GIÁO XỨ MINH HƯNG
/ 1679 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ SƠN
/ 1471 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ RIỀNG
/ 1419 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ VINH TÂN
/ 2039 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ CHÍNH TÂM
/ 3834 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ TRƯỜNG XUÂN
/ 1965 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THỐNG NHẤT
/ 2160 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PƠNG DRANG
/ 2527 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ LONG HÀ
/ 2809 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ QUẢNG PHÚ
/ 3563 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH HÀ
/ 4482 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THUẬN PHÚC
/ 3759 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ PHÚ XUÂN
/ 4037 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ HÒA NAM
/ 5346 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ VINH PHƯỚC
/ 3423 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG
/ 2900 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
/ 2543 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ LỘC
/ 2881 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ NAM THIÊN
/ 4138 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ KON HRING
/ 2255 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EATUL
/ 2333 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH QUANG
/ 5347 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH ĐỨC
/ 8866 / Hạt Buôn Hô