Ban Caritas: Khóa tập huấn nghiệp vụ hỗ trợ người khuyết tật
/ 359 / Ban Bác ái - Xã hội

Ban Caritas: Khóa tập huấn nghiệp vụ hỗ trợ người khuyết tật

Ban Caritas Giáo phận: Khóa tập huấn nghiệp vụ hỗ trợ người khuyết tật “Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết (thể lý và trí tuệ) một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh

THƯ MỜI
/ 501 / Ban Bác ái - Xã hội

THƯ MỜI

GIÁO PHẬN BAN ME THUỘT         BAN BÁC ÁI XÃ HỘI     TIỂU BAN KHUYẾT

Sinh hoạt BAN CARITAS  - Năm 2017
/ 441 / Ban Bác ái - Xã hội

Sinh hoạt BAN CARITAS - Năm 2017

Sinh hoạt BAN CARITAS  - Năm 2017  Tổ chức văn phòng Thiết lập lại văn phòng Caritas giáo phận tại trung tâm mục vụ giáo phận. Nhân sự: 07 người: 02 linh mục, 03 nữ tu, 02 giáo