GIÁO XỨ ĐOÀN KẾT
/ 1696 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ TÂN LỢI
/ 1211 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ THỌ THÀNH
/ 1388 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ THÁNH LINH
/ 2586 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ QUỲNH NGỌC
/ 1505 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ MẪU TÂM
/ 1737 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ KIM MAI
/ 2507 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ HƯNG ĐẠO
/ 1362 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ DUY HÒA
/ 1636 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHÍNH NGHĨA
/ 1095 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHÂU SƠN
/ 3249 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHI LĂNG
/ 2581 / Hạt Mẫu Tâm