GIÁO XỨ TRUNG NGHĨA
/ 3264 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THÁNH LINH (GN)
/ 1438 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN ÂN
/ 2652 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN PHƯỚC
/ 4195 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN HOA
/ 1991 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ QUẢNG PHÚC
/ 2317 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NHÂN CƠ
/ 2320 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI XUÂN
/ 3032 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI TRUNG
/ 2017 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI LẬP
/ 1905 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ KIẾN HÒA
/ 1826 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HƯƠNG SƠN
/ 2363 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HÒA TIẾN
/ 2986 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HÒA AN
/ 2032 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ GIA NGHĨA
/ 3247 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ BÙI PHÁT
/ 2331 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ BÌNH HÀ
/ 1360 / Hạt Gia Nghĩa