GIÁO XỨ KITÔ VUA
/ 3682 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC BÌNH
/ 4528 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC LỘC
/ 5486 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC THÀNH
/ 4568 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ
/ 2748 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ THỔ HOÀNG
/ 3896 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH AN
/ 10163 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH HƯƠNG
/ 4078 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XUÂN HÒA
/ 4359 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XUÂN LỘC
/ 5403 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XÃ ĐOÀI
/ 5885 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
/ 4340 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ ĐỨC LỆ
/ 4351 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ BÁC ÁI
/ 6912 / Hạt Đăk Mil