Ủy ban Giáo dân: Bài huấn luyện số 16
/ 110 / Ban mục vụ Giáo dân
Bài huấn luyện hàng tháng (BÀI 6)
/ 375 / Ban mục vụ Giáo dân
BÀI HUẤN LUYỆN HÀNG THÁNG (BÀI 5)
/ 405 / Ban mục vụ Giáo dân
Quy chế của Thánh bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống
/ 559 / Ban mục vụ Giáo dân
Thư mời Khóa Tĩnh huấn Gia trưởng
/ 2451 / Ban mục vụ Giáo dân
Sinh hoạt BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN - Năm 2017
/ 421 / Ban mục vụ Giáo dân
BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN
/ 503 / Ban mục vụ Giáo dân