GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
/ 1331 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ ĐĂK ÂN
/ 2190 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ TÂN TIẾN
/ 829 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ THANH HÒA
/ 774 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ SƠN LONG
/ 1120 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ SÔNG BÉ
/ 996 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC VĨNH
/ 1427 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC SƠN
/ 1087 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC QUẢ
/ 1225 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC LONG
/ 1712 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC BÌNH
/ 2052 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHÚ VĂN
/ 1026 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ NHƠN HÒA
/ 1106 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ LONG ĐIỀN
/ 2409 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ GIUSE
/ 876 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ CHÂU NINH
/ 1576 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ BÙ NHO
/ 813 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ AN BÌNH
/ 1422 / Hạt Phước Long