GIÁO XỨ VINH HÀ
/ 1757 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ XUÂN
/ 1948 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH ĐỨC
/ 3375 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH QUANG
/ 1778 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH PHƯỚC
/ 1373 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG
/ 929 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
/ 1005 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ LỘC
/ 941 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ NAM THIÊN
/ 1532 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ KON HRING
/ 748 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EATUL
/ 685 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EA HLEO
/ 666 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ CÔNG CHÍNH
/ 775 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ BUÔN HÔ
/ 1970 / Hạt Buôn Hô