GIÁO XỨ BÙ NHO
/ 1903 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ CHÂU NINH
/ 3997 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ GIUSE
/ 2131 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ LONG ĐIỀN
/ 4800 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ NHƠN HÒA
/ 2632 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHÚ VĂN
/ 2596 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC BÌNH
/ 4890 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC LONG
/ 4416 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC QUẢ
/ 3838 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC SƠN
/ 2344 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC VĨNH
/ 4215 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ SÔNG BÉ
/ 2908 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ SƠN LONG
/ 2533 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ THANH HÒA
/ 1931 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ TÂN TIẾN
/ 1857 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ ĐĂK ÂN
/ 5001 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
/ 3083 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ AN BÌNH
/ 3127 / Hạt Phước Long