GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
/ 1078 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ ĐĂK ÂN
/ 1821 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ TÂN TIẾN
/ 654 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ THANH HÒA
/ 600 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ SƠN LONG
/ 875 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ SÔNG BÉ
/ 821 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC VĨNH
/ 1109 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC SƠN
/ 854 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC QUẢ
/ 906 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC LONG
/ 1320 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC BÌNH
/ 1374 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHÚ VĂN
/ 791 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ NHƠN HÒA
/ 854 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ LONG ĐIỀN
/ 2050 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ GIUSE
/ 663 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ CHÂU NINH
/ 1284 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ BÙ NHO
/ 689 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ AN BÌNH
/ 1135 / Hạt Phước Long