GIÁO XỨ HÒA NAM
/ 6470 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHÂU SƠN
/ 6196 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHÍNH NGHĨA
/ 3034 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ DUY HÒA
/ 4145 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ HƯNG ĐẠO
/ 3146 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ KIM MAI
/ 5237 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ MẪU TÂM
/ 4016 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ QUỲNH NGỌC
/ 3382 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ THÁNH LINH
/ 5259 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ THỌ THÀNH
/ 3195 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ TÂN LỢI
/ 2553 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ ĐOÀN KẾT
/ 3459 / Hạt Mẫu Tâm
GIÁO XỨ CHI LĂNG
/ 6461 / Hạt Mẫu Tâm