GIÁO XỨ BÙ NHO
/ 894 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ CHÂU NINH
/ 1805 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ GIUSE
/ 1002 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ LONG ĐIỀN
/ 2711 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ NHƠN HÒA
/ 1283 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHÚ VĂN
/ 1188 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC BÌNH
/ 2330 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC LONG
/ 1985 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC QUẢ
/ 1463 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC SƠN
/ 1215 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC VĨNH
/ 1659 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ SÔNG BÉ
/ 1111 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ SƠN LONG
/ 1273 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ THANH HÒA
/ 929 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ TÂN TIẾN
/ 948 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ ĐĂK ÂN
/ 2465 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
/ 1483 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ AN BÌNH
/ 1622 / Hạt Phước Long