GIÁO XỨ TRUNG NGHĨA
/ 1491 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THÁNH LINH (GN)
/ 652 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN ÂN
/ 880 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN PHƯỚC
/ 2009 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN HOA
/ 719 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ QUẢNG PHÚC
/ 846 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NHÂN CƠ
/ 1073 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI XUÂN
/ 1487 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI TRUNG
/ 848 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI LẬP
/ 771 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ KIẾN HÒA
/ 687 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HƯƠNG SƠN
/ 1220 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HÒA TIẾN
/ 1288 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HÒA AN
/ 856 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ GIA NGHĨA
/ 1644 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ BÙI PHÁT
/ 982 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ BÌNH HÀ
/ 607 / Hạt Gia Nghĩa