Họp Mặt Đồng Hương GP.BMT tại Sài Gòn - 2019
/ 953 / Ban mục vụ Di dân
Thư Mời của Ban Mục vụ Di Dân GP.BMT
/ 760 / Ban mục vụ Di dân
Thư Mời Họp Mặt Đồng Hương BMT tại Sài Gòn 2018
/ 2065 / Ban mục vụ Di dân
Sinh hoạt BAN MỤC VỤ DI DÂN - Năm 2017
/ 709 / Ban mục vụ Di dân
Thư Mời họp mặt Đồng Hương BMT
/ 486 / Ban mục vụ Di dân