GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
/ 2516 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ ĐĂK ÂN
/ 4025 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ TÂN TIẾN
/ 1556 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ THANH HÒA
/ 1567 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ SƠN LONG
/ 2017 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ SÔNG BÉ
/ 2313 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC VĨNH
/ 3322 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC SƠN
/ 1949 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC QUẢ
/ 3003 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC LONG
/ 3412 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHƯỚC BÌNH
/ 3897 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ PHÚ VĂN
/ 2096 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ NHƠN HÒA
/ 2100 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ LONG ĐIỀN
/ 4022 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ GIUSE
/ 1700 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ CHÂU NINH
/ 2780 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ BÙ NHO
/ 1503 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ AN BÌNH
/ 2597 / Hạt Phước Long