GIÁO XỨ PƠNG DRANG
/ 1223 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH HÀ
/ 2550 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ XUÂN
/ 2580 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH ĐỨC
/ 5314 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH QUANG
/ 2920 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH PHƯỚC
/ 2007 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG
/ 1383 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
/ 1586 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ LỘC
/ 1568 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ NAM THIÊN
/ 2322 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ KON HRING
/ 1176 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EATUL
/ 1133 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EA HLEO
/ 886 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ CÔNG CHÍNH
/ 1282 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ BUÔN HÔ
/ 3170 / Hạt Buôn Hô