GIÁO XỨ PHÚ SƠN
/ 86 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ MINH HƯNG
/ 68 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG NAI
/ 92 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THỐNG NHẤT
/ 513 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỨC LIỄU
/ 728 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG XOÀI
/ 1749 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG TÍN
/ 677 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG TÂM
/ 847 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐĂK NHAU
/ 704 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ TÂN LẬP
/ 982 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ TÂN HƯNG
/ 1380 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THUẬN PHÚ
/ 620 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THUẬN LỢI
/ 673 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHƯỚC TÍN
/ 568 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ RIỀNG
/ 560 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ NGHĨA TRUNG
/ 517 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ BÌNH MINH
/ 597 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ BÙ ĐĂNG
/ 1062 / Hạt Đồng Xoài