GIÁO XỨ PƠNG DRANG
/ 2729 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH HÀ
/ 4837 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ XUÂN
/ 4261 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH ĐỨC
/ 9551 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH QUANG
/ 5695 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH PHƯỚC
/ 3661 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG
/ 3073 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
/ 2703 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ LỘC
/ 3063 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ NAM THIÊN
/ 4502 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ KON HRING
/ 2457 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EATUL
/ 2508 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EA HLEO
/ 2117 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ CÔNG CHÍNH
/ 2802 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ BUÔN HÔ
/ 6700 / Hạt Buôn Hô