GIÁO XỨ MINH HƯNG
/ 685 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ SƠN
/ 567 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ RIỀNG
/ 436 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THỐNG NHẤT
/ 1022 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ BÌNH MINH
/ 870 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ NGHĨA TRUNG
/ 700 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ RIỀNG
/ 720 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHƯỚC TÍN
/ 788 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THUẬN LỢI
/ 940 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THUẬN PHÚ
/ 959 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ TÂN HƯNG
/ 2023 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ TÂN LẬP
/ 1571 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐĂK NHAU
/ 1005 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG TÂM
/ 1199 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG TÍN
/ 959 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG XOÀI
/ 2381 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỨC LIỄU
/ 1158 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ BÙ ĐĂNG
/ 1504 / Hạt Đồng Xoài