GIÁO XỨ TRUNG NGHĨA
/ 1327 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THÁNH LINH (GN)
/ 583 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN ÂN
/ 763 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN PHƯỚC
/ 1652 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN HOA
/ 610 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ QUẢNG PHÚC
/ 711 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NHÂN CƠ
/ 947 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI XUÂN
/ 1191 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI TRUNG
/ 747 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI LẬP
/ 647 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ KIẾN HÒA
/ 591 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HƯƠNG SƠN
/ 1077 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HÒA TIẾN
/ 1136 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HÒA AN
/ 725 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ GIA NGHĨA
/ 1419 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ BÙI PHÁT
/ 844 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ BÌNH HÀ
/ 530 / Hạt Gia Nghĩa