GIÁO XỨ ĐỨC LỆ
/ 2918 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
/ 2846 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XÃ ĐOÀI
/ 4037 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XUÂN LỘC
/ 3946 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XUÂN HÒA
/ 2973 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH HƯƠNG
/ 2800 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH AN
/ 6328 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ THỔ HOÀNG
/ 2696 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ
/ 1748 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC THÀNH
/ 3343 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC LỘC
/ 3743 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC BÌNH
/ 3062 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ KITÔ VUA
/ 2643 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ BÁC ÁI
/ 4783 / Hạt Đăk Mil