GIÁO XỨ TRUNG NGHĨA
/ 2635 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THÁNH LINH (GN)
/ 1162 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN ÂN
/ 1956 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN PHƯỚC
/ 3393 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN HOA
/ 1497 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ QUẢNG PHÚC
/ 1772 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NHÂN CƠ
/ 1913 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI XUÂN
/ 2471 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI TRUNG
/ 1556 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI LẬP
/ 1386 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ KIẾN HÒA
/ 1374 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HƯƠNG SƠN
/ 1940 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HÒA TIẾN
/ 2372 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HÒA AN
/ 1529 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ GIA NGHĨA
/ 2410 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ BÙI PHÁT
/ 1761 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ BÌNH HÀ
/ 1061 / Hạt Gia Nghĩa