DÒNG MẸ NHÂN ÁI
/ 1118 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA
/ 823 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT
/ 1245 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ KHIẾT TÂM
/ 1076 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM (DM)
/ 845 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH RẤT THÁNH MÂN CÔI
/ 806 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH TAM HIỆP
/ 1210 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM
/ 819 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ
/ 845 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO
/ 1184 / Dòng Nữ
DÒNG KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ NHA TRANG
/ 877 / Dòng Nữ
DÒNG BIỂN ĐỨC THIÊN PHƯỚC
/ 1546 / Dòng Nam
DÒNG CÁT MINH (O.CARM)
/ 1198 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC VĨNH
/ 1582 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC SƠN (OC)
/ 1251 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ MỸ CA (OC)
/ 1280 / Dòng Nam
TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN
/ 1138 / Dòng Nam
HỘI THỪA SAI VIỆT NAM
/ 1164 / Dòng Nam
TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH TÂM
/ 961 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH THỂ
/ 1628 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH GIA
/ 804 / Dòng Nam
DÒNG NGÔI LỜI (SVD)
/ 1634 / Dòng Nam
DÒNG HIẾN SĨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
/ 1208 / Dòng Nam