GIÁO XỨ PHÚ SƠN
/ 245 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ MINH HƯNG
/ 222 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG NAI
/ 306 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THỐNG NHẤT
/ 684 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỨC LIỄU
/ 901 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG XOÀI
/ 1984 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG TÍN
/ 789 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG TÂM
/ 987 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐĂK NHAU
/ 814 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ TÂN LẬP
/ 1192 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ TÂN HƯNG
/ 1596 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THUẬN PHÚ
/ 733 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THUẬN LỢI
/ 777 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHƯỚC TÍN
/ 647 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ RIỀNG
/ 627 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ NGHĨA TRUNG
/ 587 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ BÌNH MINH
/ 684 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ BÙ ĐĂNG
/ 1234 / Hạt Đồng Xoài