. Vị hướng dẫn còn dùng đến những cư xử nghiệt ngã lạ lùng. Nhà chép sử nói rằng: “ông ta có thể đánh vào mặt Ngài, nhưng thánh nữ đủ mạnh để chịu dựng như một người đang chiêm niệm. Ngài qua những giờ ngây ngất và nét mặt trở bên rực sáng. Nhưng Elisabeth yếu dần và qua đời lúc mới 24 tuổi, vào ngày 19 tháng 10 năm 1231. Từng đoàn người lũ lượt hành hương kính viếng mộ Ngài và đã có rất nhiều phép lạ xảy ra tại đó.
Bốn năm sau Đức Giáo Hoàng Grêgoriô IX đã tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh.
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...