DÒNG GIOAN BOSCO
/ 1331 / Dòng Nam
DÒNG HIẾN SĨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
/ 1778 / Dòng Nam
DÒNG NGÔI LỜI (SVD)
/ 2223 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH GIA
/ 1215 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH THỂ
/ 2323 / Dòng Nam
TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH TÂM
/ 1446 / Dòng Nam
HỘI THỪA SAI VIỆT NAM
/ 1722 / Dòng Nam
TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN
/ 1689 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ MỸ CA (OC)
/ 2072 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC SƠN (OC)
/ 1909 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC VĨNH
/ 2477 / Dòng Nam
DÒNG CÁT MINH (O.CARM)
/ 1744 / Dòng Nam
DÒNG BIỂN ĐỨC THIÊN PHƯỚC
/ 2298 / Dòng Nam
Chủng viện Lê Bảo Tịnh
/ 3620 / Dòng Nam
DÒNG ĐA MINH
/ 3619 / Dòng Nam
DÒNG LA SAN
/ 4578 / Dòng Nam
DÒNG THIÊN HÒA
/ 3302 / Dòng Nam