THÔNG BÁO của Ban Giáo Lý
/ 1020 / Ban Giáo lý - Đức tin

THÔNG BÁO của Ban Giáo Lý

V/v: nhận sách TRUYỆN TÍCH KINH THÁNH dành cho thiếu nhi.
BAN GIÁO LÝ GIÁO PHẬN HỌP ĐỊNH KỲ 2019
/ 1493 / Ban Giáo lý - Đức tin
Sinh hoạt BAN GIÁO LÝ - Năm 2017
/ 1338 / Ban Giáo lý - Đức tin
BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN
/ 1319 / Ban Giáo lý - Đức tin
THÔNG BÁO V/v Mục Vụ Giáo Lý Thiếu Niên
/ 948 / Ban Giáo lý - Đức tin