DÒNG THIÊN HÒA
/ 987 / Dòng Nam
DÒNG LA SAN
/ 1304 / Dòng Nam
DÒNG ĐA MINH
/ 1385 / Dòng Nam
DÒNG VINH SƠN
/ 1221 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC MARIA NVHB
/ 1026 / Dòng Nữ
Chủng viện Lê Bảo Tịnh
/ 1023 / Dòng Nam
Chủng viện Lê Bảo Tịnh
/ 1066 / Dòng Tu
TĨNH TÂM ỨNG SINH NGOẠI TRÚ
/ 604 / Dòng Tu