GIÁO XỨ THUẬN PHÚC
/ 2144 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ TÌNH THƯƠNG
/ 1436 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ THUẬN TÂM
/ 1531 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ THUẬN HÒA
/ 1479 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ THUẬN HIẾU
/ 946 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ PHÚ LONG
/ 2466 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ DŨNG LẠC
/ 1693 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ BUÔN HẰNG
/ 1305 / Hạt Chính Tòa
GIÁO XỨ THÁNH TÂM
/ 5349 / Hạt Chính Tòa