GIÁO XỨ ĐOÀN KẾT
/ 3140 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ TÂN LỢI
/ 2248 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ THỌ THÀNH
/ 2890 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ THÁNH LINH
/ 4825 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ QUỲNH NGỌC
/ 2916 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ MẪU TÂM
/ 3628 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ KIM MAI
/ 4605 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ HƯNG ĐẠO
/ 2815 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ DUY HÒA
/ 3603 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHÍNH NGHĨA
/ 2748 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHÂU SƠN
/ 5692 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHI LĂNG
/ 5617 / Hạt Mẫu Tâm