GIÁO XỨ ĐỒNG NAI
/ 2654 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ MINH HƯNG
/ 2184 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ SƠN
/ 2031 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ RIỀNG
/ 2402 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ VINH TÂN
/ 2842 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ CHÍNH TÂM
/ 5673 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ TRƯỜNG XUÂN
/ 2579 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THỐNG NHẤT
/ 2851 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PƠNG DRANG
/ 3193 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ LONG HÀ
/ 3469 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ QUẢNG PHÚ
/ 4288 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH HÀ
/ 5432 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THUẬN PHÚC
/ 4366 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ PHÚ XUÂN
/ 4876 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ HÒA NAM
/ 6591 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ EATUL
/ 2985 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ KON HRING
/ 2935 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ NAM THIÊN
/ 5378 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ LỘC
/ 3511 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
/ 3359 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG
/ 3507 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH PHƯỚC
/ 4247 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH QUANG
/ 6676 / Hạt Buôn Hô