DÒNG MẸ NHÂN ÁI
/ 612 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA
/ 436 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT
/ 603 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ KHIẾT TÂM
/ 657 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM (DM)
/ 483 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH RẤT THÁNH MÂN CÔI
/ 489 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH TAM HIỆP
/ 741 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM
/ 418 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ
/ 529 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO
/ 763 / Dòng Nữ
DÒNG KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ NHA TRANG
/ 488 / Dòng Nữ
DÒNG BIỂN ĐỨC THIÊN PHƯỚC
/ 919 / Dòng Nam
DÒNG CÁT MINH (O.CARM)
/ 742 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC VĨNH
/ 936 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC SƠN (OC)
/ 760 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ MỸ CA (OC)
/ 757 / Dòng Nam
TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN
/ 654 / Dòng Nam
HỘI THỪA SAI VIỆT NAM
/ 755 / Dòng Nam
TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH TÂM
/ 612 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH THỂ
/ 861 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH GIA
/ 462 / Dòng Nam
DÒNG NGÔI LỜI (SVD)
/ 907 / Dòng Nam
DÒNG HIẾN SĨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
/ 752 / Dòng Nam