Khai mạc Kim khánh Giáo phận
/ 199 / Album Ảnh
Hình ảnh khai mạc ĐHGT Panama 2019
/ 429 / Album Ảnh
Bế mạc Kim khánh Giáo phận
/ 471 / Album Ảnh
Khai mạc Kim Khánh Giáo phận
/ 488 / Album Ảnh
Truyền chức Linh mục 2018
/ 467 / Album Ảnh
Phó tế 2017
/ 577 / Album Ảnh