GIÁO XỨ BÙI PHÁT
/ 2850 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ GIA NGHĨA
/ 3685 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HÒA AN
/ 2724 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HÒA TIẾN
/ 3622 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HƯƠNG SƠN
/ 2761 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ KIẾN HÒA
/ 2367 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI LẬP
/ 2401 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI TRUNG
/ 2511 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI XUÂN
/ 3638 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NHÂN CƠ
/ 2839 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ QUẢNG PHÚC
/ 2793 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN HOA
/ 2608 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN PHƯỚC
/ 4914 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN ÂN
/ 3309 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THÁNH LINH (GN)
/ 1644 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ TRUNG NGHĨA
/ 3963 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ BÌNH HÀ
/ 1645 / Hạt Gia Nghĩa