DÒNG MẸ NHÂN ÁI
/ 1425 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA
/ 1152 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT
/ 1549 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ KHIẾT TÂM
/ 1428 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM (DM)
/ 1085 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH RẤT THÁNH MÂN CÔI
/ 1045 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH TAM HIỆP
/ 1573 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM
/ 1108 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ
/ 1079 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO
/ 1620 / Dòng Nữ
DÒNG KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ NHA TRANG
/ 1212 / Dòng Nữ
DÒNG CARMEL (OCD)
/ 1345 / Dòng Nữ
DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG (SP)
/ 1245 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ PHÚ CƯỜNG
/ 1445 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC MARIA NVHB
/ 2770 / Dòng Nữ
DÒNG VINH SƠN
/ 3387 / Dòng Nữ