DÒNG MẸ NHÂN ÁI
/ 257 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA
/ 217 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT
/ 246 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ KHIẾT TÂM
/ 316 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM (DM)
/ 275 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH RẤT THÁNH MÂN CÔI
/ 260 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH TAM HIỆP
/ 446 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM
/ 235 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ
/ 272 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO
/ 426 / Dòng Nữ
DÒNG KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ NHA TRANG
/ 259 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC MẸ NGƯỜI NGHÈO
/ 349 / Dòng Nam
DÒNG GIOAN BOSCO
/ 283 / Dòng Nam
DÒNG HIẾN SĨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
/ 373 / Dòng Nam
DÒNG NGÔI LỜI (SVD)
/ 423 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH GIA
/ 267 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH THỂ
/ 415 / Dòng Nam
TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH TÂM
/ 351 / Dòng Nam
HỘI THỪA SAI VIỆT NAM
/ 381 / Dòng Nam
TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN
/ 339 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ MỸ CA (OC)
/ 468 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC SƠN (OC)
/ 400 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC VĨNH
/ 513 / Dòng Nam