GIÁO XỨ PƠNG DRANG
/ 3494 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH HÀ
/ 5779 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ XUÂN
/ 5154 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EATUL
/ 3267 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ KON HRING
/ 3200 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ NAM THIÊN
/ 6075 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ LỘC
/ 3785 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
/ 3916 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG
/ 3814 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH PHƯỚC
/ 4590 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH QUANG
/ 7362 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH ĐỨC
/ 12068 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ CÔNG CHÍNH
/ 3596 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EA HLEO
/ 2534 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ BUÔN HÔ
/ 8396 / Hạt Buôn Hô