GIÁO XỨ PƠNG DRANG
/ 2907 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH HÀ
/ 5043 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ XUÂN
/ 4485 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EATUL
/ 2644 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ KON HRING
/ 2610 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ NAM THIÊN
/ 4843 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ LỘC
/ 3220 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
/ 2942 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG
/ 3225 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH PHƯỚC
/ 3872 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH QUANG
/ 6080 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH ĐỨC
/ 10104 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ CÔNG CHÍNH
/ 2987 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EA HLEO
/ 2197 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ BUÔN HÔ
/ 7051 / Hạt Buôn Hô