GIÁO XỨ ĐOÀN KẾT
/ 2725 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ TÂN LỢI
/ 1938 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ THỌ THÀNH
/ 2367 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ THÁNH LINH
/ 4134 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ QUỲNH NGỌC
/ 2373 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ MẪU TÂM
/ 3065 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ KIM MAI
/ 3928 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ HƯNG ĐẠO
/ 2362 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ DUY HÒA
/ 2896 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHÍNH NGHĨA
/ 2222 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHÂU SƠN
/ 5005 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHI LĂNG
/ 4601 / Hạt Mẫu Tâm