Lịch phụng vụ THÁNG HAI -2022
/ 1781 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG BA -2022
/ 1454 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG TƯ -2022
/ 1934 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG SÁU -2022
/ 1893 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG BẢY -2022
/ 1307 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG TÁM -2022
/ 1163 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG CHÍN - 2022
/ 1032 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI -2022
/ 598 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI MỘT -2022
/ 447 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG GIÊNG -2022
/ 928 / Lịch phụng vụ và giờ lễ

Lịch phụng vụ THÁNG GIÊNG -2022

Cầu cho tình huynh đệ đích thực
Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI HAI - 2021
/ 839 / Lịch phụng vụ và giờ lễ

Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI HAI - 2021

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo lý viên, sẵn sàng để loan báo Lời Chúa
Tuần Thánh 2021 tại Nhà thờ Chính Tòa BMT
/ 2875 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG BẢY - 2021
/ 1115 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG TÁM - 2021
/ 1104 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG CHÍN - 2021
/ 847 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI - 2021
/ 982 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI MỘT - 2021
/ 840 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng vụ THÁNG HAI – 2021
/ 2735 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng vụ THÁNG BA – 2021
/ 1534 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng vụ THÁNG TƯ - 2021
/ 1735 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng vụ THÁNG NĂM - 2021
/ 1471 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng vụ THÁNG SÁU - 2021
/ 1345 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG MỘT - 2021
/ 2715 / Lịch phụng vụ và giờ lễ