THÁNH LỄ THỨ HAI TUẦN 3 TN
/ 53 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

THÁNH LỄ THỨ HAI TUẦN 3 TN

“Ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.” (Mc 3, 29)

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 3 TN–C
/ 212 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 3 TN–C

“Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho người nghèo hèn.” (Lc 4, 17-18)

THÁNH LỄ THỨ BẢY TUẦN 2 TN
/ 6 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

THÁNH LỄ THỨ BẢY TUẦN 2 TN

Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. (Mc 3, 21)

THÁNH LỄ THỨ SÁU TUẦN 2 TN
/ 84 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

THÁNH LỄ THỨ SÁU TUẦN 2 TN

Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng. (Mc 3, 14)

THÁNH LỄ THỨ NĂM TUẦN 2 TN
/ 119 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

THÁNH LỄ THỨ NĂM TUẦN 2 TN

Còn ma quỷ hễ thấy Chúa Giêsu thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: “Ngài là Con Thiên Chúa.” (Mc 3, 10-11)

THÁNH LỄ THỨ TƯ TUẦN 2 TN
/ 76 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

THÁNH LỄ THỨ TƯ TUẦN 2 TN

“Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” (Mc 3, 4-5)

THÁNH LỄ THỨ BA TUẦN 2 TN
/ 70 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

THÁNH LỄ THỨ BA TUẦN 2 TN

“Con Người làm chủ ngày sabát!” (Mc 2, 28)

THÁNH LỄ THỨ HAI TUẦN 2 TN
/ 114 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

THÁNH LỄ THỨ HAI TUẦN 2 TN

“Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?… Chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ…” (Mc 2, 19.21)

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 2 TN–C
/ 215 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 2 TN–C

Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. (Ga 2, 11)

THÁNH LỄ THỨ BẢY TUẦN 1 TN
/ 100 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

THÁNH LỄ THỨ BẢY TUẦN 1 TN

“Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.” (Mc 2, 17)

THÁNH LỄ THỨ SÁU TUẦN 1 TN
/ 69 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

THÁNH LỄ THỨ SÁU TUẦN 1 TN

Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.” (Mc 2, 5)

THÁNH LỄ THỨ NĂM TUẦN 1 TN
/ 65 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

THÁNH LỄ THỨ NĂM TUẦN 1 TN

Đức Giêsu chạnh lòng thương, giơ tay đụng đến anh và bảo: “Ta muốn, anh sạch đi.” (Mc 1, 41)

THÁNH LỄ THỨ TƯ TUẦN 1 TN
/ 81 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

THÁNH LỄ THỨ TƯ TUẦN 1 TN

Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ đau ốm và những ai bị quỷ ám đến cho Chúa Giêsu. Cả thành xúm lại trước cửa. (Mc 1, 32-33)

THÁNH LỄ THỨ BA TUẦN 1 TN
/ 72 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

THÁNH LỄ THỨ BA TUẦN 1 TN

Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. (Mc 1, 21-22)

THÁNH LỄ THỨ HAI TUẦN 1 TN
/ 66 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

THÁNH LỄ THỨ HAI TUẦN 1 TN

“Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1, 15)

THÁNH LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA -C
/ 129 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

THÁNH LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA -C

“Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.” (Lc 3, 16)

THÁNH LỄ THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH
/ 64 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

THÁNH LỄ THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH

“Tôi đây không phải là Đức Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người… Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.” (Ga 3, 28.30)

THÁNH LỄ THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH
/ 71 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

THÁNH LỄ THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH

“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”… “Tôi muốn, anh sạch đi.” (Lc 5, 12-13)

THÁNH LỄ THỨ NĂM SAU LỄ HIỂN LINH
/ 130 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

THÁNH LỄ THỨ NĂM SAU LỄ HIỂN LINH

“Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi… để tôi loan Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.” (Lc 4, 18-19)
THÁNH LỄ THỨ TƯ SAU LỄ HIỂN LINH
/ 89 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

THÁNH LỄ THỨ TƯ SAU LỄ HIỂN LINH

Các môn đệ cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, vì các ông đã không hiểu phép lạ hóa bánh ra nhiều: lòng các ông còn chai đá. (Mc 6, 51-52)

THÁNH LỄ THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH
/ 105 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

THÁNH LỄ THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH

Chúa Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. (Mc 6, 34a)

THÁNH LỄ THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH
/ 93 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

THÁNH LỄ THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH

Đức Giêsu đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. (Mt 4, 23)

THÁNH LỄ CN CHÚA HIỂN LINH -C
/ 217 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

THÁNH LỄ CN CHÚA HIỂN LINH -C

“Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua” (Mt 2, 1-12)