GIÁO XỨ MINH HƯNG
/ 66 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ SƠN
/ 84 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ RIỀNG
/ 77 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ VINH TÂN
/ 162 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ CHÍNH TÂM
/ 269 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ TRƯỜNG XUÂN
/ 467 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THỐNG NHẤT
/ 513 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PƠNG DRANG
/ 906 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ LONG HÀ
/ 1547 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ QUẢNG PHÚ
/ 1439 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH HÀ
/ 2011 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THUẬN PHÚC
/ 2027 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ PHÚ XUÂN
/ 2143 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ HÒA NAM
/ 3034 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ VINH PHƯỚC
/ 1589 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG
/ 1093 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
/ 1183 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ LỘC
/ 1166 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ NAM THIÊN
/ 1785 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ KON HRING
/ 887 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EATUL
/ 784 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH QUANG
/ 2232 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH ĐỨC
/ 4185 / Hạt Buôn Hô