DÒNG MẸ NHÂN ÁI
/ 838 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA
/ 543 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT
/ 761 / Dòng Nữ
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ KHIẾT TÂM
/ 771 / Dòng Nữ
DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM (DM)
/ 575 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH RẤT THÁNH MÂN CÔI
/ 581 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH TAM HIỆP
/ 882 / Dòng Nữ
DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM
/ 555 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ
/ 634 / Dòng Nữ
DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO
/ 903 / Dòng Nữ
DÒNG KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ NHA TRANG
/ 585 / Dòng Nữ
DÒNG BIỂN ĐỨC THIÊN PHƯỚC
/ 1090 / Dòng Nam
DÒNG CÁT MINH (O.CARM)
/ 872 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC VĨNH
/ 1083 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ PHƯỚC SƠN (OC)
/ 912 / Dòng Nam
DÒNG XITÔ MỸ CA (OC)
/ 875 / Dòng Nam
TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN
/ 820 / Dòng Nam
HỘI THỪA SAI VIỆT NAM
/ 891 / Dòng Nam
TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH TÂM
/ 721 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH THỂ
/ 1102 / Dòng Nam
DÒNG THÁNH GIA
/ 564 / Dòng Nam
DÒNG NGÔI LỜI (SVD)
/ 1102 / Dòng Nam
DÒNG HIẾN SĨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
/ 880 / Dòng Nam