GIÁO XỨ PƠNG DRANG
/ 2362 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH HÀ
/ 4170 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ XUÂN
/ 3824 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH ĐỨC
/ 8345 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH QUANG
/ 4958 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH PHƯỚC
/ 3221 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG
/ 2680 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
/ 2417 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ LỘC
/ 2721 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ NAM THIÊN
/ 3908 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ KON HRING
/ 2116 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EATUL
/ 2175 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EA HLEO
/ 1805 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ CÔNG CHÍNH
/ 2382 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ BUÔN HÔ
/ 5648 / Hạt Buôn Hô