Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG NĂM -2022
/ 378 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG GIÊNG – 2022
/ 286 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG BA – 2022
/ 387 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG TƯ - 2022
/ 302 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG SÁU - 2022
/ 386 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG BẢY -2022
/ 288 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG TÁM -2022
/ 188 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG CHÍN -2022
/ 174 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG MƯỜI -2022
/ 235 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG 11-2022
/ 168 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG 12-2021
/ 334 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể tháng Bảy - 2021
/ 679 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể tháng Tám - 2021
/ 489 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể tháng Chín - 2021
/ 441 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể tháng Mười - 2021
/ 476 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể tháng Mười Một - 2021
/ 554 / Lịch chầu thánh thể

Lịch Chầu Thánh Thể tháng Mười Một - 2021

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận.
Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Hai - 2021
/ 571 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Ba - 2021
/ 817 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Tư - 2021
/ 515 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Năm - 2021
/ 896 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Sáu - 2021
/ 512 / Lịch chầu thánh thể
Lịch chầu Thánh Thể tháng 12.2020
/ 561 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Giêng - 2021
/ 678 / Lịch chầu thánh thể