GIÁO XỨ BÙI PHÁT
/ 2962 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ GIA NGHĨA
/ 3796 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HÒA AN
/ 2939 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HÒA TIẾN
/ 3844 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HƯƠNG SƠN
/ 2880 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ KIẾN HÒA
/ 2472 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI LẬP
/ 2528 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI TRUNG
/ 2658 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI XUÂN
/ 3824 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NHÂN CƠ
/ 2946 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ QUẢNG PHÚC
/ 2956 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN HOA
/ 2732 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN PHƯỚC
/ 5107 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN ÂN
/ 3452 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THÁNH LINH (GN)
/ 1711 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ TRUNG NGHĨA
/ 4164 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ BÌNH HÀ
/ 1721 / Hạt Gia Nghĩa