PHAOLÔ PHẠM ĐỨC CHƯƠNG
/ 958 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG
/ 1568 / Linh mục triều
GIUSE ĐẬU ĐÌNH HÀ
/ 1401 / Linh mục triều
PHÊRÔ NGUYỄN TIẾN HẢI
/ 1021 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN QUÝ HỒNG
/ 796 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG TIÊN HOÀNG
/ 752 / Linh mục triều
ĐAMINH NGUYỄN QUANG HUY
/ 865 / Linh mục triều
ĐAMINH NGUYỄN VŨ HOÀNG LONG
/ 1061 / Linh mục triều
GIUSE HOÀNG ĐỨC NHUNG
/ 1108 / Linh mục triều
GIUSE TRẦN VĂN TAM
/ 1156 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN THANH TÂM
/ 1116 / Linh mục triều
GIUSE VŨ VĂN THẢO
/ 1480 / Linh mục triều
PHAOLÔ VÕ HỮU THỌ
/ 1255 / Linh mục triều
TÔMA-AQUINÔ NGUYỄN VĂN TÌNH
/ 926 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN THÀNH CÔNG, SSS
/ 516 / Linh mục dòng
M.GIUSE-TUẤN TRẦN TIẾN CÙNG, Xitô PS
/ 500 / Linh mục dòng
MATTHÊU NGUYỄN PHÚ CƯỜNG, OSB
/ 509 / Linh mục dòng
VINHSƠN PHẠM TIẾN DUẨN, OP
/ 576 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN ANH DŨNG, SMV
/ 500 / Linh mục dòng
PHÊRÔ TRẦN THANH DŨNG, CM
/ 503 / Linh mục dòng
ĐAMINH NGUYỄN ĐỨC DUY, OMI
/ 592 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN QUỐC ĐẠT, CM
/ 457 / Linh mục dòng
OSAPHAT HOÀNG HỮU ĐẠO, FSF
/ 468 / Linh mục dòng