DÒNG MẸ NHÂN ÁI
/ 257 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA
/ 217 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT
/ 246 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ KHIẾT TÂM
/ 316 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM (DM)
/ 275 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH RẤT THÁNH MÂN CÔI
/ 260 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH TAM HIỆP
/ 446 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM
/ 235 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ
/ 272 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO
/ 426 / Dòng Nữ
DÒNG KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ NHA TRANG
/ 259 / Dòng Nữ
DÒNG CARMEL (OCD)
/ 320 / Dòng Nữ
DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG (SP)
/ 288 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ PHÚ CƯỜNG
/ 335 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC MARIA NVHB
/ 1483 / Dòng Nữ
DÒNG VINH SƠN
/ 1949 / Dòng Nữ