GIÁO XỨ THUẬN PHÚC
/ 3759 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ TÌNH THƯƠNG
/ 3430 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ THUẬN TÂM
/ 3311 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ THUẬN HÒA
/ 3183 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ THUẬN HIẾU
/ 1950 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ PHÚ LONG
/ 4169 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ DŨNG LẠC
/ 3675 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ BUÔN HẰNG
/ 3170 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ THÁNH TÂM
/ 10805 / Hạt Chính Tòa