GIÁO XỨ ĐỨC LỄ
/ 1070 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
/ 1079 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XÃ ĐOÀI
/ 1601 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XUÂN LỘC
/ 1599 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XUÂN HÒA
/ 1226 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH HƯƠNG
/ 933 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH AN
/ 2593 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ THỔ HOÀNG
/ 962 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ
/ 735 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC THÀNH
/ 1254 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC LỘC
/ 1750 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC BÌNH
/ 1274 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ KITÔ VUA
/ 1026 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ BÁC ÁI
/ 1540 / Hạt Đăk Mil