GIÁO XỨ MINH HƯNG
/ 2280 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ SƠN
/ 2157 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ RIỀNG
/ 2605 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THỐNG NHẤT
/ 3043 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ BÌNH MINH
/ 1575 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ NGHĨA TRUNG
/ 1515 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHƯỚC TÍN
/ 1862 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THUẬN LỢI
/ 1882 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THUẬN PHÚ
/ 2444 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ TÂN HƯNG
/ 3892 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ TÂN LẬP
/ 3829 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐĂK NHAU
/ 2200 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG TÂM
/ 2404 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG TÍN
/ 1758 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG XOÀI
/ 4771 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỨC LIỄU
/ 2897 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ BÙ ĐĂNG
/ 2759 / Hạt Đồng Xoài