Khai mạc Kim khánh Giáo phận
/ 64 / Album Ảnh
Hình ảnh khai mạc ĐHGT Panama 2019
/ 324 / Album Ảnh
Bế mạc Kim khánh Giáo phận
/ 359 / Album Ảnh
Khai mạc Kim Khánh Giáo phận
/ 364 / Album Ảnh
Truyền chức Linh mục 2018
/ 359 / Album Ảnh
Phó tế 2017
/ 452 / Album Ảnh