GIÁO XỨ ĐOÀN KẾT
/ 2470 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ TÂN LỢI
/ 1719 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ THỌ THÀNH
/ 2115 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ THÁNH LINH
/ 3707 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ QUỲNH NGỌC
/ 2062 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ MẪU TÂM
/ 2660 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ KIM MAI
/ 3531 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ HƯNG ĐẠO
/ 2114 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ DUY HÒA
/ 2555 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHÍNH NGHĨA
/ 1763 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHÂU SƠN
/ 4501 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHI LĂNG
/ 4070 / Hạt Mẫu Tâm