GIÁO XỨ PƠNG DRANG
/ 910 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH HÀ
/ 2012 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ XUÂN
/ 2143 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH ĐỨC
/ 4192 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH QUANG
/ 2235 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH PHƯỚC
/ 1592 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG
/ 1094 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
/ 1184 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ LỘC
/ 1168 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ NAM THIÊN
/ 1789 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ KON HRING
/ 888 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EATUL
/ 785 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EA HLEO
/ 763 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ CÔNG CHÍNH
/ 944 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ BUÔN HÔ
/ 2355 / Hạt Buôn Hô