GIÁO XỨ BÙ NHO
/ 2123 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ CHÂU NINH
/ 4319 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ GIUSE
/ 2339 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ LONG ĐIỀN
/ 5207 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ NHƠN HÒA
/ 2946 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHÚ VĂN
/ 2855 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC BÌNH
/ 5332 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC LONG
/ 5062 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC QUẢ
/ 4247 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC SƠN
/ 2536 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC VĨNH
/ 4801 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ SÔNG BÉ
/ 3124 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ SƠN LONG
/ 2742 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ THANH HÒA
/ 2088 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ TÂN TIẾN
/ 2008 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ ĐĂK ÂN
/ 5431 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
/ 3352 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ AN BÌNH
/ 6537 / Hạt Phước Long