Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
/ 113 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23)

Chúa Nhật VII PS-B - Chúa Thăng Thiên
/ 303 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật VII PS-B - Chúa Thăng Thiên

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”. (Mc 16, 15-20)

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm B
/ 457 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm B

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 9-17)

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm B
/ 133 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm B

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”. (Ga 15, 1-8)

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm B
/ 148 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm B

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. (Ga 10, 11-18)

Chúa nhật III Phục Sinh -Năm B
/ 263 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa nhật III Phục Sinh -Năm B

“Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho”. (Lc 24, 35-48)

Lễ Truyền Tin
/ 147 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Lễ Truyền Tin

“Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”. (Lc 1, 26-38)

Chúa Nhật II Phục Sinh -Năm B
/ 310 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật II Phục Sinh -Năm B

“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến”. (Ga 20, 19-31)

Đại Lễ Chúa Phục Sinh - Năm B
/ 279 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Đại Lễ Chúa Phục Sinh - Năm B

Ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,1-10)

Canh thức Vượt Qua
/ 288 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Canh thức Vượt Qua

“Giêsu Nazarét chịu đóng đinh, đã sống lại”. (Mc 16,1-8)

Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa
/ 321 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa

“Thế là đã hoàn tất” (Ga 18,1-19,42)

Thánh Lễ Tiệc Ly
/ 299 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Thánh Lễ Tiệc Ly

Người yêu thương họ đến cùng. (Ga 13,1-15)

Thánh lễ Làm Phép Dầu Thánh -2024
/ 469 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Thánh lễ Làm Phép Dầu Thánh -2024

Thánh Lễ Làm Phép Dầu mang ý nghĩa tưởng niệm việc Chúa Giêsu lập bí tích Truyền Chức Thánh, v.v...

Chúa Nhật Lễ Lá -Năm B
/ 422 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật Lễ Lá -Năm B

“Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa.” (Mc 11,1-10)

Chúa Nhật V Mùa Chay -Năm B
/ 315 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật V Mùa Chay -Năm B

“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt”. (Ga 12, 20-33)

Chúa Nhật IV Mùa Chay -Năm B
/ 385 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật IV Mùa Chay -Năm B

“Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ”. (Ga 3, 14-21)

Chúa Nhật III Mùa Chay -Năm B
/ 282 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật III Mùa Chay -Năm B

“Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. (Ga 2, 13-25)

Chúa Nhật II Mùa Chay -Năm B
/ 513 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật II Mùa Chay -Năm B

“Ðây là Con Ta rất yêu dấu”. (Mc 9, 1-9)

Chúa Nhật I Mùa Chay -Năm B
/ 448 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật I Mùa Chay -Năm B

“Chúa chịu Satan cám dỗ và các Thiên Thần hầu hạ Người”. (Mc 1, 12-15)

Thứ Tư Lễ Tro
/ 275 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Thứ Tư Lễ Tro

“Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi”. (Mt 6, 1-6. 16-18)

Mồng Ba Tết -Thánh hóa công ăn việc làm
/ 281 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Mồng Ba Tết -Thánh hóa công ăn việc làm

“Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành… hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.” (Mt 25,14-30)

Mồng Một Tết -Cầu bình an cho năm mới
/ 345 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng
Chúa Nhật VI TNb - Mồng Hai Tết
/ 328 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật VI TNb - Mồng Hai Tết

“Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải xử tử.” (Mt 15,1-6)