GIÁO XỨ MINH HƯNG
/ 1532 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ SƠN
/ 1325 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ RIỀNG
/ 1251 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ VINH TÂN
/ 1840 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ CHÍNH TÂM
/ 3272 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ TRƯỜNG XUÂN
/ 1732 / Hạt Gia Nghĩa
GIÁO XỨ THỐNG NHẤT
/ 1976 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PƠNG DRANG
/ 2363 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ LONG HÀ
/ 2632 / Hạt Phước Long
GIÁO XỨ QUẢNG PHÚ
/ 3328 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH HÀ
/ 4170 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THUẬN PHÚC
/ 3578 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ PHÚ XUÂN
/ 3824 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ HÒA NAM
/ 5057 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ VINH PHƯỚC
/ 3221 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG
/ 2680 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
/ 2417 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ PHÚ LỘC
/ 2721 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ NAM THIÊN
/ 3908 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ KON HRING
/ 2116 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ EATUL
/ 2175 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH QUANG
/ 4958 / Hạt Buôn Hô
GIÁO XỨ VINH ĐỨC
/ 8346 / Hạt Buôn Hô