GIÁO XỨ KITÔ VUA
/ 3227 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC BÌNH
/ 3929 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC LỘC
/ 4798 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC THÀNH
/ 3991 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ
/ 2224 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ THỔ HOÀNG
/ 3348 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH AN
/ 8545 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH HƯƠNG
/ 3652 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XUÂN HÒA
/ 3816 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XUÂN LỘC
/ 4729 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XÃ ĐOÀI
/ 5022 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
/ 3726 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ ĐỨC LỆ
/ 3639 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ BÁC ÁI
/ 5948 / Hạt Đăk Mil