DÒNG CÁT MINH (O.CARM)
/ 35 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC VĨNH
/ 56 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC SƠN (OC)
/ 42 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ MỸ CA (OC)
/ 46 / Dòng Nam
TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN
/ 50 / Dòng Nam
HỘI THỪA SAI VIỆT NAM
/ 25 / Dòng Nam
TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH TÂM
/ 24 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH THỂ
/ 28 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH GIA
/ 23 / Dòng Nam
DÒNG NGÔI LỜI (SVD)
/ 31 / Dòng Nam
DÒNG HIẾN SĨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
/ 33 / Dòng Nam
DÒNG GIOAN BOSCO
/ 35 / Dòng Nam
DÒNG ĐỨC MẸ NGƯỜI NGHÈO
/ 35 / Dòng Nam
DÒNG THIÊN HÒA
/ 1163 / Dòng Nam
DÒNG LA SAN
/ 1527 / Dòng Nam
DÒNG ĐA MINH
/ 1550 / Dòng Nam
Chủng viện Lê Bảo Tịnh
/ 1219 / Dòng Nam