GIÁO XỨ MINH HƯNG
/ 1265 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ SƠN
/ 1045 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ RIỀNG
/ 991 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ VINH TÂN
/ 1573 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ CHÍNH TÂM
/ 2575 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ TRƯỜNG XUÂN
/ 1501 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THỐNG NHẤT
/ 1691 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PƠNG DRANG
/ 2045 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ LONG HÀ
/ 2388 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ QUẢNG PHÚ
/ 2961 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH HÀ
/ 3691 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THUẬN PHÚC
/ 3243 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ PHÚ XUÂN
/ 3527 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ HÒA NAM
/ 4594 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ VINH PHƯỚC
/ 2936 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG
/ 2222 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
/ 2219 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ LỘC
/ 2491 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ NAM THIÊN
/ 3495 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ KON HRING
/ 1880 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EATUL
/ 1859 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH QUANG
/ 4484 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH ĐỨC
/ 7583 / Hạt Buôn Hô