GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
/ 2738 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ ĐĂK ÂN
/ 4379 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ TÂN TIẾN
/ 1681 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ THANH HÒA
/ 1712 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ SƠN LONG
/ 2213 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ SÔNG BÉ
/ 2580 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC VĨNH
/ 3673 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC SƠN
/ 2101 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC QUẢ
/ 3385 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC LONG
/ 3801 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC BÌNH
/ 4261 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHÚ VĂN
/ 2232 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ NHƠN HÒA
/ 2285 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ LONG ĐIỀN
/ 4230 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ GIUSE
/ 1851 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ CHÂU NINH
/ 2991 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ BÙ NHO
/ 1642 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ AN BÌNH
/ 2814 / Hạt Phước Long