DÒNG CÁT MINH (O.CARM)
/ 742 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC VĨNH
/ 936 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC SƠN (OC)
/ 760 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ MỸ CA (OC)
/ 757 / Dòng Nam
TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN
/ 654 / Dòng Nam
HỘI THỪA SAI VIỆT NAM
/ 755 / Dòng Nam
TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH TÂM
/ 612 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH THỂ
/ 860 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH GIA
/ 461 / Dòng Nam
DÒNG NGÔI LỜI (SVD)
/ 907 / Dòng Nam
DÒNG HIẾN SĨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
/ 752 / Dòng Nam
DÒNG GIOAN BOSCO
/ 574 / Dòng Nam
DÒNG ĐỨC MẸ NGƯỜI NGHÈO
/ 644 / Dòng Nam
DÒNG THIÊN HÒA
/ 1956 / Dòng Nam
DÒNG LA SAN
/ 2756 / Dòng Nam
DÒNG ĐA MINH
/ 2386 / Dòng Nam
Chủng viện Lê Bảo Tịnh
/ 2254 / Dòng Nam