GIÁO XỨ ĐỨC LỆ
/ 3181 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
/ 3150 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XÃ ĐOÀI
/ 4305 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XUÂN LỘC
/ 4211 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XUÂN HÒA
/ 3301 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH HƯƠNG
/ 3171 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH AN
/ 7085 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ THỔ HOÀNG
/ 2913 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ
/ 1880 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC THÀNH
/ 3528 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC LỘC
/ 4120 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC BÌNH
/ 3260 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ KITÔ VUA
/ 2818 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ BÁC ÁI
/ 5221 / Hạt Đăk Mil