Truyền chức Linh Mục 2022-t6
/ 354 / Album Ảnh
Lễ Dầu 2022
/ 306 / Album Ảnh
Truyền chức Phó tế -2022
/ 603 / Album Ảnh
Truyền chức Linh Mục 2022
/ 571 / Album Ảnh

Truyền chức Linh Mục 2022

https://flic.kr/s/aHBqjzCM5w
Đồi Thánh Tâm 2021
/ 729 / Album Ảnh
Thứ Sáu Tuần Thánh - 2021
/ 407 / Album Ảnh
Thánh lễ Tiệc ly
/ 428 / Album Ảnh
Lê dầu 2021
/ 576 / Album Ảnh
Hình ảnh An táng Cha Cố Irênê
/ 451 / Album Ảnh
Thánh lễ Minh niên -2021
/ 420 / Album Ảnh
Truyền chức Phó tế 2020
/ 726 / Album Ảnh
Tĩnh tâm Linh mục 2020
/ 3879 / Album Ảnh
Truyền chức Phó tế 2019
/ 921 / Album Ảnh
Khai mạc Kim khánh Giáo phận
/ 714 / Album Ảnh
Hình ảnh khai mạc ĐHGT Panama 2019
/ 915 / Album Ảnh