DÒNG MẸ NHÂN ÁI
/ 1658 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA
/ 1332 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT
/ 1768 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ KHIẾT TÂM
/ 1677 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM (DM)
/ 1275 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH RẤT THÁNH MÂN CÔI
/ 1211 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH TAM HIỆP
/ 1785 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM
/ 1303 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ
/ 1234 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO
/ 1939 / Dòng Nữ
DÒNG KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ NHA TRANG
/ 1386 / Dòng Nữ
DÒNG CARMEL (OCD)
/ 1526 / Dòng Nữ
DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG (SP)
/ 1466 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ PHÚ CƯỜNG
/ 1693 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC MARIA NVHB
/ 2955 / Dòng Nữ
DÒNG VINH SƠN
/ 3713 / Dòng Nữ