GIÁO XỨ PƠNG DRANG
/ 1089 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH HÀ
/ 2304 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ XUÂN
/ 2399 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH ĐỨC
/ 4742 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH QUANG
/ 2653 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH PHƯỚC
/ 1797 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG
/ 1260 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
/ 1391 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ LỘC
/ 1404 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ NAM THIÊN
/ 2050 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ KON HRING
/ 1014 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EATUL
/ 967 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EA HLEO
/ 839 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ CÔNG CHÍNH
/ 1134 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ BUÔN HÔ
/ 2741 / Hạt Buôn Hô