THÁNG HAI – 2023
/ 1183 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
THÁNG BA – 2023
/ 755 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
THÁNG TƯ - 2023
/ 332 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
THÁNG NĂM - 2023
/ 173 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
THÁNG SÁU - 2023
/ 166 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
THÁNG BẢY - 2023
/ 139 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
THÁNG TÁM – 2023
/ 112 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
THÁNG CHÍN - 2023
/ 121 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
THÁNG MƯỜI - 2023
/ 125 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
THÁNG MƯỜI MỘT - 2023
/ 223 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Tháng Mười Hai -2022
/ 1040 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG NĂM -2022
/ 2301 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG HAI -2022
/ 1936 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG BA -2022
/ 1603 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG TƯ -2022
/ 2028 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG SÁU -2022
/ 2038 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG BẢY -2022
/ 1467 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG TÁM -2022
/ 1292 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG CHÍN - 2022
/ 1207 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI -2022
/ 1258 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI MỘT -2022
/ 1528 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG GIÊNG -2022
/ 1109 / Lịch phụng vụ và giờ lễ

Lịch phụng vụ THÁNG GIÊNG -2022

Cầu cho tình huynh đệ đích thực
Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI HAI - 2021
/ 1007 / Lịch phụng vụ và giờ lễ

Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI HAI - 2021

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo lý viên, sẵn sàng để loan báo Lời Chúa