Lịch phụng vụ THÁNG BẢY - 2021
/ 847 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG TÁM - 2021
/ 793 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG CHÍN - 2021
/ 613 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI - 2021
/ 627 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI MỘT - 2021
/ 260 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng vụ THÁNG HAI – 2021
/ 2429 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng vụ THÁNG BA – 2021
/ 1325 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng vụ THÁNG TƯ - 2021
/ 1511 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng vụ THÁNG NĂM - 2021
/ 1201 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng vụ THÁNG SÁU - 2021
/ 931 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG MỘT - 2021
/ 2262 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ Tháng Mười Hai - 2020
/ 2274 / Lịch phụng vụ và giờ lễ

Lịch phụng vụ Tháng Mười Hai - 2020

Xin cho những ai đang nỗ lực diễn tả và trình bày đức tin tìm ra ngôn ngữ phù hợp với thời đại trong việc đối thoại với các tôn giáo.
Lịch phụng vụ THÁNG BẢY - 2020
/ 1623 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG TÁM - 2020
/ 2073 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG CHÍN - 2020
/ 1332 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI - 2020
/ 1279 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI MỘT - 2020
/ 1294 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
CÁC GIỜ LỄ TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA
/ 17001 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Sáu - 2020
/ 1722 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Năm - 2020
/ 2370 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Tư - 2020
/ 2337 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Ba - 2020
/ 1561 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Hai - 2020
/ 2161 / Lịch phụng vụ và giờ lễ