GIUSE LƯU QUỐC TOÀN
/ 234 / Linh mục dòng
PHÊRÔ PHẠM HỮU CHÍ, OMI
/ 368 / Linh mục dòng
ĐAMINH MARIA NGUYỄN ĐỨC HÙNG, O.Carm
/ 606 / Linh mục dòng
GB. HỒ QUANG LÂM, CSsR
/ 600 / Linh mục dòng
GIUSE ĐỖ VĂN PHI, OP
/ 455 / Linh mục dòng
GB. PHẠM TRỌNG TÌNH, O.Carm
/ 494 / Linh mục dòng
GIUSE ĐINH QUỐC TĨNH, SVD
/ 351 / Linh mục dòng
GIUSE MARIA TRẦN VĂN TÀI, CSsR
/ 367 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN TRƯỜNG TÚ, SSS
/ 309 / Linh mục dòng
PHÊRÔ HÁN HUY HẠP, SVD
/ 503 / Linh mục dòng
PHÊRÔ LÊ MINH ANH
/ 640 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN QUANG HẢI
/ 762 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN HIẾU
/ 631 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN TÙNG LÂM
/ 557 / Linh mục triều
GB. HỒ ANH PHI
/ 650 / Linh mục triều
GIOAN NGUYỄN HOÀNG TÂM
/ 678 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG ĐÌNH THẮNG
/ 524 / Linh mục triều
AMBRÔSIÔ TRẦN ĐỨC TRẠNG
/ 797 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN TRIỀU
/ 789 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN VĂN YẾN
/ 958 / Linh mục triều
GIUSE VŨ VĂN TIỆP
/ 1017 / Linh mục triều
GIUSE MARIA TRẦN LÊ HOÀNG VỸ
/ 1207 / Linh mục triều
GIUSE PHẠM VĂN THƯỞNG
/ 1145 / Linh mục triều