GIÁO XỨ ĐỨC LỆ
/ 1612 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
/ 1530 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XÃ ĐOÀI
/ 2379 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XUÂN LỘC
/ 2319 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XUÂN HÒA
/ 1701 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH HƯƠNG
/ 1456 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH AN
/ 3899 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ THỔ HOÀNG
/ 1445 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ
/ 1057 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC THÀNH
/ 1924 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC LỘC
/ 2411 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC BÌNH
/ 1909 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ KITÔ VUA
/ 1511 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ BÁC ÁI
/ 2471 / Hạt Đăk Mil