GIÁO XỨ MINH HƯNG
/ 1883 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ SƠN
/ 1652 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ RIỀNG
/ 1709 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ VINH TÂN
/ 2333 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ CHÍNH TÂM
/ 4579 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ TRƯỜNG XUÂN
/ 2179 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THỐNG NHẤT
/ 2423 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PƠNG DRANG
/ 2794 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ LONG HÀ
/ 3080 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ QUẢNG PHÚ
/ 3816 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH HÀ
/ 4919 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THUẬN PHÚC
/ 3967 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ PHÚ XUÂN
/ 4330 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ HÒA NAM
/ 5775 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ VINH PHƯỚC
/ 3723 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG
/ 3124 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
/ 2750 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ LỘC
/ 3106 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ NAM THIÊN
/ 4603 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ KON HRING
/ 2505 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EATUL
/ 2550 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH QUANG
/ 5848 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH ĐỨC
/ 9746 / Hạt Buôn Hô