DÒNG MẸ NHÂN ÁI
/ 1333 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA
/ 1054 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT
/ 1456 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ KHIẾT TÂM
/ 1310 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM (DM)
/ 1020 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH RẤT THÁNH MÂN CÔI
/ 984 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH TAM HIỆP
/ 1442 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM
/ 1020 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ
/ 1019 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO
/ 1477 / Dòng Nữ
DÒNG KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ NHA TRANG
/ 1125 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC MẸ NGƯỜI NGHÈO
/ 1268 / Dòng Nam
DÒNG GIOAN BOSCO
/ 1118 / Dòng Nam
DÒNG HIẾN SĨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
/ 1459 / Dòng Nam
DÒNG NGÔI LỜI (SVD)
/ 1947 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH GIA
/ 987 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH THỂ
/ 1987 / Dòng Nam
TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH TÂM
/ 1214 / Dòng Nam
HỘI THỪA SAI VIỆT NAM
/ 1468 / Dòng Nam
TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN
/ 1399 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ MỸ CA (OC)
/ 1639 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC SƠN (OC)
/ 1568 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC VĨNH
/ 2028 / Dòng Nam