DÒNG CÁT MINH (O.CARM)
/ 256 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC VĨNH
/ 333 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC SƠN (OC)
/ 242 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ MỸ CA (OC)
/ 295 / Dòng Nam
TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN
/ 226 / Dòng Nam
HỘI THỪA SAI VIỆT NAM
/ 199 / Dòng Nam
TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH TÂM
/ 224 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH THỂ
/ 234 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH GIA
/ 166 / Dòng Nam
DÒNG NGÔI LỜI (SVD)
/ 227 / Dòng Nam
DÒNG HIẾN SĨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
/ 209 / Dòng Nam
DÒNG GIOAN BOSCO
/ 178 / Dòng Nam
DÒNG ĐỨC MẸ NGƯỜI NGHÈO
/ 223 / Dòng Nam
DÒNG THIÊN HÒA
/ 1415 / Dòng Nam
DÒNG LA SAN
/ 1913 / Dòng Nam
DÒNG ĐA MINH
/ 1876 / Dòng Nam
Chủng viện Lê Bảo Tịnh
/ 1631 / Dòng Nam