DÒNG GIOAN BOSCO
/ 283 / Dòng Nam
DÒNG HIẾN SĨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
/ 373 / Dòng Nam
DÒNG NGÔI LỜI (SVD)
/ 423 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH GIA
/ 267 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH THỂ
/ 415 / Dòng Nam
TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH TÂM
/ 351 / Dòng Nam
HỘI THỪA SAI VIỆT NAM
/ 381 / Dòng Nam
TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN
/ 339 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ MỸ CA (OC)
/ 468 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC SƠN (OC)
/ 400 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC VĨNH
/ 513 / Dòng Nam
DÒNG CÁT MINH (O.CARM)
/ 424 / Dòng Nam
DÒNG BIỂN ĐỨC THIÊN PHƯỚC
/ 479 / Dòng Nam
Chủng viện Lê Bảo Tịnh
/ 1843 / Dòng Nam
DÒNG ĐA MINH
/ 2060 / Dòng Nam
DÒNG LA SAN
/ 2117 / Dòng Nam
DÒNG THIÊN HÒA
/ 1591 / Dòng Nam