GIÁO XỨ PƠNG DRANG
/ 3185 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH HÀ
/ 5424 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ XUÂN
/ 4869 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EATUL
/ 2978 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ KON HRING
/ 2927 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ NAM THIÊN
/ 5355 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ LỘC
/ 3493 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
/ 3330 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG
/ 3500 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH PHƯỚC
/ 4239 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH QUANG
/ 6655 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH ĐỨC
/ 11020 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ CÔNG CHÍNH
/ 3263 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EA HLEO
/ 2333 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ BUÔN HÔ
/ 7626 / Hạt Buôn Hô