GIÁO XỨ ĐỨC LỆ
/ 3405 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
/ 3463 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XÃ ĐOÀI
/ 4569 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XUÂN LỘC
/ 4492 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XUÂN HÒA
/ 3545 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH HƯƠNG
/ 3395 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH AN
/ 7818 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ THỔ HOÀNG
/ 3181 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ
/ 2025 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC THÀNH
/ 3776 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC LỘC
/ 4477 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC BÌNH
/ 3630 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ KITÔ VUA
/ 3025 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ BÁC ÁI
/ 5567 / Hạt Đăk Mil