GIÁO XỨ CHÂU SƠN
/ 3578 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHÍNH NGHĨA
/ 1268 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ DUY HÒA
/ 1920 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ HƯNG ĐẠO
/ 1634 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ KIM MAI
/ 2844 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ MẪU TÂM
/ 2005 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ QUỲNH NGỌC
/ 1687 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ THÁNH LINH
/ 3026 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ THỌ THÀNH
/ 1599 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ TÂN LỢI
/ 1384 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ ĐOÀN KẾT
/ 1889 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHI LĂNG
/ 3037 / Hạt Mẫu Tâm