GIÁO XỨ PHÚ SƠN
/ 1471 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ MINH HƯNG
/ 1679 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG NAI
/ 2027 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THỐNG NHẤT
/ 2160 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỨC LIỄU
/ 2032 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG XOÀI
/ 3693 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG TÍN
/ 1447 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG TÂM
/ 1871 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐĂK NHAU
/ 1685 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ TÂN LẬP
/ 2911 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ TÂN HƯNG
/ 3098 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THUẬN PHÚ
/ 1822 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THUẬN LỢI
/ 1508 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHƯỚC TÍN
/ 1530 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ NGHĨA TRUNG
/ 1098 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ BÌNH MINH
/ 1294 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ BÙ ĐĂNG
/ 2380 / Hạt Đồng Xoài