GIÁO XỨ MINH HƯNG
/ 575 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ SƠN
/ 486 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ RIỀNG
/ 375 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ VINH TÂN
/ 749 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ CHÍNH TÂM
/ 1227 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ TRƯỜNG XUÂN
/ 888 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THỐNG NHẤT
/ 915 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PƠNG DRANG
/ 1292 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ LONG HÀ
/ 1878 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ QUẢNG PHÚ
/ 2070 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH HÀ
/ 2662 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THUẬN PHÚC
/ 2553 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ PHÚ XUÂN
/ 2698 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ HÒA NAM
/ 3711 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ VINH PHƯỚC
/ 2117 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG
/ 1461 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
/ 1657 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ LỘC
/ 1706 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ NAM THIÊN
/ 2479 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ KON HRING
/ 1271 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EATUL
/ 1199 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH QUANG
/ 3057 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH ĐỨC
/ 5585 / Hạt Buôn Hô