GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
/ 162 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH

GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH

GIÁO XỨ XÃ ĐOÀI
/ 145 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ XÃ ĐOÀI

GIÁO XỨ XÃ ĐOÀI

GIÁO XỨ XUÂN LỘC
/ 142 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ XUÂN LỘC

GIÁO XỨ XUÂN LỘC

GIÁO XỨ XUÂN HÒA
/ 137 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ XUÂN HÒA

GIÁO XỨ XUÂN HÒA

GIÁO XỨ VINH HƯƠNG
/ 97 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ VINH HƯƠNG

GIÁO XỨ VINH HƯƠNG

GIÁO XỨ VINH AN
/ 214 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ VINH AN

GIÁO XỨ VINH AN

GIÁO XỨ THỔ HOÀNG
/ 115 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ THỔ HOÀNG

GIÁO XỨ THỔ HOÀNG

GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ
/ 124 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ

GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ

GIÁO XỨ PHÚC THÀNH
/ 94 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ PHÚC THÀNH

GIÁO XỨ PHÚC THÀNH

GIÁO XỨ PHÚC LỘC
/ 303 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ PHÚC LỘC

GIÁO XỨ PHÚC LỘC ​​ GIÁO XỨ PHÚC LỘC

GIÁO XỨ PHÚC BÌNH
/ 111 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ PHÚC BÌNH

GIÁO XỨ PHÚC BÌNH

GIÁO XỨ KITÔ VUA
/ 306 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ KITÔ VUA

GIÁO XỨ KITÔ VUA

GIÁO XỨ BÁC ÁI
/ 110 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ BÁC ÁI

GIÁO XỨ BÁC ÁI GIÁO XỨ BÁC ÁI Năm thành lập: 19.03.1990 Bổn mạng Giáo xứ: Thánh Giuse Số Giáo dân: 7100 Giới