GIÁO XỨ THỐNG NHẤT
/ 372 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PƠNG DRANG
/ 677 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ LONG HÀ
/ 1356 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ QUẢNG PHÚ
/ 1235 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH HÀ
/ 1757 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THUẬN PHÚC
/ 1832 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ PHÚ XUÂN
/ 1955 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ HÒA NAM
/ 2751 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ VINH PHƯỚC
/ 1381 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG
/ 930 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
/ 1006 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ LỘC
/ 946 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ NAM THIÊN
/ 1533 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ KON HRING
/ 748 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EATUL
/ 685 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH QUANG
/ 1779 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH ĐỨC
/ 3386 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ CHÂU SƠN
/ 2246 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHÍNH NGHĨA
/ 698 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ DUY HÒA
/ 1066 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ HƯNG ĐẠO
/ 903 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ KIM MAI
/ 1766 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ MẪU TÂM
/ 1196 / Hạt Mẫu Tâm