VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH MARGARITA SCOTLAND, Ngày 16 tháng 11


VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH MARGARITA SCOTLAND,
Tin Mừng thánh Mátthêu 25,1-13
Ngay 16 tháng 11
Tin Mừng
1 "Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.6 Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi! "7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi! "9 Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn."10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với! "12 Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả! "13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

1
"Then  the kingdom of heaven will be like ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom.
2  Five of them were foolish and five were wise.
3 The foolish ones, when taking their lamps, brought no oil with them,4 but the wise brought flasks of oil with their lamps.
5 Since the bridegroom was long delayed, they all became drowsy and fell asleep.
6 At midnight, there was a cry, 'Behold, the bridegroom! Come out to meet him!'7 Then all those virgins got up and trimmed their lamps.
8 The foolish ones said to the wise, 'Give us some of your oil, for our lamps are going out.'9 But the wise ones replied, 'No, for there may not be enough for us and you. Go instead to the merchants and buy some for yourselves.'10 While they went off to buy it, the bridegroom came and those who were ready went into the wedding feast with him. Then the door was locked.
11 Afterwards the other virgins came and said, 'Lord, Lord, open the door for us!'12 But he said in reply, 'Amen, I say to you, I do not know you.'13 Therefore, stay awake, 5 for you know neither the day nor the hour.


I. HÌNH TÔ MÀU 
 
vhtk
* Chủ đề
… … … … … … … … … … … … …
* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 25,10b
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …

II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Có bao nhiêu cô trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể? (Mt 25,1)
a. 10.
b. 7.
c. 5.
d. 3.
 
a2. Những cô trinh nữ cầm đèn đi đón ai? (Mt 25,1)
a. Chú rể.
b. Đức Vua.
c. Cô dâu.
d. Quản tiệc.
 
a3. Chú rể đến lúc nào? (Mt 25,6)
a. Nửa đêm.
b. Giờ thứ 9.
c. Giờ thứ 11.
d. Canh tư.
 
a4. Những cô dại cầm đèn mà quên mang theo gì? (Mt 25,8)
a. Dầu.
b. Đèn.
c. Lửa.
d. Lồng để che.
 
a5. Đây là lời chú rể trả lời những cô dại (Mt 25,12)
a. Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai?
b. Tôi bảo thật các cô, cửa đã đóng rồi.
c. Tôi bảo thật các cô, cửa đã đóng rồi, các cô hãy về đi.
d. Tôi bảo thật các cô, các cô hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng.
 
B. Thánh Margarita
 
b1. Thánh Margarita thuộc hoàng tộc Anh quốc, ngài sinh năm 1046 tại đâu?
a. Hung Gia Lợi.
b. Anh.
c. Scotia.
d. Ý.
 
b2. Chồng của thánh nữ Margarita là nhà vua, ông tên là gì?
a. Vua Louis.
b. Malcola Cannore.
c. Henri VIII.
d. Napoleon.
 
b3. Ðiểm nổi bật nơi thánh Margarita là gì?
a. Đời sống nội tâm phong phú.
b. Đức bác ái dồi dào.
c. Chuyên chăm xây dựng thánh đường.
d. Chỉ có a và b đúng.

b4. Thánh Margarita đã làm những gì để nêu gương cho chúng ta?
a. Đến các xóm lao động thăm hỏi, giúp đỡ dân chúng nghèo túng
b. Chuộc lại các tù nhân,
c. Xây dựng nhà thương, nhà vãng lai cho du khách.
d. Cả a, b và c đúng.
 
b5. Thánh Margarita qua đời ngày 16/11/1093 và được phong Hiển Thánh năm 1250 bởi Ðức Giáo Hoàng nào?
a. Đức Giáo Hoàng Innocentê IV.
b. Đức Giáo Hoàng Xistô II.
c. Đức Giáo Hoàng Piô X.
d. Đức Giáo Hoàng Lêô II.


III.  Ô CHỮ 
 
vhtk
Những gợi ý

01. Đức Giêsu ví điều gì giống như chuyện Mười trinh nữ cầm đền ra đón chú rể? (Mt 25,1)

02. Có bao nhiêu trinh nữ đi đón chú rể? (Mt 25,1)

03.  Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm gì ra đón chú rể?

04. Anh em hãy làm gì, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào ? (Mt 25,13)

05. Các cô khôn bảo các chị ra hàng làm gì thì hơn? (Mt 25,9)

06. Các cô khôn theo chú rể vào dự việc gì? (Mt 25,10)

07. Mười cô trinh nữ cầm đèn đi đón ai? (Mt 25,1)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Vậy anh em hãy canh thức,
vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 25,13

 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH MARGARITA SCOTLAND,
Tin Mừng thánh Mátthêu 25,1-13
Ngay 16 tháng 11
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Thánh nữ Margarita
* Tin Mừng thánh Mátthêu 25,10b
“Những cô đã sẵn sàng
được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới”.
 
