GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
/ 1821 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ ĐĂK ÂN
/ 3082 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ TÂN TIẾN
/ 1239 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ THANH HÒA
/ 1232 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ SƠN LONG
/ 1544 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ SÔNG BÉ
/ 1500 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC VĨNH
/ 2274 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC SƠN
/ 1551 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC QUẢ
/ 1981 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC LONG
/ 2485 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC BÌNH
/ 2832 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHÚ VĂN
/ 1496 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ NHƠN HÒA
/ 1606 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ LONG ĐIỀN
/ 3185 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ GIUSE
/ 1264 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ CHÂU NINH
/ 2089 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ BÙ NHO
/ 1144 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ AN BÌNH
/ 1962 / Hạt Phước Long