Thứ Sáu Tuần Thánh - 2021
/ 138 / Album Ảnh
Thánh lễ Tiệc ly
/ 142 / Album Ảnh
Lê dầu 2021
/ 190 / Album Ảnh
Hình ảnh An táng Cha Cố Irênê
/ 177 / Album Ảnh
Thánh lễ Minh niên -2021
/ 167 / Album Ảnh
Truyền chức Phó tế 2020
/ 401 / Album Ảnh
Tĩnh tâm Linh mục 2020
/ 3474 / Album Ảnh
Truyền chức Phó tế 2019
/ 638 / Album Ảnh
Khai mạc Kim khánh Giáo phận
/ 447 / Album Ảnh
Hình ảnh khai mạc ĐHGT Panama 2019
/ 676 / Album Ảnh
Bế mạc Kim khánh Giáo phận
/ 644 / Album Ảnh
Khai mạc Kim Khánh Giáo phận
/ 710 / Album Ảnh
Truyền chức Linh mục 2018
/ 644 / Album Ảnh
Phó tế 2017
/ 795 / Album Ảnh