GIÁO XỨ BÙI PHÁT
/ 1379 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ GIA NGHĨA
/ 2047 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HÒA AN
/ 1225 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HÒA TIẾN
/ 1845 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HƯƠNG SƠN
/ 1692 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ KIẾN HÒA
/ 1027 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI LẬP
/ 1160 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI TRUNG
/ 1204 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI XUÂN
/ 2067 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NHÂN CƠ
/ 1523 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ QUẢNG PHÚC
/ 1319 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN HOA
/ 1070 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN PHƯỚC
/ 2818 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN ÂN
/ 1532 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THÁNH LINH (GN)
/ 922 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ TRUNG NGHĨA
/ 2149 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ BÌNH HÀ
/ 880 / Hạt Gia Nghĩa