Truyền chức Linh mục 2023
/ 175 / Album Ảnh

Truyền chức Linh mục 2023

Truyền chức Linh mục 2023 https://flic.kr/s/aHBqjAE6Gx
Thứ Sáu Tuần Thánh
/ 135 / Album Ảnh
Canh thức Phục Sinh 2023
/ 163 / Album Ảnh
Thánh Lễ Tiệc Ly 2023
/ 153 / Album Ảnh
Lễ Dầu -2023
/ 209 / Album Ảnh
Phó tế T11-2022a
/ 257 / Album Ảnh

Phó tế T11-2022a

https://flic.kr/s/aHBqjAeSf5

Tĩnh tâm Linh mục 2022
/ 249 / Album Ảnh
Hội Ngộ Truyền thông 2022
/ 244 / Album Ảnh
Truyền chức Linh Mục 2022-t6
/ 663 / Album Ảnh
Lễ Dầu 2022
/ 529 / Album Ảnh
Truyền chức Phó tế -2022
/ 934 / Album Ảnh
Truyền chức Linh Mục 2022
/ 766 / Album Ảnh

Truyền chức Linh Mục 2022

https://flic.kr/s/aHBqjzCM5w
Đồi Thánh Tâm 2021
/ 924 / Album Ảnh
Thứ Sáu Tuần Thánh - 2021
/ 582 / Album Ảnh
Thánh lễ Tiệc ly
/ 632 / Album Ảnh
Lê dầu 2021
/ 749 / Album Ảnh
Hình ảnh An táng Cha Cố Irênê
/ 609 / Album Ảnh
Thánh lễ Minh niên -2021
/ 572 / Album Ảnh
Truyền chức Phó tế 2020
/ 944 / Album Ảnh
Tĩnh tâm Linh mục 2020
/ 4156 / Album Ảnh
Khai mạc Kim khánh Giáo phận
/ 896 / Album Ảnh
Truyền chức Phó tế 2019
/ 1128 / Album Ảnh
Hình ảnh khai mạc ĐHGT Panama 2019
/ 1092 / Album Ảnh