DÒNG MẸ NHÂN ÁI
/ 1489 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA
/ 1200 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT
/ 1600 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ KHIẾT TÂM
/ 1527 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM (DM)
/ 1142 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH RẤT THÁNH MÂN CÔI
/ 1096 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH TAM HIỆP
/ 1640 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM
/ 1179 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ
/ 1131 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO
/ 1745 / Dòng Nữ
DÒNG KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ NHA TRANG
/ 1262 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC MẸ NGƯỜI NGHÈO
/ 1432 / Dòng Nam
DÒNG GIOAN BOSCO
/ 1271 / Dòng Nam
DÒNG HIẾN SĨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
/ 1677 / Dòng Nam
DÒNG NGÔI LỜI (SVD)
/ 2130 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH GIA
/ 1135 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH THỂ
/ 2242 / Dòng Nam
TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH TÂM
/ 1379 / Dòng Nam
HỘI THỪA SAI VIỆT NAM
/ 1659 / Dòng Nam
TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN
/ 1612 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ MỸ CA (OC)
/ 1959 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC SƠN (OC)
/ 1811 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC VĨNH
/ 2359 / Dòng Nam