Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Mười - 2019
/ 321 / Lịch chầu thánh thể

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Mười - 2019

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Mười - 2019   Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Chín - 2019
/ 294 / Lịch chầu thánh thể

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Chín - 2019

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Chín - 2019   Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Tám - 2019
/ 309 / Lịch chầu thánh thể

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Tám - 2019

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Tám - 2019     Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Bảy - 2019
/ 301 / Lịch chầu thánh thể

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Bảy - 2019

Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Bảy - 2019   Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 6.2019
/ 1120 / Lịch chầu thánh thể

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 6.2019

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 6.2019 Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 5.2019
/ 311 / Lịch chầu thánh thể

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 5.2019

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 5.2019 Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 4.2019
/ 447 / Lịch chầu thánh thể

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 4.2019

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 4.2019 Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 3.2019
/ 482 / Lịch chầu thánh thể

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 3.2019

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 3.2019 Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 02.2019
/ 485 / Lịch chầu thánh thể

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 02.2019

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước,

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 01.2019
/ 444 / Lịch chầu thánh thể

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 01.2019

  Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 12.2018
/ 271 / Lịch chầu thánh thể

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 12.2018

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 12.2018   Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 11.2018
/ 576 / Lịch chầu thánh thể

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 11.2018

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 10.2018
/ 446 / Lịch chầu thánh thể

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 10.2018

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 9.2018
/ 467 / Lịch chầu thánh thể

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 9.2018

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 8.2018
/ 695 / Lịch chầu thánh thể

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 8.2018

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 7.2018
/ 619 / Lịch chầu thánh thể

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 7.2018

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 6.2018
/ 477 / Lịch chầu thánh thể

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 6.2018

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 5.2018
/ 588 / Lịch chầu thánh thể

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 5.2018

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 5.2018 Posted Fri, 13/12/2013 - 14:14 by vdbinh Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 4.2018
/ 311 / Lịch chầu thánh thể

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 4.2018

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 4.2018 Posted Fri, 13/12/2013 - 13:41 by vdbinh Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 3.2018
/ 337 / Lịch chầu thánh thể

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 3.2018

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 3.2018 Posted Wed, 11/12/2013 - 05:26 by vdbinh Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 02.2018
/ 333 / Lịch chầu thánh thể

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 02.2018

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 02.2018 Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 01.2018
/ 302 / Lịch chầu thánh thể

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 01.2018

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người