Khai mạc Kim khánh Giáo phận
/ 135 / Album Ảnh
Hình ảnh khai mạc ĐHGT Panama 2019
/ 374 / Album Ảnh
Bế mạc Kim khánh Giáo phận
/ 413 / Album Ảnh
Khai mạc Kim Khánh Giáo phận
/ 427 / Album Ảnh
Truyền chức Linh mục 2018
/ 401 / Album Ảnh
Phó tế 2017
/ 502 / Album Ảnh