GIÁO XỨ ĐỨC LỆ
/ 2335 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
/ 2276 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XÃ ĐOÀI
/ 3478 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XUÂN LỘC
/ 3192 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ XUÂN HÒA
/ 2365 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH HƯƠNG
/ 2218 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ VINH AN
/ 5307 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ THỔ HOÀNG
/ 2127 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ
/ 1494 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC THÀNH
/ 2788 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC LỘC
/ 3140 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ PHÚC BÌNH
/ 2613 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ KITÔ VUA
/ 2240 / Hạt Đăk Mil
GIÁO XỨ BÁC ÁI
/ 3912 / Hạt Đăk Mil