Sinh hoạt BAN LOAN BÁO TIN MỪNG - Năm 2017
/ 375 / Ban Loan báo Tin mừng

Sinh hoạt BAN LOAN BÁO TIN MỪNG - Năm 2017

Sinh hoạt BAN LOAN BÁO TIN MỪNG & MỤC VỤ SẮC TỘC - Năm 2017 Các Ban LBTM xứ họ và buôn sóc đã được thành lập trong 18 vùng TG. Nhờ các sinh hoạt định kỳ của các vùng truyền giáo, đa số các ban LBTM xứ họ đã hoạt động tích cực và có hiệu quả.

BAN LOAN BÁO TIN MỪNG
/ 418 / Ban Loan báo Tin mừng

BAN LOAN BÁO TIN MỪNG Hot

BAN LOAN BÁO TIN MỪNG BAN LOAN BÁO TIN MỪNG & MỤC VỤ SẮC TỘC   NHỮNG ĐIỂM ĐẶC TRƯNG Tên: Ban Loan Báo Tin Mừng & Mục Vụ Sắc Tộc Bổn Mạng: thánh Phaolô Ngày kính: 29-6 Năm thành lập: tháng 6-2006 Số