GIÁO XỨ ĐỨC LIỄU
/ 581 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG XOÀI
/ 1495 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG TÍN
/ 595 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐỒNG TÂM
/ 691 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ ĐĂK NHAU
/ 599 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ TÂN LẬP
/ 755 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ TÂN HƯNG
/ 1184 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THUẬN PHÚ
/ 524 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ THUẬN LỢI
/ 574 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHƯỚC TÍN
/ 488 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ PHÚ RIỀNG
/ 501 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ NGHĨA TRUNG
/ 443 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ BÌNH MINH
/ 529 / Hạt Đồng Xoài
GIÁO XỨ BÙ ĐĂNG
/ 910 / Hạt Đồng Xoài