Thứ Sáu Tuần Thánh - 2021
/ 210 / Album Ảnh
Thánh lễ Tiệc ly
/ 203 / Album Ảnh
Lê dầu 2021
/ 250 / Album Ảnh
Hình ảnh An táng Cha Cố Irênê
/ 251 / Album Ảnh
Thánh lễ Minh niên -2021
/ 233 / Album Ảnh
Truyền chức Phó tế 2020
/ 504 / Album Ảnh
Tĩnh tâm Linh mục 2020
/ 3661 / Album Ảnh
Truyền chức Phó tế 2019
/ 711 / Album Ảnh
Khai mạc Kim khánh Giáo phận
/ 516 / Album Ảnh
Hình ảnh khai mạc ĐHGT Panama 2019
/ 742 / Album Ảnh
Bế mạc Kim khánh Giáo phận
/ 700 / Album Ảnh
Khai mạc Kim Khánh Giáo phận
/ 844 / Album Ảnh
Truyền chức Linh mục 2018
/ 696 / Album Ảnh
Phó tế 2017
/ 842 / Album Ảnh