ĐAMINH MARIA NGUYỄN ĐỨC HÙNG, O.Carm
/ 252 / Linh mục dòng
GB. HỒ QUANG LÂM, CSsR
/ 255 / Linh mục dòng
GIUSE ĐỖ VĂN PHI, OP
/ 199 / Linh mục dòng
GB. PHẠM TRỌNG TÌNH, O.Carm
/ 234 / Linh mục dòng
GIUSE ĐINH QUỐC TĨNH, SVD
/ 174 / Linh mục dòng
GIUSE MARIA TRẦN VĂN TÀI, CSsR
/ 176 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN TRƯỜNG TÚ, SSS
/ 162 / Linh mục dòng
PHÊRÔ HÁN HUY HẠP, SVD
/ 287 / Linh mục dòng
PHÊRÔ LÊ MINH ANH
/ 347 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN QUANG HẢI
/ 398 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN HIẾU
/ 342 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN TÙNG LÂM
/ 311 / Linh mục triều
GB. HỒ ANH PHI
/ 340 / Linh mục triều
GIOAN NGUYỄN HOÀNG TÂM
/ 346 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG ĐÌNH THẮNG
/ 290 / Linh mục triều
AMBRÔSIÔ TRẦN ĐỨC TRẠNG
/ 433 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN TRIỀU
/ 442 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN VĂN YẾN
/ 561 / Linh mục triều
GIUSE VŨ VĂN TIỆP
/ 563 / Linh mục triều
GIUSE MARIA TRẦN LÊ HOÀNG VỸ
/ 660 / Linh mục triều
GIUSE PHẠM VĂN THƯỞNG
/ 819 / Linh mục triều
PHAOLÔ PHẠM ĐỨC CHƯƠNG
/ 1287 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG
/ 1971 / Linh mục triều