BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO
/ 58 / Ban Giáo dục Công giáo

BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO Hot

BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO Tên Ban mục vụ: Ban Giáo dục Công Giáo Bổn mạng, ngày kính: Thánh Bonaventura, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh mừng ngày 15 tháng 7. Sứ vụ: - Tập hợp, động viên, giúp đỡ những nhà