Thánh lễ tạ ơn 11 năm giám mục
/ 49 / Video Công Giáo

Thánh lễ tạ ơn 11 năm giám mục

Ngày 12.5.2020, vào lúc 5g00 sáng, tại Nhà nguyện Tòa Giám mục, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản chủ sự Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 11 năm ngày được tấn phong làm Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột.
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Bảy tuần IV PS
/ 56 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Bảy tuần IV PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g00 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Sáu tuần IV PS
/ 54 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Sáu tuần IV PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g00 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Năm tuần IV PS
/ 44 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Năm tuần IV PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g00 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Tư tuần IV PS
/ 53 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Tư tuần IV PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g00 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Ba tuần IV PS
/ 55 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Ba tuần IV PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g00 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Hai tuần IV PS
/ 73 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Hai tuần IV PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Chúa Nhật IV PS-A
/ 164 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến - Chúa Nhật IV PS-A

Thánh lễ Trực tuyến:
- 5g30 và 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Bảy tuần III PS
/ 68 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Bảy tuần III PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Sáu tuần III PS
/ 72 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Sáu tuần III PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Năm tuần III PS
/ 89 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Năm tuần III PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Tư tuần III PS
/ 78 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Tư tuần III PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Ba tuần III PS
/ 78 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Ba tuần III PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Hai tuần III PS
/ 103 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Hai tuần III PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Chúa Nhật III PS - A
/ 204 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến - Chúa Nhật III PS - A

Thánh lễ Trực tuyến:
- 5g30 và 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Bảy tuần II PS
/ 103 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Bảy tuần II PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Sáu tuần II PS
/ 57 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Sáu tuần II PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Năm tuần II PS
/ 63 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Năm tuần II PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Tư tuần II PS
/ 80 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Tư tuần II PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Ba tuần II PS
/ 128 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Ba tuần II PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Hai tuần II PS
/ 106 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Hai tuần II PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - CN II PS - A
/ 490 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến - CN II PS - A

Thánh lễ Trực tuyến:
- 5g30 và 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường
Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Bảy Bát Nhật PS
/ 134 / Video Công Giáo

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Bảy Bát Nhật PS

Thánh lễ Trực tuyến:
- 9g30 sáng Chúa Nhật
- 5g15 sáng ngày thường