Tĩnh tâm Linh mục 2022
/ 151 / Album Ảnh
Hội Ngộ Truyền thông 2022
/ 145 / Album Ảnh
Truyền chức Linh Mục 2022-t6
/ 504 / Album Ảnh
Lễ Dầu 2022
/ 412 / Album Ảnh
Truyền chức Phó tế -2022
/ 768 / Album Ảnh
Truyền chức Linh Mục 2022
/ 672 / Album Ảnh

Truyền chức Linh Mục 2022

https://flic.kr/s/aHBqjzCM5w
Đồi Thánh Tâm 2021
/ 828 / Album Ảnh
Thứ Sáu Tuần Thánh - 2021
/ 498 / Album Ảnh
Thánh lễ Tiệc ly
/ 537 / Album Ảnh
Lê dầu 2021
/ 672 / Album Ảnh
Hình ảnh An táng Cha Cố Irênê
/ 539 / Album Ảnh
Thánh lễ Minh niên -2021
/ 502 / Album Ảnh
Truyền chức Phó tế 2020
/ 835 / Album Ảnh
Tĩnh tâm Linh mục 2020
/ 3998 / Album Ảnh
Truyền chức Phó tế 2019
/ 1020 / Album Ảnh
Khai mạc Kim khánh Giáo phận
/ 809 / Album Ảnh
Hình ảnh khai mạc ĐHGT Panama 2019
/ 1014 / Album Ảnh