GIÁO XỨ ĐOÀN KẾT
/ 1568 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ TÂN LỢI
/ 1112 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ THỌ THÀNH
/ 1275 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ THÁNH LINH
/ 2379 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ QUỲNH NGỌC
/ 1377 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ MẪU TÂM
/ 1564 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ KIM MAI
/ 2284 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ HƯNG ĐẠO
/ 1220 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ DUY HÒA
/ 1488 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHÍNH NGHĨA
/ 973 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHÂU SƠN
/ 2974 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHI LĂNG
/ 2351 / Hạt Mẫu Tâm