GIÁO XỨ PƠNG DRANG
/ 2527 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH HÀ
/ 4481 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ XUÂN
/ 4037 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH ĐỨC
/ 8866 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH QUANG
/ 5347 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH PHƯỚC
/ 3423 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG
/ 2900 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
/ 2543 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ LỘC
/ 2881 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ NAM THIÊN
/ 4138 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ KON HRING
/ 2255 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EATUL
/ 2333 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EA HLEO
/ 2005 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ CÔNG CHÍNH
/ 2576 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ BUÔN HÔ
/ 6279 / Hạt Buôn Hô