Lịch phụng vụ THÁNG HAI -2022
/ 1562 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG BA -2022
/ 1259 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG TƯ -2022
/ 1866 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG SÁU -2022
/ 1571 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG BẢY -2022
/ 410 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG TÁM -2022
/ 247 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG CHÍN - 2022
/ 391 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI -2022
/ 207 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI MỘT -2022
/ 277 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG GIÊNG -2022
/ 799 / Lịch phụng vụ và giờ lễ

Lịch phụng vụ THÁNG GIÊNG -2022

Cầu cho tình huynh đệ đích thực
Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI HAI - 2021
/ 766 / Lịch phụng vụ và giờ lễ

Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI HAI - 2021

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo lý viên, sẵn sàng để loan báo Lời Chúa
Tuần Thánh 2021 tại Nhà thờ Chính Tòa BMT
/ 2781 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG BẢY - 2021
/ 1059 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG TÁM - 2021
/ 963 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG CHÍN - 2021
/ 791 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI - 2021
/ 929 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI MỘT - 2021
/ 791 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng vụ THÁNG HAI – 2021
/ 2665 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng vụ THÁNG BA – 2021
/ 1483 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng vụ THÁNG TƯ - 2021
/ 1690 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng vụ THÁNG NĂM - 2021
/ 1418 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng vụ THÁNG SÁU - 2021
/ 1201 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG MỘT - 2021
/ 2627 / Lịch phụng vụ và giờ lễ