Lễ Dầu 2022
/ 236 / Album Ảnh
Truyền chức Phó tế -2022
/ 396 / Album Ảnh
Truyền chức Linh Mục 2022
/ 373 / Album Ảnh

Truyền chức Linh Mục 2022

https://flic.kr/s/aHBqjzCM5w
Đồi Thánh Tâm 2021
/ 624 / Album Ảnh
Thứ Sáu Tuần Thánh - 2021
/ 344 / Album Ảnh
Thánh lễ Tiệc ly
/ 344 / Album Ảnh
Lê dầu 2021
/ 402 / Album Ảnh
Hình ảnh An táng Cha Cố Irênê
/ 384 / Album Ảnh
Thánh lễ Minh niên -2021
/ 367 / Album Ảnh
Truyền chức Phó tế 2020
/ 661 / Album Ảnh
Tĩnh tâm Linh mục 2020
/ 3818 / Album Ảnh
Truyền chức Phó tế 2019
/ 841 / Album Ảnh
Khai mạc Kim khánh Giáo phận
/ 650 / Album Ảnh
Hình ảnh khai mạc ĐHGT Panama 2019
/ 861 / Album Ảnh
Bế mạc Kim khánh Giáo phận
/ 816 / Album Ảnh