DÒNG CÁT MINH (O.CARM)
/ 1198 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC VĨNH
/ 1582 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC SƠN (OC)
/ 1251 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ MỸ CA (OC)
/ 1280 / Dòng Nam
TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN
/ 1138 / Dòng Nam
HỘI THỪA SAI VIỆT NAM
/ 1164 / Dòng Nam
TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH TÂM
/ 961 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH THỂ
/ 1628 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH GIA
/ 804 / Dòng Nam
DÒNG NGÔI LỜI (SVD)
/ 1634 / Dòng Nam
DÒNG HIẾN SĨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
/ 1208 / Dòng Nam
DÒNG GIOAN BOSCO
/ 905 / Dòng Nam
DÒNG ĐỨC MẸ NGƯỜI NGHÈO
/ 1030 / Dòng Nam
DÒNG THIÊN HÒA
/ 2670 / Dòng Nam
DÒNG LA SAN
/ 3605 / Dòng Nam
DÒNG ĐA MINH
/ 2848 / Dòng Nam
Chủng viện Lê Bảo Tịnh
/ 2921 / Dòng Nam