GIÁO XỨ ĐỨC LỆ
/ 2544 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
/ 2477 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XÃ ĐOÀI
/ 3694 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XUÂN LỘC
/ 3498 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XUÂN HÒA
/ 2615 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH HƯƠNG
/ 2473 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH AN
/ 5718 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ THỔ HOÀNG
/ 2389 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ
/ 1583 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC THÀNH
/ 3010 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC LỘC
/ 3356 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC BÌNH
/ 2773 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ KITÔ VUA
/ 2411 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ BÁC ÁI
/ 4218 / Hạt Đăk Mil