DÒNG GIOAN BOSCO
/ 1118 / Dòng Nam
DÒNG HIẾN SĨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
/ 1459 / Dòng Nam
DÒNG NGÔI LỜI (SVD)
/ 1947 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH GIA
/ 987 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH THỂ
/ 1987 / Dòng Nam
TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH TÂM
/ 1214 / Dòng Nam
HỘI THỪA SAI VIỆT NAM
/ 1468 / Dòng Nam
TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN
/ 1399 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ MỸ CA (OC)
/ 1639 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC SƠN (OC)
/ 1568 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC VĨNH
/ 2028 / Dòng Nam
DÒNG CÁT MINH (O.CARM)
/ 1468 / Dòng Nam
DÒNG BIỂN ĐỨC THIÊN PHƯỚC
/ 1926 / Dòng Nam
Chủng viện Lê Bảo Tịnh
/ 3235 / Dòng Nam
DÒNG ĐA MINH
/ 3174 / Dòng Nam
DÒNG LA SAN
/ 4045 / Dòng Nam
DÒNG THIÊN HÒA
/ 2977 / Dòng Nam