GIÁO XỨ HÒA NAM
/ 7005 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHÂU SƠN
/ 6610 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHÍNH NGHĨA
/ 3308 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ DUY HÒA
/ 4548 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ HƯNG ĐẠO
/ 3490 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ KIM MAI
/ 5652 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ MẪU TÂM
/ 4436 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ QUỲNH NGỌC
/ 3977 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ THÁNH LINH
/ 6060 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ THỌ THÀNH
/ 3568 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ TÂN LỢI
/ 3037 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ ĐOÀN KẾT
/ 3847 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHI LĂNG
/ 7012 / Hạt Mẫu Tâm