DÒNG MẸ NHÂN ÁI
/ 1555 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA
/ 1256 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT
/ 1662 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ KHIẾT TÂM
/ 1592 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM (DM)
/ 1202 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH RẤT THÁNH MÂN CÔI
/ 1141 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH TAM HIỆP
/ 1705 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM
/ 1237 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ
/ 1173 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO
/ 1846 / Dòng Nữ
DÒNG KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ NHA TRANG
/ 1324 / Dòng Nữ
DÒNG CARMEL (OCD)
/ 1456 / Dòng Nữ
DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG (SP)
/ 1364 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ PHÚ CƯỜNG
/ 1588 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC MARIA NVHB
/ 2891 / Dòng Nữ
DÒNG VINH SƠN
/ 3574 / Dòng Nữ