DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT
/ 130 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA
/ 121 / Dòng Nữ
DÒNG MẸ NHÂN ÁI
/ 136 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ MÂN CÔI CHÍ HÒA
/ 177 / Dòng Nữ
DÒNG KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ NHA TRANG
/ 161 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO
/ 247 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ
/ 152 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM
/ 152 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH TAM HIỆP
/ 246 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH RẤT THÁNH MÂN CÔI
/ 141 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM (DM)
/ 155 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ PHÚ CƯỜNG
/ 211 / Dòng Nữ
DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG (SP)
/ 181 / Dòng Nữ
DÒNG CARMEL (OCD)
/ 204 / Dòng Nữ
DÒNG VINH SƠN
/ 1734 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC MARIA NVHB
/ 1358 / Dòng Nữ