DÒNG CÁT MINH (O.CARM)
/ 1331 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC VĨNH
/ 1796 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC SƠN (OC)
/ 1399 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ MỸ CA (OC)
/ 1460 / Dòng Nam
TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN
/ 1280 / Dòng Nam
HỘI THỪA SAI VIỆT NAM
/ 1310 / Dòng Nam
TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH TÂM
/ 1107 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH THỂ
/ 1837 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH GIA
/ 905 / Dòng Nam
DÒNG NGÔI LỜI (SVD)
/ 1826 / Dòng Nam
DÒNG HIẾN SĨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
/ 1341 / Dòng Nam
DÒNG GIOAN BOSCO
/ 1013 / Dòng Nam
DÒNG ĐỨC MẸ NGƯỜI NGHÈO
/ 1158 / Dòng Nam
DÒNG THIÊN HÒA
/ 2797 / Dòng Nam
DÒNG LA SAN
/ 3820 / Dòng Nam
DÒNG ĐA MINH
/ 2998 / Dòng Nam
Chủng viện Lê Bảo Tịnh
/ 3071 / Dòng Nam