GIÁO XỨ PHÚ SƠN
/ 387 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ MINH HƯNG
/ 456 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG NAI
/ 425 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THỐNG NHẤT
/ 793 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỨC LIỄU
/ 1010 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG XOÀI
/ 2120 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG TÍN
/ 851 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG TÂM
/ 1068 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐĂK NHAU
/ 872 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ TÂN LẬP
/ 1310 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ TÂN HƯNG
/ 1753 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THUẬN PHÚ
/ 825 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THUẬN LỢI
/ 841 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHƯỚC TÍN
/ 704 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ RIỀNG
/ 651 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ NGHĨA TRUNG
/ 620 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ BÌNH MINH
/ 741 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ BÙ ĐĂNG
/ 1331 / Hạt Đồng Xoài