GIÁO XỨ TRUNG NGHĨA
/ 3508 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THÁNH LINH (GN)
/ 1528 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN ÂN
/ 2888 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN PHƯỚC
/ 4497 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN HOA
/ 2225 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ QUẢNG PHÚC
/ 2500 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NHÂN CƠ
/ 2560 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI XUÂN
/ 3236 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI TRUNG
/ 2180 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI LẬP
/ 2086 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ KIẾN HÒA
/ 2042 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HƯƠNG SƠN
/ 2512 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HÒA TIẾN
/ 3175 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HÒA AN
/ 2217 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ GIA NGHĨA
/ 3429 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ BÙI PHÁT
/ 2521 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ BÌNH HÀ
/ 1453 / Hạt Gia Nghĩa