GIÁO XỨ PƠNG DRANG
/ 2045 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH HÀ
/ 3691 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ XUÂN
/ 3527 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH ĐỨC
/ 7583 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH QUANG
/ 4484 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH PHƯỚC
/ 2936 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG
/ 2222 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
/ 2219 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ LỘC
/ 2491 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ NAM THIÊN
/ 3495 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ KON HRING
/ 1880 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EATUL
/ 1859 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EA HLEO
/ 1539 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ CÔNG CHÍNH
/ 2088 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ BUÔN HÔ
/ 5030 / Hạt Buôn Hô