Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG TÁM -2022
/ 9 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG CHÍN -2022
/ 9 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG MƯỜI -2022
/ 7 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG 11-2022
/ 10 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG SÁU - 2022
/ 10 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG NĂM -2022
/ 13 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG TƯ - 2022
/ 5 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG BA – 2022
/ 6 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG HAI – 2022
/ 10 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG GIÊNG – 2022
/ 7 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể THÁNG 12-2021
/ 31 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể tháng Bảy - 2021
/ 463 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể tháng Tám - 2021
/ 362 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể tháng Chín - 2021
/ 312 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể tháng Mười - 2021
/ 340 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể tháng Mười Một - 2021
/ 420 / Lịch chầu thánh thể

Lịch Chầu Thánh Thể tháng Mười Một - 2021

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận.
Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Hai - 2021
/ 434 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Ba - 2021
/ 600 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Tư - 2021
/ 385 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Năm - 2021
/ 701 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Sáu - 2021
/ 379 / Lịch chầu thánh thể
Lịch chầu Thánh Thể tháng 12.2020
/ 399 / Lịch chầu thánh thể
Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Giêng - 2021
/ 518 / Lịch chầu thánh thể