GIÁO XỨ PHÚ SƠN
/ 918 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ MINH HƯNG
/ 1097 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG NAI
/ 1007 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THỐNG NHẤT
/ 1537 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỨC LIỄU
/ 1467 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG XOÀI
/ 2995 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG TÍN
/ 1162 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG TÂM
/ 1491 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐĂK NHAU
/ 1227 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ TÂN LẬP
/ 2144 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ TÂN HƯNG
/ 2469 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THUẬN PHÚ
/ 1267 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THUẬN LỢI
/ 1207 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHƯỚC TÍN
/ 1059 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ NGHĨA TRUNG
/ 836 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ BÌNH MINH
/ 1041 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ BÙ ĐĂNG
/ 1875 / Hạt Đồng Xoài