THÁNH LỄ THỨ BẢY TUẦN 25 TN
/ 52 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ BẢY TUẦN 25 TN

“Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” (Lc 9, 44)
THÁNH LỄ THỨ SÁU TUẦN 25 TN
/ 66 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ SÁU TUẦN 25 TN

“Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa. (Lc 9, 18-22)

THÁNH LỄ THỨ NĂM TUẦN 25 TN
/ 59 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ NĂM TUẦN 25 TN

“Ông Gioan, ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai?” (Lc 9, 9)
THÁNH LỄ THỨ TƯ TUẦN 25 TN
/ 63 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ TƯ TUẦN 25 TN

“Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa bệnh nhân.” (Lc 9,2)
THÁNH LỄ THỨ BA TUẦN 25 TN
/ 55 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ BA TUẦN 25 TN

“…Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế… Ta đến để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9,13)
THÁNH LỄ THỨ HAI TUẦN 25 TN
/ 61 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ HAI TUẦN 25 TN

“Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che hay đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế…” (Lc 8, 16)
THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XXV TN -B
/ 109 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XXV TN -B

“Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy” (Mc 9, 37)
THÁNH LỄ THỨ BẢY TUẦN 24 TN
/ 65 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ BẢY TUẦN 24 TN

“Hạt giống là Lời Thiên Chúa.” (Lc 8, 11)
THÁNH LỄ THỨ SÁU TUẦN 24 TN
/ 76 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ SÁU TUẦN 24 TN

Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ. (Lc 8,1.3)
THÁNH LỄ THỨ NĂM TUẦN 24 TN
/ 67 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ NĂM TUẦN 24 TN

“Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.” (Lc 7,47)
THÁNH LỄ THỨ TƯ TUẦN 24 TN
/ 68 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ TƯ TUẦN 24 TN

“Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà”. (Lc 2, 33-35)
THÁNH LỄ THỨ BA TUẦN 24 TN
/ 78 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ BA TUẦN 24 TN

“Con Người phải bị treo lên.” (Ga 3, 13-17)

THÁNH LỄ THỨ HAI TUẦN 24 TN
/ 85 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ HAI TUẦN 24 TN

“Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh.” (Lc 7, 7)

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XXIV TN -B
/ 179 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XXIV TN -B

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mc 8, 29)

THÁNH LỄ THỨ BẢY TUẦN 23 TN
/ 88 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ BẢY TUẦN 23 TN

“Không có cây nào tốt mà lại sinh quả xấu, cũng không có cây nào xấu mà lại sinh quả tốt.” (Lc 6, 43-45)

THÁNH LỄ THỨ SÁU TUẦN 23 TN
/ 67 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ SÁU TUẦN 23 TN

“Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?” (Lc 6,39)

THÁNH LỄ THỨ NĂM TUẦN 23 TN
/ 71 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ NĂM TUẦN 23 TN

“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” (Lc 6, 36)

THÁNH LỄ THỨ TƯ TUẦN 23 TN
/ 56 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ TƯ TUẦN 23 TN

“Bà đã thụ thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần”. (Mt 1, 1-16. 18-23)

THÁNH LỄ THỨ BA TUẦN 23 TN
/ 132 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ BA TUẦN 23 TN

“Suốt đêm, Người cầu nguyện, Người chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ.” (Lc 6, 12-19)

THÁNH LỄ THỨ HAI TUẦN 23 TN
/ 98 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ HAI TUẦN 23 TN

Các kinh sư và pharisêu tìm cớ để tố cáo Người. (Lc 6,7)

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XXIII TN -B
/ 149 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XXIII TN -B

“Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”. (Mc 7, 31-37)

THÁNH LỄ THỨ BẢY TUẦN 22 TN
/ 71 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ BẢY TUẦN 22 TN

“Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?” (Lc 6, 1-5)

THÁNH LỄ THỨ SÁU TUẦN 22 TN
/ 79 / Video Công Giáo

THÁNH LỄ THỨ SÁU TUẦN 22 TN

“Khi tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ ăn chay”. (Lc 5, 33-39)