GIÁO XỨ TRUNG NGHĨA
/ 1682 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THÁNH LINH (GN)
/ 751 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN ÂN
/ 1048 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN PHƯỚC
/ 2320 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN HOA
/ 845 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ QUẢNG PHÚC
/ 1001 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NHÂN CƠ
/ 1247 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI XUÂN
/ 1736 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI TRUNG
/ 972 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI LẬP
/ 904 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ KIẾN HÒA
/ 822 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HƯƠNG SƠN
/ 1438 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HÒA TIẾN
/ 1497 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HÒA AN
/ 991 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ GIA NGHĨA
/ 1775 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ BÙI PHÁT
/ 1118 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ BÌNH HÀ
/ 708 / Hạt Gia Nghĩa