GIÁO XỨ MINH HƯNG
/ 2124 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ SƠN
/ 1946 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ RIỀNG
/ 2216 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THỐNG NHẤT
/ 2739 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ BÌNH MINH
/ 1483 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ NGHĨA TRUNG
/ 1378 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHƯỚC TÍN
/ 1773 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THUẬN LỢI
/ 1777 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THUẬN PHÚ
/ 2286 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ TÂN HƯNG
/ 3687 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ TÂN LẬP
/ 3496 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐĂK NHAU
/ 2045 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG TÂM
/ 2232 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG TÍN
/ 1648 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG XOÀI
/ 4466 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỨC LIỄU
/ 2662 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ BÙ ĐĂNG
/ 2660 / Hạt Đồng Xoài