GIÁO XỨ KITÔ VUA
/ 3506 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC BÌNH
/ 4348 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC LỘC
/ 5278 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC THÀNH
/ 4395 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ
/ 2514 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ THỔ HOÀNG
/ 3653 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH AN
/ 9591 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH HƯƠNG
/ 3900 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XUÂN HÒA
/ 4158 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XUÂN LỘC
/ 5157 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XÃ ĐOÀI
/ 5551 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
/ 4120 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ ĐỨC LỆ
/ 4067 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ BÁC ÁI
/ 6456 / Hạt Đăk Mil