GIÁO XỨ ĐOÀN KẾT
/ 2900 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ TÂN LỢI
/ 2073 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ THỌ THÀNH
/ 2576 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ THÁNH LINH
/ 4432 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ QUỲNH NGỌC
/ 2632 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ MẪU TÂM
/ 3282 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ KIM MAI
/ 4262 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ HƯNG ĐẠO
/ 2542 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ DUY HÒA
/ 3158 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHÍNH NGHĨA
/ 2459 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHÂU SƠN
/ 5351 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHI LĂNG
/ 5070 / Hạt Mẫu Tâm