GIÁO XỨ MINH HƯNG
/ 222 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ SƠN
/ 245 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ RIỀNG
/ 228 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ VINH TÂN
/ 424 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ CHÍNH TÂM
/ 719 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ TRƯỜNG XUÂN
/ 643 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THỐNG NHẤT
/ 684 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PƠNG DRANG
/ 1100 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ LONG HÀ
/ 1705 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ QUẢNG PHÚ
/ 1661 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH HÀ
/ 2345 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THUẬN PHÚC
/ 2268 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ PHÚ XUÂN
/ 2426 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ HÒA NAM
/ 3306 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ VINH PHƯỚC
/ 1814 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG
/ 1272 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
/ 1409 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ LỘC
/ 1429 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ NAM THIÊN
/ 2069 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ KON HRING
/ 1028 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EATUL
/ 980 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH QUANG
/ 2674 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH ĐỨC
/ 4769 / Hạt Buôn Hô