GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
/ 2011 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ ĐĂK ÂN
/ 3373 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ TÂN TIẾN
/ 1319 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ THANH HÒA
/ 1324 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ SƠN LONG
/ 1669 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ SÔNG BÉ
/ 1699 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC VĨNH
/ 2570 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC SƠN
/ 1665 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC QUẢ
/ 2248 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC LONG
/ 2772 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC BÌNH
/ 3060 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHÚ VĂN
/ 1674 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ NHƠN HÒA
/ 1757 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ LONG ĐIỀN
/ 3476 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ GIUSE
/ 1393 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ CHÂU NINH
/ 2314 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ BÙ NHO
/ 1239 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ AN BÌNH
/ 2170 / Hạt Phước Long