GIÁO XỨ HÒA NAM
/ 6768 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHÂU SƠN
/ 6450 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHÍNH NGHĨA
/ 3194 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ DUY HÒA
/ 4369 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ HƯNG ĐẠO
/ 3344 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ KIM MAI
/ 5480 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ MẪU TÂM
/ 4255 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ QUỲNH NGỌC
/ 3721 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ THÁNH LINH
/ 5722 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ THỌ THÀNH
/ 3418 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ TÂN LỢI
/ 2807 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ ĐOÀN KẾT
/ 3658 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHI LĂNG
/ 6835 / Hạt Mẫu Tâm