GX Buôn Hô: 60 năm thành lập
/ 110 / Video Công Giáo
Hướng dẫn mục vụ cho người xa quê
/ 41 / Video Công Giáo
An táng Cha Gioan Nguyễn Sơn
/ 97 / Video Công Giáo
THÁNH LỄ ĐẶT ĐÁ NT MÂN CÔI
/ 155 / Video Công Giáo
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Hai, 14.9.2020
/ 126 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Hai, 14.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 13.9.2020
/ 413 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 13.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Bảy, 12.9.2020
/ 158 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Bảy, 12.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Sáu, 11.9.2020
/ 132 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Sáu, 11.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Năm, 10.9.2020
/ 138 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Năm, 10.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Tư, 09.9.2020
/ 140 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Tư, 09.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Ba, 08.9.2020
/ 146 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Ba, 08.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ thứ Hai, 07.9.2020
/ 115 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ thứ Hai, 07.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 06.9.2020
/ 258 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 06.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Bảy, 05.9.2020
/ 144 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Bảy, 05.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Sáu, 04.9.2020
/ 127 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Sáu, 04.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Năm, 03.9.2020
/ 114 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Năm, 03.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Tư, 02.9.2020
/ 110 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Tư, 02.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Ba, 01.9.2020
/ 186 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Ba, 01.9.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Hai, 31.8.2020
/ 145 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Hai, 31.8.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 30.8.2020
/ 614 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật, 30.8.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Bảy, 29.8.2020
/ 195 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Bảy, 29.8.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Sáu, 28.8.2020
/ 166 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Sáu, 28.8.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng
Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Năm, 27.8.2020
/ 426 / Video Công Giáo

Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Năm, 27.8.2020

Thánh Lễ trực tuyến:
- Lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng
- Lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ và 7 giờ sáng