GIÁO XỨ MINH HƯNG
/ 1097 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ SƠN
/ 918 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ RIỀNG
/ 811 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ VINH TÂN
/ 1428 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ CHÍNH TÂM
/ 2328 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ TRƯỜNG XUÂN
/ 1367 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THỐNG NHẤT
/ 1537 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PƠNG DRANG
/ 1870 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ LONG HÀ
/ 2256 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ QUẢNG PHÚ
/ 2777 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH HÀ
/ 3460 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THUẬN PHÚC
/ 3094 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ PHÚ XUÂN
/ 3334 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ HÒA NAM
/ 4393 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ VINH PHƯỚC
/ 2777 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG
/ 1985 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
/ 2089 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ LỘC
/ 2340 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ NAM THIÊN
/ 3268 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ KON HRING
/ 1746 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EATUL
/ 1734 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH QUANG
/ 4131 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH ĐỨC
/ 7040 / Hạt Buôn Hô