DÒNG MẸ NHÂN ÁI
/ 85 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA
/ 80 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT
/ 81 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ KHIẾT TÂM
/ 118 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM (DM)
/ 105 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH RẤT THÁNH MÂN CÔI
/ 97 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH TAM HIỆP
/ 113 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM
/ 104 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ
/ 95 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO
/ 117 / Dòng Nữ
DÒNG KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ NHA TRANG
/ 106 / Dòng Nữ
DÒNG BIỂN ĐỨC THIÊN PHƯỚC
/ 153 / Dòng Nam
DÒNG CÁT MINH (O.CARM)
/ 161 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC VĨNH
/ 202 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC SƠN (OC)
/ 157 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ MỸ CA (OC)
/ 179 / Dòng Nam
TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN
/ 147 / Dòng Nam
HỘI THỪA SAI VIỆT NAM
/ 119 / Dòng Nam
TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH TÂM
/ 142 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH THỂ
/ 129 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH GIA
/ 114 / Dòng Nam
DÒNG NGÔI LỜI (SVD)
/ 144 / Dòng Nam
DÒNG HIẾN SĨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
/ 130 / Dòng Nam