Trực tuyến: Thánh lễ thứ Hai, 14.9.2020
/ 69 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Hai, 14.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 13.9.2020
/ 292 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 13.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Bảy, 12.9.2020
/ 109 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Bảy, 12.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Sáu, 11.9.2020
/ 87 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Sáu, 11.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Năm, 10.9.2020
/ 99 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Năm, 10.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Tư, 09.9.2020
/ 108 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Tư, 09.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Ba, 08.9.2020
/ 105 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Ba, 08.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Hai, 07.9.2020
/ 86 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Hai, 07.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 06.9.2020
/ 217 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 06.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Bảy, 05.9.2020
/ 107 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Bảy, 05.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Sáu, 04.9.2020
/ 95 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Sáu, 04.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Năm, 03.9.2020
/ 87 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Năm, 03.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Tư, 02.9.2020
/ 82 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Tư, 02.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Ba, 01.9.2020
/ 158 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Ba, 01.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Hai, 31.8.2020
/ 109 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Hai, 31.8.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 30.8.2020
/ 489 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 30.8.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Bảy, 29.8.2020
/ 150 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Bảy, 29.8.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Sáu, 28.8.2020
/ 125 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Sáu, 28.8.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Năm, 27.8.2020
/ 355 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Năm, 27.8.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Tư, 26.8.2020
/ 108 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Tư, 26.8.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Ba, 25.8.2020
/ 190 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Ba, 25.8.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Hai, 24.8.2020
/ 242 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Hai, 24.8.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 23.8.2020
/ 723 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 23.8.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng