GIÁO XỨ ĐOÀN KẾT
/ 2293 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ TÂN LỢI
/ 1621 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ THỌ THÀNH
/ 1964 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ THÁNH LINH
/ 3542 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ QUỲNH NGỌC
/ 1947 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ MẪU TÂM
/ 2449 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ KIM MAI
/ 3340 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ HƯNG ĐẠO
/ 1984 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ DUY HÒA
/ 2389 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHÍNH NGHĨA
/ 1611 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHÂU SƠN
/ 4251 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHI LĂNG
/ 3771 / Hạt Mẫu Tâm