GIÁO XỨ ĐỨC LỄ
/ 846 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ ĐỨC LỄ

GIÁO XỨ ĐỨC LỄ

GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
/ 863 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH

GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH

GIÁO XỨ XÃ ĐOÀI
/ 1223 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ XÃ ĐOÀI

GIÁO XỨ XÃ ĐOÀI

GIÁO XỨ XUÂN LỘC
/ 1268 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ XUÂN LỘC

GIÁO XỨ XUÂN LỘC

GIÁO XỨ XUÂN HÒA
/ 965 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ XUÂN HÒA

GIÁO XỨ XUÂN HÒA

GIÁO XỨ VINH HƯƠNG
/ 588 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ VINH HƯƠNG

GIÁO XỨ VINH HƯƠNG

GIÁO XỨ VINH AN
/ 1889 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ VINH AN

GIÁO XỨ VINH AN GIÁO XỨ VINH AN Năm thành lập: 19.3.1956 Bổn mạng Giáo xứ: Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội PHẦN I LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Giáo xứ 1956-2016 I. TỔNG QUAN

GIÁO XỨ THỔ HOÀNG
/ 773 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ THỔ HOÀNG

GIÁO XỨ THỔ HOÀNG

GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ
/ 605 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ

GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ

GIÁO XỨ PHÚC THÀNH
/ 967 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ PHÚC THÀNH

GIÁO XỨ PHÚC THÀNH

GIÁO XỨ PHÚC LỘC
/ 1446 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ PHÚC LỘC

GIÁO XỨ PHÚC LỘC ​​ GIÁO XỨ PHÚC LỘC

GIÁO XỨ PHÚC BÌNH
/ 1028 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ PHÚC BÌNH

GIÁO XỨ PHÚC BÌNH

GIÁO XỨ KITÔ VUA
/ 829 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ KITÔ VUA

GIÁO XỨ KITÔ VUA

GIÁO XỨ BÁC ÁI
/ 1143 / Hạt Đăk Mil

GIÁO XỨ BÁC ÁI

GIÁO XỨ BÁC ÁI GIÁO XỨ BÁC ÁI Năm thành lập: 19.03.1990 Bổn mạng Giáo xứ: Thánh Giuse Số Giáo dân: 7100 Giới