THÁNG HAI – 2023
/ 1340 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
THÁNG BA – 2023
/ 1192 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
THÁNG TƯ - 2023
/ 2186 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
THÁNG NĂM - 2023
/ 1084 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
THÁNG SÁU - 2023
/ 1822 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
THÁNG BẢY - 2023
/ 1253 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
THÁNG TÁM – 2023
/ 1401 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
THÁNG CHÍN - 2023
/ 957 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
THÁNG MƯỜI - 2023
/ 372 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
THÁNG MƯỜI MỘT - 2023
/ 386 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Tháng Mười Hai -2022
/ 1168 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG NĂM -2022
/ 2492 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG HAI -2022
/ 2015 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG BA -2022
/ 1690 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG TƯ -2022
/ 2127 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG SÁU -2022
/ 2155 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG BẢY -2022
/ 1545 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG TÁM -2022
/ 1389 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG CHÍN - 2022
/ 1293 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI -2022
/ 1340 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI MỘT -2022
/ 1610 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG GIÊNG -2022
/ 1193 / Lịch phụng vụ và giờ lễ

Lịch phụng vụ THÁNG GIÊNG -2022

Cầu cho tình huynh đệ đích thực
Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI HAI - 2021
/ 1069 / Lịch phụng vụ và giờ lễ

Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI HAI - 2021

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo lý viên, sẵn sàng để loan báo Lời Chúa