Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A
/ 406 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A

“Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy rõ”. (Ga 9, 1-41)

Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm A
/ 471 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm A

“Mạch nước vọt đến sự sống đời đời”. (Ga 4,5-42)

Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm A
/ 470 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm A

“Mặt Người chiếu sáng như mặt trời” (Mt 17, 1-9)

Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm A
/ 596 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm A

“Chúa Giêsu nhịn ăn bốn mươi ngày đêm, và chịu cám dỗ”. (Mt 4, 1-11)

THỨ TƯ LỄ TRO
/ 414 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

THỨ TƯ LỄ TRO

“Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi”. (Mt 6, 1-6. 16-18)

Chúa Nhật VII Thường Niên - Năm A
/ 429 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật VII Thường Niên - Năm A

"Các con hãy yêu thương thù địch các con". (Mt 5, 38-48)

Chúa Nhật VI Thường Niên -Năm A
/ 534 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật VI Thường Niên -Năm A

"Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo thật các con thế này". (Mt 5, 17-37)

Chúa Nhật V Thường Niên – Năm A
/ 399 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật V Thường Niên – Năm A

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5, 14)

Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh
/ 278 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh

“Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ”. (Lc 2, 22-32)

Thánh Timôthêô và Titô, giám mục
/ 102 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Thánh Timôthêô và Titô, giám mục

“Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép.” (Lc 10, 4)

Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm A
/ 433 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm A

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”. (Mt 5, 1-12a)

Thánh Phaolô tông đồ trở lại
/ 124 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Thánh Phaolô tông đồ trở lại

“Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian”. (Mc 16, 15-18)

Mùng Ba Tết Nguyên Đán
/ 184 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Mùng Ba Tết Nguyên Đán

“Chúa Cha yêu Chúa Con, và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm”. (Ga 5, 16-20)

Mùng Hai Tết Nguyên Đán
/ 168 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Mùng Hai Tết Nguyên Đán

“Hãy thảo kính cha mẹ”. (Mc 7,1-2. 5-13a)

Mùng Một TẾT NGUYÊN ĐÁN
/ 716 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Mùng Một TẾT NGUYÊN ĐÁN

“Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai”. (Mt 6, 25-34)

Danh mục Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng
/ 113 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Danh mục Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Danh mục Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật III Thường Niên -Năm A
/ 245 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật III Thường Niên -Năm A

“Người vào Capharnaum để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã tiên báo”. (Mt 4, 12-23)

Chúa Giêsu chịu phép rửa - Năm A
/ 207 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Giêsu chịu phép rửa - Năm A

"Khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống trên mình Người". (Mt 3, 13-17)

Chúa Nhật II Thường Niên -Năm A
/ 389 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật II Thường Niên -Năm A

“Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian”. (Ga 1, 29-34)

Chúa Nhật -Lễ Chúa Hiển Linh
/ 455 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật -Lễ Chúa Hiển Linh

“Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua” (Mt 2, 1-12)

CHÚA NHẬT -Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa
/ 455 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

CHÚA NHẬT -Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa

“Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi…” (Lc 2, 16-21)

Lễ Thánh Gia Thất
/ 214 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Lễ Thánh Gia Thất

“Hãy đem Con Trẻ và mẹ Người trốn sang Ai-cập”. (Mt 2, 13-15. 19-23)

Các Thánh Anh Hài Tử Đạo
/ 90 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Các Thánh Anh Hài Tử Đạo

“Hêrôđê giết hết các con trẻ ở Bêlem”. (Mt 2, 13-18)