Chúa Nhật Phục Sinh – Năm B
/ 245 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật Phục Sinh – Năm B

“Người phải sống lại từ cõi chết”. (Ga 20, 1-9)
Chúa Nhật Lễ Lá – Năm B
/ 242 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật Lễ Lá – Năm B

“Quả thật, người này là Con Thiên Chúa.” (Mc 15,39)
Lễ Truyền Tin
/ 178 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Lễ Truyền Tin

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)
Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm B
/ 415 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm B

“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt”. (Ga 12, 20-33)
Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Maria
/ 126 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Maria

“Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền”. (Mt 1, 16. 18-21. 24a)
Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm B
/ 300 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm B

“Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ”. (Ga 3, 14-21)
Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm B
/ 408 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm B

“Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. (Ga 2, 13-25)
Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm B
/ 378 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm B

“Ðây là Con Ta rất yêu dấu”. (Mc 9, 1-9)
Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm B
/ 408 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm B

“Chúa chịu Satan cám dỗ và các Thiên Thần hầu hạ Người”. (Mc 1, 12-15)
THỨ TƯ LỄ TRO
/ 141 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

THỨ TƯ LỄ TRO

“Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi”. (Mt 6, 1-6. 16-18)
Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm B
/ 187 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm B

“Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch”. (Mc 1, 40-45)
Mồng Ba Tết. Thánh hóa công ăn việc làm
/ 204 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Mồng Ba Tết. Thánh hóa công ăn việc làm

“Chúa Cha yêu Chúa Con, và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm”. (Ga 5, 16-20)
Mồng Hai Tết. Kính nhớ tổ tiên
/ 174 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Mồng Hai Tết. Kính nhớ tổ tiên

“Hãy thảo kính cha mẹ”. (Mc 7,1-2. 5-13a)
Mồng Một Tết. Cầu bình an năm mới
/ 385 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Mồng Một Tết. Cầu bình an năm mới

“Các con chớ áy náy về ngày mai”. (Mt 6, 25-34)
Chúa Nhật V Thường Niên - Năm B
/ 335 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật V Thường Niên - Năm B

“Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau”. (Mc 1, 29-39)
Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm B
/ 1016 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm B

“Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền”. (Mc 1, 21-28)
Thánh Phaolô tông đồ trở lại
/ 253 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Thánh Phaolô tông đồ trở lại

“Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian”. (Mc 16, 15-18)
Chúa Nhật III Thường Niên – Năm B
/ 485 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật III Thường Niên – Năm B

“Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”. (Mc 1, 14-20)
Chúa Nhật II Thường Niên – Năm B
/ 1004 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật II Thường Niên – Năm B

“Họ xem chỗ Người ở, và ở lại với Người”. (Ga 1, 35-42)
Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
/ 600 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

"Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha". (Mc 1, 6b-11)
Thánh Maria - Mẹ Thiên Chúa
/ 173 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Thánh Maria - Mẹ Thiên Chúa

"Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi... và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu". (Lc 2, 16-21)
Chúa Nhật Lễ Hiển Linh - Năm B
/ 2030 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh - Năm B

"Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua". (Mt 2, 1-12)
Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất - Năm B
/ 470 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất - Năm B

"Con trẻ lớn lên, đầy khôn ngoan". (Lc 2, 22-40)