DÒNG MẸ NHÂN ÁI
/ 1020 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA
/ 713 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT
/ 1045 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ KHIẾT TÂM
/ 964 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM (DM)
/ 744 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH RẤT THÁNH MÂN CÔI
/ 724 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH TAM HIỆP
/ 1076 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM
/ 722 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ
/ 769 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO
/ 1065 / Dòng Nữ
DÒNG KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ NHA TRANG
/ 755 / Dòng Nữ
DÒNG BIỂN ĐỨC THIÊN PHƯỚC
/ 1368 / Dòng Nam
DÒNG CÁT MINH (O.CARM)
/ 1080 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC VĨNH
/ 1402 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC SƠN (OC)
/ 1130 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ MỸ CA (OC)
/ 1112 / Dòng Nam
TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN
/ 1014 / Dòng Nam
HỘI THỪA SAI VIỆT NAM
/ 1072 / Dòng Nam
TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH TÂM
/ 877 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH THỂ
/ 1453 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH GIA
/ 713 / Dòng Nam
DÒNG NGÔI LỜI (SVD)
/ 1476 / Dòng Nam
DÒNG HIẾN SĨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
/ 1093 / Dòng Nam