DÒNG CÁT MINH (O.CARM)
/ 1080 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC VĨNH
/ 1402 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC SƠN (OC)
/ 1130 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ MỸ CA (OC)
/ 1112 / Dòng Nam
TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN
/ 1014 / Dòng Nam
HỘI THỪA SAI VIỆT NAM
/ 1072 / Dòng Nam
TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH TÂM
/ 877 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH THỂ
/ 1453 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH GIA
/ 713 / Dòng Nam
DÒNG NGÔI LỜI (SVD)
/ 1476 / Dòng Nam
DÒNG HIẾN SĨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
/ 1093 / Dòng Nam
DÒNG GIOAN BOSCO
/ 819 / Dòng Nam
DÒNG ĐỨC MẸ NGƯỜI NGHÈO
/ 929 / Dòng Nam
DÒNG THIÊN HÒA
/ 2453 / Dòng Nam
DÒNG LA SAN
/ 3377 / Dòng Nam
DÒNG ĐA MINH
/ 2721 / Dòng Nam
Chủng viện Lê Bảo Tịnh
/ 2766 / Dòng Nam