GIÁO XỨ ĐỨC LỆ
/ 1477 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
/ 1403 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XÃ ĐOÀI
/ 2166 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XUÂN LỘC
/ 2139 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XUÂN HÒA
/ 1589 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH HƯƠNG
/ 1328 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH AN
/ 3449 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ THỔ HOÀNG
/ 1312 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ
/ 964 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC THÀNH
/ 1724 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC LỘC
/ 2184 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC BÌNH
/ 1701 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ KITÔ VUA
/ 1354 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ BÁC ÁI
/ 2230 / Hạt Đăk Mil