GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
/ 2327 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ ĐĂK ÂN
/ 3751 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ TÂN TIẾN
/ 1472 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ THANH HÒA
/ 1475 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ SƠN LONG
/ 1881 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ SÔNG BÉ
/ 2114 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC VĨNH
/ 3065 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC SƠN
/ 1834 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC QUẢ
/ 2753 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC LONG
/ 3160 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC BÌNH
/ 3574 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHÚ VĂN
/ 1953 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ NHƠN HÒA
/ 1967 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ LONG ĐIỀN
/ 3843 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ GIUSE
/ 1597 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ CHÂU NINH
/ 2566 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ BÙ NHO
/ 1405 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ AN BÌNH
/ 2427 / Hạt Phước Long