GIÁO XỨ TÌNH THƯƠNG
/ 1180 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ THUẬN TÂM
/ 1246 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ THUẬN HÒA
/ 1252 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ THUẬN HIẾU
/ 749 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ PHÚ LONG
/ 1552 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ DŨNG LẠC
/ 1386 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ BUÔN HẰNG
/ 1039 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ THÁNH TÂM
/ 4334 / Hạt Chính Tòa