GIÁO XỨ TRUNG NGHĨA
/ 3093 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THÁNH LINH (GN)
/ 1366 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN ÂN
/ 2438 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN PHƯỚC
/ 3881 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THIÊN HOA
/ 1857 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ QUẢNG PHÚC
/ 2195 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NHÂN CƠ
/ 2211 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI XUÂN
/ 2875 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI TRUNG
/ 1828 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ NGHI LẬP
/ 1724 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ KIẾN HÒA
/ 1684 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HƯƠNG SƠN
/ 2253 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HÒA TIẾN
/ 2839 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ HÒA AN
/ 1843 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ GIA NGHĨA
/ 3000 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ BÙI PHÁT
/ 2189 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ BÌNH HÀ
/ 1285 / Hạt Gia Nghĩa