DÒNG MẸ NHÂN ÁI
/ 136 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA
/ 121 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT
/ 130 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ KHIẾT TÂM
/ 179 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM (DM)
/ 155 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH RẤT THÁNH MÂN CÔI
/ 141 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH TAM HIỆP
/ 246 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM
/ 152 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ
/ 152 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO
/ 247 / Dòng Nữ
DÒNG KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ NHA TRANG
/ 161 / Dòng Nữ
DÒNG BIỂN ĐỨC THIÊN PHƯỚC
/ 294 / Dòng Nam
DÒNG CÁT MINH (O.CARM)
/ 256 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC VĨNH
/ 333 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC SƠN (OC)
/ 242 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ MỸ CA (OC)
/ 295 / Dòng Nam
TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN
/ 227 / Dòng Nam
HỘI THỪA SAI VIỆT NAM
/ 199 / Dòng Nam
TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH TÂM
/ 225 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH THỂ
/ 234 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH GIA
/ 166 / Dòng Nam
DÒNG NGÔI LỜI (SVD)
/ 228 / Dòng Nam
DÒNG HIẾN SĨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
/ 209 / Dòng Nam