GIÁO XỨ KITÔ VUA
/ 1792 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC BÌNH
/ 2215 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC LỘC
/ 2721 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC THÀNH
/ 2321 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ
/ 1228 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ THỔ HOÀNG
/ 1708 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH AN
/ 4580 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH HƯƠNG
/ 1766 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XUÂN HÒA
/ 1906 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XUÂN LỘC
/ 2595 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XÃ ĐOÀI
/ 2749 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
/ 1756 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ ĐỨC LỆ
/ 1813 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ BÁC ÁI
/ 3106 / Hạt Đăk Mil