GIÁO XỨ MINH HƯNG
/ 758 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ SƠN
/ 622 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ RIỀNG
/ 492 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ VINH TÂN
/ 982 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ CHÍNH TÂM
/ 1589 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ TRƯỜNG XUÂN
/ 1070 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THỐNG NHẤT
/ 1136 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PƠNG DRANG
/ 1483 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ LONG HÀ
/ 2009 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ QUẢNG PHÚ
/ 2378 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH HÀ
/ 2966 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THUẬN PHÚC
/ 2728 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ PHÚ XUÂN
/ 2967 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ HÒA NAM
/ 3945 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ EATUL
/ 1368 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ KON HRING
/ 1435 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ NAM THIÊN
/ 2750 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ LỘC
/ 1913 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
/ 1819 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG
/ 1601 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH PHƯỚC
/ 2356 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH QUANG
/ 3402 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH ĐỨC
/ 6250 / Hạt Buôn Hô