CN CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
/ 57 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

CN CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần".

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH - CHÚA THĂNG THIÊN - B
/ 169 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH - CHÚA THĂNG THIÊN - B

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH Năm B
/ 76 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH Năm B

"Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình".

TIN MỪNG CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - B
/ 93 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

TIN MỪNG CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - B

"Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái".

TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - B
/ 59 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - B Hot

"Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên".

TIN MỪNG CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - B
/ 41 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

TIN MỪNG CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - B

"Họ nhận ra được Người, khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho".

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - Năm B
/ 92 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - Năm B

TIN MỪNG CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - NĂM B Lời Chúa:  Cv 4, 32-35; 1 Ga 5, 1-6; Ga 20, 19-31 Mùa Phục Sinh CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - Năm B Chúa Nhật về lòng thương xót của Thiên chúa Bài Đọc I: Cv 4, 32-35 "Họ đồng tâm nhất

CHÚA NHẬT PHỤC SINH
/ 33 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

TIN MỪNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH Mừng Chúa Sống Lại Ðêm Thánh Vọng Chúa Phục Sinh  (Ðề nghị đọc chín bài đọc, bảy bài Trích ở Cựu Ước và hai bài trích ở Tân Ước. Nếu hoàn cảnh không cho phép, và khi có lý do đặc biệt, có thể bớt số bài đọc.

CHÚA NHẬT LỄ LÁ
/ 25 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

CHÚA NHẬT LỄ LÁ TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA Kiệu lá BÀI PHÚC ÂM: Mc 11, 1-10 "Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi các ngài đến gần Giêrusalem ngang qua Bêtania, gần núi Cây Dầu, thì Chúa

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM B
/ 29 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM B

TIN MỪNG CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM B Lời Chúa: Gr 31, 31-34; Dt 5, 7-9; Ga 12, 20-33 Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay - năm B BÀI ĐỌC I: Gr 31, 31-34 "Ta sẽ ký kết giao ước mới và Ta sẽ không còn nhớ tội lỗi nữa". Bài trích sách Tiên tri

Chúa Nhật IV Mùa Chay - năm B
/ 23 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật IV Mùa Chay - năm B

Chúa Nhật IV Mùa Chay - năm B BÀI ÐỌC I: 2 Sb 36, 14-16. 19-23 "Cơn thịnh nộ và lòng từ bi của Chúa được tỏ bày qua sự lưu đày và giải phóng của dân tộc". Trích sách Sử Biên Niên quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, tất cả những đầu mục tư tế và

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - NĂM B
/ 21 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - NĂM B

TIN MỪNG CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - NĂM B Lời Chúa: Xh 20, 1-17; 1 Cr 1, 22-25; Ga 2, 13-25 Mùa Chay Chúa Nhật III Năm B BÀI ÐỌC I: Xh 20, 1-17 "Luật do Môsê đã ban ra". Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo những

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM B
/ 20 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM B

TIN MỪNG CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM B Lời Chúa: St 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18; Rm 8, 31b-34; Mc 9, 1-9 Mùa Chay Chúa Nhật II Năm B BÀI  ÐỌC I: St 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18 "Của hiến tế của Abraham Tổ phụ chúng ta". Trích sách

Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm B
/ 17 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm B

Mùa Chay Chúa Nhật I Năm B Bài Ðọc I: St 9, 8-15 "Giao ước giữa Thiên Chúa và ông Nôe sau khi ông này được cứu khỏi nướt lụt". Trích sách Sáng Thế. Ðây Thiên Chúa phán cùng ông Nôe và con cái ông rằng: "Ðây Ta ký kết giao ước của Ta với các

Thứ Tư Lễ Tro
/ 20 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Thứ Tư Lễ Tro

Mùa Chay Thứ Tư Lễ Tro BÀI ÐỌC I: Ge 2, 12-18 "Hãy xé tâm hồn chứ đừng xé áo các ngươi". Trích sách Tiên tri Giôel. Bấy giờ Chúa phán: Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van. Hãy xé tâm hồn, chớ đừng xé

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN - NĂM B
/ 19 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN - NĂM B

TIN MỪNG CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN - NĂM B Lời Chúa: Lv 13, 1-2. 44-46; 1 Cr 10, 31 - 11, 1; Mc 1, 40-45 MÙA THƯỜNG NIÊN Chúa Nhật Tuần VI Năm B BÀI ĐỌC I: Lv 13, 1-2. 44-46 "Người phong cùi phải ở riêng ngoài trại". Bài trích sách

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - NĂM B
/ 20 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - NĂM B

TIN MỪNG CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - NĂM B Lời Chúa: G 7, 1-4. 6-7; 1 Cr 9, 16-19. 22-23; Mc 1, 29-39 MÙA THƯỜNG NIÊN Chúa Nhật Tuần V - Năm B BÀI ĐỌC I: G 7, 1-4. 6-7 "Tôi phải buồn sầu mãi cho đến tối". Bài trích sách Gióp.

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN - NĂM B
/ 19 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN - NĂM B

TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN - NĂM B Lời Chúa: Đnl 18, 15-20; 1 Cr 7, 32-35; Mc 1, 21-28 MÙA THƯỜNG NIÊN Chúa Nhật Tuần IV - Năm B BÀI ĐỌC I: Đnl 18, 15-20 "Ta sẽ gầy dựng một tiên tri và Ta sẽ đặt lời Ta vào miệng người". Bài

Chúa Nhật Tuần III - Năm B
/ 27 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật Tuần III - Năm B

TIN MỪNG CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN - NĂM B Lời Chúa: Gn 3, 1-5. 10; 1 Cr 7, 29-31; Mc 1, 14-20 MÙA THƯỜNG NIÊN Chúa Nhật Tuần III - Năm B BÀI ĐỌC I: Gn 3, 1-5. 10 "Dân thành tin tưởng nơi Chúa: họ công bố việc ăn chay". Trích sách

TIN MỪNG CN II THƯỜNG NIÊN - NĂM B
/ 21 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

TIN MỪNG CN II THƯỜNG NIÊN - NĂM B

TIN MỪNG CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - NĂM B Lời Chúa: 1 Sm 3, 3b-10. 19; 1 Cr 6, 13c-15a, 17-20; Ga 1, 35-42 MÙA THƯỜNG NIÊN Chúa Nhật Tuần II - Năm B BÀI ĐỌC I: 1 Sm 3, 3b-10. 19 "Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang

Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh
/ 21 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh

TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH - NĂM B Lời Chúa:  Is 60, 1-6; Ep 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12 Mùa Giáng Sinh Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh Bài Ðọc I: Is 60, 1-6 "Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi". Trích sách Tiên tri

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT - NĂM B
/ 28 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT - NĂM B

TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT - NĂM B Lời Chúa: Hc 3, 3-7. 14-17a; Cl 3, 12-21; Lc 2, 22-40 Tuần Bát Nhật Lễ Chúa Giáng Sinh Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Năm B Bài Ðọc I: Hc 3, 3-7. 14-17a "Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha

Lễ Chúa Giáng Sinh
/ 29 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Lễ Chúa Giáng Sinh

Lễ Chúa Giáng Sinh Lời Chúa: Is 62, 11-12; Tt 3, 4-7; Lc 2, 15-20 * Is 52, 7-10; Dt 1, 1-6; Ga 1, 1-18   Lễ Nửa Đêm Bài đọc 1: Is 9, 1-3. 5-6 “Chúa ban Con của Người cho chúng ta”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Dân tộc bước