GIÁO XỨ PHÚ SƠN
/ 1051 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ MINH HƯNG
/ 1274 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG NAI
/ 1315 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THỐNG NHẤT
/ 1702 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỨC LIỄU
/ 1603 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG XOÀI
/ 3248 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG TÍN
/ 1233 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG TÂM
/ 1589 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐĂK NHAU
/ 1351 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ TÂN LẬP
/ 2460 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ TÂN HƯNG
/ 2632 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THUẬN PHÚ
/ 1402 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THUẬN LỢI
/ 1291 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHƯỚC TÍN
/ 1283 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ NGHĨA TRUNG
/ 904 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ BÌNH MINH
/ 1121 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ BÙ ĐĂNG
/ 2092 / Hạt Đồng Xoài