DÒNG MẸ NHÂN ÁI
/ 1238 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA
/ 948 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT
/ 1368 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ KHIẾT TÂM
/ 1188 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM (DM)
/ 944 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH RẤT THÁNH MÂN CÔI
/ 900 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH TAM HIỆP
/ 1325 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM
/ 926 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ
/ 941 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO
/ 1309 / Dòng Nữ
DÒNG KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ NHA TRANG
/ 1027 / Dòng Nữ
DÒNG BIỂN ĐỨC THIÊN PHƯỚC
/ 1723 / Dòng Nam
DÒNG CÁT MINH (O.CARM)
/ 1331 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC VĨNH
/ 1796 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC SƠN (OC)
/ 1399 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ MỸ CA (OC)
/ 1460 / Dòng Nam
TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN
/ 1280 / Dòng Nam
HỘI THỪA SAI VIỆT NAM
/ 1311 / Dòng Nam
TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH TÂM
/ 1107 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH THỂ
/ 1837 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH GIA
/ 905 / Dòng Nam
DÒNG NGÔI LỜI (SVD)
/ 1826 / Dòng Nam
DÒNG HIẾN SĨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
/ 1341 / Dòng Nam