CURSILLO
/ 1280 / Đoàn Thể CG
GIA ĐÌNH BÌNH MINH
/ 2164 / Đoàn Thể CG
TÌNH THƯƠNG VINH SƠN
/ 1000 / Đoàn Thể CG
HUYNH ĐOÀN ĐA MINH
/ 1376 / Đoàn Thể CG
SINH VIÊN CÔNG GIÁO
/ 1564 / Đoàn Thể CG
GIA ĐÌNH BAN MÊ LÊ BẢO TỊNH
/ 2105 / Đoàn Thể CG
CƠ SỞ CHUYÊN BIỆT VI NHÂN
/ 2008 / Đoàn Thể CG
LEGIO MARIAE
/ 1316 / Đoàn Thể CG
GĐPTTTCS-GP.BMT Chúc Tết Đức Cha (2018).
/ 978 / Đoàn Thể CG
Những sự kiện năm 2017
/ 1233 / Đoàn Thể CG
Gặp mặt Giới trẻ Chính Tòa
/ 875 / Đoàn Thể CG
Bước theo Thầy
/ 1040 / Đoàn Thể CG
Ca đoàn Lê Bảo Tịnh dã ngoại Hè 2017
/ 918 / Đoàn Thể CG
Về Với Người Anh Em!
/ 970 / Đoàn Thể CG