Lễ Đức Mẹ Mân Côi
/ 201 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

"Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai". (Lc 1, 26-38)

Chúa Nhật XXVII Thường Niên – Năm C
/ 352 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXVII Thường Niên – Năm C

“Nếu các con có lòng tin”. (Lc 17, 5-10)

Các TLTT Michael, Gabriel và Raphael
/ 66 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Các TLTT Michael, Gabriel và Raphael

“Các ngươi sẽ thấy các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”. (Ga 1, 47-51)

Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm C
/ 496 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm C

“Ngươi đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ”. (Lc 16, 19-31)

Thánh Mátthêu, tông đồ
/ 90 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Thánh Mátthêu, tông đồ

“Hãy theo Ta”. – Và ông ấy đứng dậy đi theo Người. (Mt 9, 9-13)
Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm C
/ 686 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm C

“Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”. Lc 16, 10-13 {hoặc 1-13}

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi
/ 132 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

“Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà”. (Lc 2, 33-35)

Lễ Suy Tôn Thánh Giá
/ 95 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

“Con Người phải bị treo lên”. (Ga 3, 13-17)

Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm C
/ 439 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm C

“Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”. Lc 15, 1-10 {hoặc 1-32}

Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm C
/ 1206 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm C

“Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”. (Lc 14, 25-33)

Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm C
/ 627 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm C

“Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”. (Lc 14, 1. 7-14)

Thánh Barthôlômêô, tông đồ
/ 105 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Thánh Barthôlômêô, tông đồ

“Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối“. (Ga 1, 45-51)

Đức Maria Trinh Nữ Vương
/ 221 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Đức Maria Trinh Nữ Vương

"Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một Con trai". (Lc 1, 26-38)

Chúa Nhật XXI Thường Niên – Năm C
/ 837 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XXI Thường Niên – Năm C

“Người ta sẽ từ đông chí tây đến dự tiệc trong nước Chúa”. (Lc 13, 22-30)

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
/ 413 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

“Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ”. (Lc 1, 39-56)
Chúa Nhật XX Thường Niên – Năm C
/ 605 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XX Thường Niên – Năm C

“Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ”. (Lc 12, 49-53)

Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo
/ 195 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo

“Ai phụng sự Ta thì Cha Ta sẽ tôn vinh nó”. (Ga 12, 24-26)

Chúa Nhật XIX Thường Niên –Năm C
/ 813 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XIX Thường Niên –Năm C

“Các con hãy sẵn sàng”. (Lc 12, 32-48)

Chúa Hiển Dung -C
/ 86 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Hiển Dung -C

“Ðang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường”. (Lc 9, 28b-36)
Chúa Nhật XVIII Thường Niên -Năm C
/ 1400 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Chúa Nhật XVIII Thường Niên -Năm C

“Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” (Lc 12, 13-21)

Thánh Martha, Maria và Ladarô
/ 177 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Thánh Martha, Maria và Ladarô

“Con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. (Ga 11, 19-27)

Thánh Giacôbê Tông đồ
/ 134 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Thánh Giacôbê Tông đồ

"Các con sẽ uống chén của Ta". (Mt 20, 20-28)

Thánh Maria Magđalêna
/ 165 / Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Thánh Maria Magđalêna

“Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?” (Ga 20, 1. 11-18)