Thư mời Khóa Tĩnh huấn Gia trưởng
/ 1884 / Ban mục vụ Giáo dân

Thư mời Khóa Tĩnh huấn Gia trưởng

GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT    BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN                       THƯ MỜI

Sinh hoạt BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN - Năm 2017
/ 82 / Ban mục vụ Giáo dân

Sinh hoạt BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN - Năm 2017

Sinh hoạt BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN - Năm 2017 Nhân sự: 1/ 05 Linh mục:   Cha GB. Nguyễn Minh Tâm

BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN
/ 99 / Ban mục vụ Giáo dân

BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN Hot

BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN Thành lập: năm 2007 Thành viên Ban Mục vụ Giáo dân: 06 Linh mục – 02 Nữ tu – 10 giáo dân Lm. Trưởng ban: GB. Nguyễn Minh Tâm (Từ 2007 đến nay) Mục đích: Tổ chức các cuộc Tĩnh tâm