GIÁO XỨ ĐỨC LỆ
/ 1303 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
/ 1228 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XÃ ĐOÀI
/ 1890 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XUÂN LỘC
/ 1890 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XUÂN HÒA
/ 1416 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH HƯƠNG
/ 1141 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH AN
/ 3045 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ THỔ HOÀNG
/ 1139 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ
/ 858 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC THÀNH
/ 1488 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC LỘC
/ 1961 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC BÌNH
/ 1456 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ KITÔ VUA
/ 1196 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ BÁC ÁI
/ 1902 / Hạt Đăk Mil