Lịch Chầu Thánh Thể tháng Tám - 2021
/ 120 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể tháng Chín - 2021
/ 112 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể tháng Mười - 2021
/ 114 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể tháng Mười Một - 2021
/ 149 / Lịch chầu thánh thể

Lịch Chầu Thánh Thể tháng Mười Một - 2021

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận.
Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Hai - 2021
/ 263 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Ba - 2021
/ 377 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Tư - 2021
/ 200 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Năm - 2021
/ 332 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Sáu - 2021
/ 150 / Lịch chầu thánh thể
Lịch chầu Thánh Thể tháng 12.2020
/ 238 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Giêng - 2021
/ 310 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG BẢY - 2020
/ 369 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG TÁM - 2020
/ 354 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG CHÍN - 2020
/ 385 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG MƯỜI - 2020
/ 433 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG MƯỜI MỘT - 2020
/ 387 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể tháng Tư - 2020
/ 657 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Năm - 2020
/ 934 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Sáu - 2020
/ 643 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Giêng - 2020
/ 637 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Hai - 2020
/ 627 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Ba - 2020
/ 753 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Mười Hai - 2019
/ 416 / Lịch chầu thánh thể