DÒNG MẸ NHÂN ÁI
/ 1681 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA
/ 1354 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT
/ 1799 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ KHIẾT TÂM
/ 1707 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM (DM)
/ 1291 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH RẤT THÁNH MÂN CÔI
/ 1224 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH TAM HIỆP
/ 1805 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM
/ 1319 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ
/ 1256 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO
/ 1962 / Dòng Nữ
DÒNG KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ NHA TRANG
/ 1408 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC MẸ NGƯỜI NGHÈO
/ 1579 / Dòng Nam
DÒNG GIOAN BOSCO
/ 1447 / Dòng Nam
DÒNG HIẾN SĨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
/ 1887 / Dòng Nam
DÒNG NGÔI LỜI (SVD)
/ 2355 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH GIA
/ 1347 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH THỂ
/ 2512 / Dòng Nam
TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH TÂM
/ 1556 / Dòng Nam
HỘI THỪA SAI VIỆT NAM
/ 1831 / Dòng Nam
TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN
/ 1820 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ MỸ CA (OC)
/ 2273 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC SƠN (OC)
/ 2075 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC VĨNH
/ 2636 / Dòng Nam