GIÁO XỨ PƠNG DRANG
/ 1870 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH HÀ
/ 3460 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ XUÂN
/ 3334 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH ĐỨC
/ 7040 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH QUANG
/ 4131 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH PHƯỚC
/ 2777 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG
/ 1985 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
/ 2089 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ LỘC
/ 2340 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ NAM THIÊN
/ 3268 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ KON HRING
/ 1746 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EATUL
/ 1733 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EA HLEO
/ 1355 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ CÔNG CHÍNH
/ 1900 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ BUÔN HÔ
/ 4592 / Hạt Buôn Hô