GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
/ 73 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH

GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH

GIÁO XỨ XÃ ĐOÀI
/ 78 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ XÃ ĐOÀI

GIÁO XỨ XÃ ĐOÀI

GIÁO XỨ XUÂN LỘC
/ 71 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ XUÂN LỘC

GIÁO XỨ XUÂN LỘC

GIÁO XỨ XUÂN HÒA
/ 51 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ XUÂN HÒA

GIÁO XỨ XUÂN HÒA

GIÁO XỨ VINH HƯƠNG
/ 56 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ VINH HƯƠNG

GIÁO XỨ VINH HƯƠNG

GIÁO XỨ VINH AN
/ 96 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ VINH AN

GIÁO XỨ VINH AN

GIÁO XỨ THỔ HOÀNG
/ 43 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ THỔ HOÀNG

GIÁO XỨ THỔ HOÀNG

GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ
/ 55 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ

GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ

GIÁO XỨ PHÚC THÀNH
/ 40 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ PHÚC THÀNH

GIÁO XỨ PHÚC THÀNH

GIÁO XỨ PHÚC LỘC
/ 124 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ PHÚC LỘC

GIÁO XỨ PHÚC LỘC ​​ GIÁO XỨ PHÚC LỘC

GIÁO XỨ PHÚC BÌNH
/ 55 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ PHÚC BÌNH

GIÁO XỨ PHÚC BÌNH

GIÁO XỨ KITÔ VUA
/ 60 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ KITÔ VUA

GIÁO XỨ KITÔ VUA

GIÁO XỨ BÁC ÁI
/ 52 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ BÁC ÁI

GIÁO XỨ BÁC ÁI GIÁO XỨ BÁC ÁI Năm thành lập: 19.03.1990 Bổn mạng Giáo xứ: Thánh Giuse Số Giáo dân: 7100 Giới