GIUSE LƯU QUỐC TOÀN
/ 594 / Linh mục dòng
PHÊRÔ PHẠM HỮU CHÍ, OMI
/ 722 / Linh mục dòng
ĐAMINH MARIA NGUYỄN ĐỨC HÙNG, O.Carm
/ 1046 / Linh mục dòng
GB. HỒ QUANG LÂM, CSsR
/ 1261 / Linh mục dòng
GIUSE ĐỖ VĂN PHI, OP
/ 904 / Linh mục dòng
GB. PHẠM TRỌNG TÌNH, O.Carm
/ 783 / Linh mục dòng
GIUSE ĐINH QUỐC TĨNH, SVD
/ 695 / Linh mục dòng
GIUSE MARIA TRẦN VĂN TÀI, CSsR
/ 715 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN TRƯỜNG TÚ, SSS
/ 610 / Linh mục dòng
PHÊRÔ HÁN HUY HẠP, SVD
/ 868 / Linh mục dòng
PHÊRÔ LÊ MINH ANH
/ 1104 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN QUANG HẢI
/ 1234 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN HIẾU
/ 1073 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN TÙNG LÂM
/ 1097 / Linh mục triều
GB. HỒ ANH PHI
/ 1210 / Linh mục triều
GIOAN NGUYỄN HOÀNG TÂM
/ 1340 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG ĐÌNH THẮNG
/ 964 / Linh mục triều
AMBRÔSIÔ TRẦN ĐỨC TRẠNG
/ 1355 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN TRIỀU
/ 1347 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN VĂN YẾN
/ 2132 / Linh mục triều
GIUSE VŨ VĂN TIỆP
/ 1816 / Linh mục triều
GIUSE MARIA TRẦN LÊ HOÀNG VỸ
/ 2015 / Linh mục triều
GIUSE PHẠM VĂN THƯỞNG
/ 1650 / Linh mục triều