GIÁO XỨ ĐOÀN KẾT
/ 1395 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ TÂN LỢI
/ 984 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ THỌ THÀNH
/ 1092 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ THÁNH LINH
/ 2155 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ QUỲNH NGỌC
/ 1167 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ MẪU TÂM
/ 1376 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ KIM MAI
/ 2012 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ HƯNG ĐẠO
/ 1065 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ DUY HÒA
/ 1248 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHÍNH NGHĨA
/ 813 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHÂU SƠN
/ 2612 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHI LĂNG
/ 2021 / Hạt Mẫu Tâm