DÒNG CÁT MINH (O.CARM)
/ 161 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC VĨNH
/ 202 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC SƠN (OC)
/ 157 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ MỸ CA (OC)
/ 179 / Dòng Nam
TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN
/ 147 / Dòng Nam
HỘI THỪA SAI VIỆT NAM
/ 119 / Dòng Nam
TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH TÂM
/ 142 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH THỂ
/ 129 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH GIA
/ 114 / Dòng Nam
DÒNG NGÔI LỜI (SVD)
/ 144 / Dòng Nam
DÒNG HIẾN SĨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
/ 130 / Dòng Nam
DÒNG GIOAN BOSCO
/ 125 / Dòng Nam
DÒNG ĐỨC MẸ NGƯỜI NGHÈO
/ 141 / Dòng Nam
DÒNG THIÊN HÒA
/ 1315 / Dòng Nam
DÒNG LA SAN
/ 1752 / Dòng Nam
DÒNG ĐA MINH
/ 1718 / Dòng Nam
Chủng viện Lê Bảo Tịnh
/ 1459 / Dòng Nam