GIÁO XỨ PƠNG DRANG
/ 1398 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH HÀ
/ 2827 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ XUÂN
/ 2882 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EATUL
/ 1292 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ KON HRING
/ 1358 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ NAM THIÊN
/ 2640 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ LỘC
/ 1830 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
/ 1746 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG
/ 1542 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH PHƯỚC
/ 2261 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH QUANG
/ 3251 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH ĐỨC
/ 5982 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ CÔNG CHÍNH
/ 1485 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EA HLEO
/ 991 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ BUÔN HÔ
/ 3734 / Hạt Buôn Hô