ĐAMINH MARIA NGUYỄN ĐỨC HÙNG, O.Carm
/ 11 / Linh mục dòng
GB. HỒ QUANG LÂM, CSsR
/ 18 / Linh mục dòng
GIUSE ĐỖ VĂN PHI, OP
/ 9 / Linh mục dòng
GB. PHẠM TRỌNG TÌNH, O.Carm
/ 59 / Linh mục dòng
GIUSE ĐINH QUỐC TĨNH, SVD
/ 53 / Linh mục dòng
GIUSE MARIA TRẦN VĂN TÀI, CSsR
/ 49 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN TRƯỜNG TÚ, SSS
/ 50 / Linh mục dòng
PHÊRÔ HÁN HUY HẠP, SVD
/ 138 / Linh mục dòng
PHÊRÔ LÊ MINH ANH
/ 142 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN QUANG HẢI
/ 165 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN HIẾU
/ 126 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN TÙNG LÂM
/ 116 / Linh mục triều
GB. HỒ ANH PHI
/ 138 / Linh mục triều
GIOAN NGUYỄN HOÀNG TÂM
/ 129 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG ĐÌNH THẮNG
/ 123 / Linh mục triều
AMBRÔSIÔ TRẦN ĐỨC TRẠNG
/ 189 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN TRIỀU
/ 187 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN VĂN YẾN
/ 243 / Linh mục triều
GIUSE VŨ VĂN TIỆP
/ 242 / Linh mục triều
GIUSE MARIA TRẦN LÊ HOÀNG VỸ
/ 273 / Linh mục triều
GIUSE PHẠM VĂN THƯỞNG
/ 657 / Linh mục triều
PHAOLÔ PHẠM ĐỨC CHƯƠNG
/ 1163 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG
/ 1782 / Linh mục triều