Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG NĂM -2022
/ 544 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG GIÊNG – 2022
/ 354 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG BA – 2022
/ 459 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG TƯ - 2022
/ 364 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG SÁU - 2022
/ 453 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG BẢY -2022
/ 437 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG TÁM -2022
/ 463 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG CHÍN -2022
/ 377 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG MƯỜI -2022
/ 369 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG 11-2022
/ 250 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG 12-2021
/ 400 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể tháng Bảy - 2021
/ 749 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể tháng Tám - 2021
/ 541 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể tháng Chín - 2021
/ 495 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể tháng Mười - 2021
/ 533 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể tháng Mười Một - 2021
/ 602 / Lịch chầu thánh thể

Lịch Chầu Thánh Thể tháng Mười Một - 2021

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận.
Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Hai - 2021
/ 619 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Ba - 2021
/ 901 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Tư - 2021
/ 572 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Năm - 2021
/ 954 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Sáu - 2021
/ 571 / Lịch chầu thánh thể
Lịch chầu Thánh Thể tháng 12.2020
/ 622 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Giêng - 2021
/ 744 / Lịch chầu thánh thể