GIÁO XỨ ĐỒNG NAI
/ 2876 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ MINH HƯNG
/ 2348 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ SƠN
/ 2243 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ RIỀNG
/ 2709 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ VINH TÂN
/ 3148 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ CHÍNH TÂM
/ 6043 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ TRƯỜNG XUÂN
/ 2828 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THỐNG NHẤT
/ 3201 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PƠNG DRANG
/ 3494 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ LONG HÀ
/ 3712 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ QUẢNG PHÚ
/ 4538 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH HÀ
/ 5779 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THUẬN PHÚC
/ 4660 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ PHÚ XUÂN
/ 5154 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ HÒA NAM
/ 7005 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ EATUL
/ 3267 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ KON HRING
/ 3200 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ NAM THIÊN
/ 6075 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ LỘC
/ 3785 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
/ 3916 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG
/ 3814 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH PHƯỚC
/ 4590 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH QUANG
/ 7362 / Hạt Buôn Hô