GIÁO XỨ PHÚ SƠN
/ 1325 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ MINH HƯNG
/ 1532 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG NAI
/ 1701 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THỐNG NHẤT
/ 1976 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỨC LIỄU
/ 1815 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG XOÀI
/ 3539 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG TÍN
/ 1366 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG TÂM
/ 1760 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐĂK NHAU
/ 1551 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ TÂN LẬP
/ 2753 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ TÂN HƯNG
/ 2916 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THUẬN PHÚ
/ 1650 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THUẬN LỢI
/ 1423 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHƯỚC TÍN
/ 1438 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ NGHĨA TRUNG
/ 1020 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ BÌNH MINH
/ 1230 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ BÙ ĐĂNG
/ 2279 / Hạt Đồng Xoài