GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
/ 1243 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ ĐĂK ÂN
/ 2061 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ TÂN TIẾN
/ 761 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ THANH HÒA
/ 703 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ SƠN LONG
/ 1012 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ SÔNG BÉ
/ 935 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC VĨNH
/ 1335 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC SƠN
/ 994 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC QUẢ
/ 1084 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC LONG
/ 1552 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC BÌNH
/ 1899 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHÚ VĂN
/ 926 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ NHƠN HÒA
/ 997 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ LONG ĐIỀN
/ 2277 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ GIUSE
/ 800 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ CHÂU NINH
/ 1464 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ BÙ NHO
/ 764 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ AN BÌNH
/ 1302 / Hạt Phước Long