GIÁO XỨ BÙI PHÁT
/ 3053 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ GIA NGHĨA
/ 3888 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HÒA AN
/ 3016 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HÒA TIẾN
/ 3941 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HƯƠNG SƠN
/ 2952 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ KIẾN HÒA
/ 2569 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI LẬP
/ 2622 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI TRUNG
/ 2735 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI XUÂN
/ 3953 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NHÂN CƠ
/ 3009 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ QUẢNG PHÚC
/ 3053 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN HOA
/ 2850 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN PHƯỚC
/ 5262 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN ÂN
/ 3609 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THÁNH LINH (GN)
/ 1769 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ TRUNG NGHĨA
/ 4296 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ BÌNH HÀ
/ 1776 / Hạt Gia Nghĩa