DÒNG CÁT MINH (O.CARM)
/ 872 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC VĨNH
/ 1083 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC SƠN (OC)
/ 912 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ MỸ CA (OC)
/ 875 / Dòng Nam
TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN
/ 820 / Dòng Nam
HỘI THỪA SAI VIỆT NAM
/ 891 / Dòng Nam
TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH TÂM
/ 721 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH THỂ
/ 1102 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH GIA
/ 564 / Dòng Nam
DÒNG NGÔI LỜI (SVD)
/ 1102 / Dòng Nam
DÒNG HIẾN SĨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
/ 880 / Dòng Nam
DÒNG GIOAN BOSCO
/ 660 / Dòng Nam
DÒNG ĐỨC MẸ NGƯỜI NGHÈO
/ 752 / Dòng Nam
DÒNG THIÊN HÒA
/ 2124 / Dòng Nam
DÒNG LA SAN
/ 3026 / Dòng Nam
DÒNG ĐA MINH
/ 2514 / Dòng Nam
Chủng viện Lê Bảo Tịnh
/ 2481 / Dòng Nam