II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM
A.
a1. a. 10 (Mt 25,1)
a2. a. Chú rể (Mt 25,1)
a3. a. Nửa đêm (Mt 25,6)
a4. a. Dầu (Mt 25,8)
a5. a. Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai? (Mt 25,12)
 
B. Thánh Margarita
 
b1. a. Hung Gia Lợi.
b2. b. Malcola Cannore.
b3. d. Chỉ có a và b đúng.
b4. d. Cả a, b và c đúng.
b5. a. Đức Giáo Hoàng Innocentê IV.
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Nước Trời (Mt 25,1)
02. Mười (Mt 25,1)
03. Đèn (Mt 25,1)
04. Canh thức (Mt 25,13) 
05. Mua lấy (Mt 25,9)
06. Tiệc cưới (Mt 25,10)
07. Chú rể (Mt 25,1)

Hàng dọc : Tình Yêu

NGUYỄN THÁI HÙNG
 


Ngày 16-11:

Thánh Margarita Scotia

Thánh Margarita Scotia
Thánh Margarita sinh ra khoảng năm 1045. Cha Ngài là hoàng tử Edward người Anh, bị lưu đày và cưới một nữ công chúa người Đức, có lẽ là cháu của hoàng hậu vua thánh Stephanô nước Hungaria. Margarita lớn lên trong triều đình Hungari và đã gặp được sự công chính và thánh thiện để làm nên dấu thánh thiện của chính mình. Khoảng 12 tuổi trở lại nước Anh, thánh nữ sống trong triều đình của vua thánh Edward. Trong cuộc chinh phục Norman năm 1066, Margarita cùng với mẹ và anh chị em Ngài bị lưu đày một lần nữa. Họ trốn sang Scotia, dầu lúc ấy đang có chiến tranh giữa hai nước, vua Scotia là Malcola Cannore cũng đã nhân ái tiếp nhận những kẻ lưu đày.
Malcolm Cannore mà tên gọi có nghĩa là “nhà cai trị vĩ đại” là một vị vua uy quyền có khả năng. Ông yêu Margarita, còn Margarita thì có ý định đi tu dòng. Nhưng ông đã khuyên Margarita lập gia đình với ông. Cuộc sống chung của họ được mô tả với vài chi tiết trong một tập hồi ký có lẽ do cha giải tội của Ngài là Turgot, sau là Giám mục viết. Đây là một câu chuyện thích thú về sự gặp gỡ giữa một người đàn bà trẻ khôn ngoan và thánh thiện với người chồng hung hăng ít được giáo dục nhưng hứơng chiều về sự thánh thiện của vợ mình. Cuộc hoà hợp nhân duyên này mang lại cho họ sáu người con trai và hai người con gái. Hoàng hậu chỉ chấp nhận cho những gương lành tới gần các tâm hồn trẻ thơ này và không một người xấu nào dám tới triều đình. Những hoàng tử công chúa này lớn lên và tham gia vào các công cuộc của người mẹ thánh thiện và của người cha đã trở thành vị vua gương mẫu.
Thánh Margarita dùng nhiều thì giờ và tiền của cho các công cuộc bác ái, chính Ngài hầu hạ người nghèo khó, già cả, côi cút và yếu đau. Ngài khám phá ra mọi hình thức khổ cực, giúp đỡ các gia đình phá sản phục hồi, chuộc lại các tù nhân, xây dựng nhà thương, nhà vãng lai cho du khách. Người lạ biết rằng: họ có thể luôn tìm được chỗ trú ngụ nơi Ngài khi ra khỏi nhà. Cả đoàn người bất hạnh vây quanh Ngài và đây mới là triều đình thật của Ngài. Khi trở về nhà, Ngài chỉ muốn ngồi vào bàn ăn sau khi đã hầu bàn cho 300 người nghèo ngồi đầy một phòng ăn lớn.
Scotia đã được cải hoá từ lâu, nhưng sự man rợ còn tồn tại ở đó trở thành mẹ của một vương quốc, thánh Margarita biến nó thành một gia đình rộng lớn và dẫn tới Thiên Chúa, Ngài trao cho những quan liêm chính tái lập trật tự, sai các nhà giảng thuyết đi loan báo Tin Mừng để Chúa Giêsu được yêu mến khắp nơi. Ngài giải quyết vấn đề Giáo hội ở Scotia thời Ngài gặp phải. Bị cắt đứt liên lạc do cuộc xâm lăng của người ngoại, Giáo hội Celt đã khác biệt nhiều điểm với Roma và chính thánh Margarita đã hoà giải những yếu tố tranh chấp và đưa Giáo Hội Celt ở Scotia về qui phục. Ngài làm việc này mà vẫn tránh được sự phân ly đau đớn. Cũng thế những cố gắng đưa văn hóa Âu Châu vào Scotia của Ngài rất thành công. Trong khi bên Anh, cuộc chinh phục Norman đã để lại một di sản cay đắng thì ở Scotia dưới ảnh hưởng của Margarita và các con của Ngài, việc lan tràn văn hóa Trung Cổ đã mang lại cho Scotia một thời đại hoàng kim kéo dài cả 200 năm sau khi thánh nữ qua đời.
Thánh Margarita qua đời năm 1093 tại lâu đài Ediburgh như rất nhiều vị thánh, vào lúc mà mọi công trình xem ra tiêu tan hết. Vua nước Anh xâm chiếm một pháo đài. Malcoln và hai người con cả đi tái chiếm. Thánh nữ cảm thấy âu lo. Ngày kia Edgar con Ngài trở về, thánh nữ hiểu ngay thực tế khủng khiếp là vua và người con kia đã chết. Đau đớn, thánh nữ chỉ biết nói:

   - Lạy Chúa toàn năng, Chúa đã gửi cho con sự đau đớn lớn lao này để thanh tẩy tâm hồn con, con xin chúc tung Chúa.
Ngài không than trách, đức tin và lòng dũng cảm không rung chuyển, nhưng sáu tháng sau Ngài đã qua đời.
Ba người con của Ngài tiếp tục cai trị trên ngai vàng, công cuộc của người mẹ được tăng cường và đi tới hoàn thành.
Thánh Margarita được phong thánh năm 1250.
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...