Lịch phụng vụ THÁNG TÁM - 2020
/ 114 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG CHÍN - 2020
/ 45 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI - 2020
/ 48 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI MỘT - 2020
/ 50 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
CÁC GIỜ LỄ TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA
/ 6955 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Sáu - 2020
/ 1301 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Năm - 2020
/ 1547 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Tư - 2020
/ 1949 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Ba - 2020
/ 1118 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Hai - 2020
/ 1640 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Giêng - 2020
/ 1259 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng vụ Tháng Mười Hai - 2019
/ 771 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Mười Một - 2019
/ 1067 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Mười - 2019
/ 924 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Chín - 2019
/ 726 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Tám - 2019
/ 728 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Bảy - 2019
/ 710 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ Tháng Sáu - 2019
/ 1448 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ Tháng Năm - 2019
/ 1422 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ tháng Tư - 2019
/ 1503 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Ba - 2019
/ 1680 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ Tháng Hai - 2019
/ 1323 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ Tháng Giêng - 2019
/ 1457 / Lịch phụng vụ và giờ lễ