GIÁO XỨ TRUNG NGHĨA
/ 2800 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THÁNH LINH (GN)
/ 1239 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN ÂN
/ 2103 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN PHƯỚC
/ 3570 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN HOA
/ 1613 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ QUẢNG PHÚC
/ 1974 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NHÂN CƠ
/ 2030 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI XUÂN
/ 2646 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI TRUNG
/ 1638 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI LẬP
/ 1503 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ KIẾN HÒA
/ 1479 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HƯƠNG SƠN
/ 2065 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HÒA TIẾN
/ 2598 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HÒA AN
/ 1632 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ GIA NGHĨA
/ 2620 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ BÙI PHÁT
/ 1932 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ BÌNH HÀ
/ 1153 / Hạt Gia Nghĩa