Lịch phụng vụ THÁNG TÁM - 2020
/ 1616 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG CHÍN - 2020
/ 869 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI - 2020
/ 259 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI MỘT - 2020
/ 157 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
CÁC GIỜ LỄ TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA
/ 8744 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Sáu - 2020
/ 1412 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Năm - 2020
/ 1776 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Tư - 2020
/ 2046 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Ba - 2020
/ 1233 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Hai - 2020
/ 1764 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Giêng - 2020
/ 1420 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng vụ Tháng Mười Hai - 2019
/ 845 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Mười Một - 2019
/ 1119 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Mười - 2019
/ 1001 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Chín - 2019
/ 803 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Tám - 2019
/ 795 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Bảy - 2019
/ 774 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ Tháng Sáu - 2019
/ 1545 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ Tháng Năm - 2019
/ 1504 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ tháng Tư - 2019
/ 1576 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch Phụng Vụ Tháng Ba - 2019
/ 1746 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ Tháng Hai - 2019
/ 1400 / Lịch phụng vụ và giờ lễ
Lịch phụng vụ Tháng Giêng - 2019
/ 1536 / Lịch phụng vụ và giờ lễ