GIÁO XỨ PHÚ SƠN
/ 1652 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ MINH HƯNG
/ 1883 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG NAI
/ 2287 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THỐNG NHẤT
/ 2423 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỨC LIỄU
/ 2337 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG XOÀI
/ 4004 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG TÍN
/ 1548 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG TÂM
/ 2030 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐĂK NHAU
/ 1851 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ TÂN LẬP
/ 3179 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ TÂN HƯNG
/ 3347 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THUẬN PHÚ
/ 2068 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THUẬN LỢI
/ 1628 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHƯỚC TÍN
/ 1648 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ NGHĨA TRUNG
/ 1225 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ BÌNH MINH
/ 1389 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ BÙ ĐĂNG
/ 2526 / Hạt Đồng Xoài