GIÁO XỨ THUẬN PHÚC
/ 2323 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ TÌNH THƯƠNG
/ 1600 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ THUẬN TÂM
/ 1679 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ THUẬN HÒA
/ 1610 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ THUẬN HIẾU
/ 1009 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ PHÚ LONG
/ 2674 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ DŨNG LẠC
/ 1858 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ BUÔN HẰNG
/ 1499 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ THÁNH TÂM
/ 5759 / Hạt Chính Tòa