GIUSE LƯU QUỐC TOÀN
/ 491 / Linh mục dòng
PHÊRÔ PHẠM HỮU CHÍ, OMI
/ 600 / Linh mục dòng
ĐAMINH MARIA NGUYỄN ĐỨC HÙNG, O.Carm
/ 908 / Linh mục dòng
GB. HỒ QUANG LÂM, CSsR
/ 1083 / Linh mục dòng
GIUSE ĐỖ VĂN PHI, OP
/ 779 / Linh mục dòng
GB. PHẠM TRỌNG TÌNH, O.Carm
/ 698 / Linh mục dòng
GIUSE ĐINH QUỐC TĨNH, SVD
/ 605 / Linh mục dòng
GIUSE MARIA TRẦN VĂN TÀI, CSsR
/ 601 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN TRƯỜNG TÚ, SSS
/ 522 / Linh mục dòng
PHÊRÔ HÁN HUY HẠP, SVD
/ 773 / Linh mục dòng
PHÊRÔ LÊ MINH ANH
/ 947 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN QUANG HẢI
/ 1102 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN HIẾU
/ 930 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN TÙNG LÂM
/ 893 / Linh mục triều
GB. HỒ ANH PHI
/ 1073 / Linh mục triều
GIOAN NGUYỄN HOÀNG TÂM
/ 1132 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG ĐÌNH THẮNG
/ 829 / Linh mục triều
AMBRÔSIÔ TRẦN ĐỨC TRẠNG
/ 1188 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN TRIỀU
/ 1182 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN VĂN YẾN
/ 1853 / Linh mục triều
GIUSE VŨ VĂN TIỆP
/ 1542 / Linh mục triều
GIUSE MARIA TRẦN LÊ HOÀNG VỸ
/ 1797 / Linh mục triều
GIUSE PHẠM VĂN THƯỞNG
/ 1525 / Linh mục triều